Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Неформалната заетост на трудовия пазар (по примера на Северния централен район на България)
Докторант: Камелия Божидарова Цанова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенствания в счетоводното отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия

Докторант: Иван Николаев Събев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Възможности за разширяване на дела на застраховането в икономиката на България.

Докторант: Василена Георгиева Стоева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз

Докторант: Даниела Тинкова Трифонова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в публичния сектор

Докторант: Стефан Александров Белчев

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Управление на иновативното поведение на персонала в индустриалните предприятия

Докторант: Нели Иванова Килиджийска

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване на оценяването и отчитането на материалните запаси от внос

Докторант: Нина Николаева Йосифова

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: Повишаване конкурентоспособността на туристическа дестинация

Докторант: Ивайло Цветанов Петков

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на пенсионноосигурителната защита на учителите в България

Докторант: Мартин Емилов Маринов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване)

Тема на дисертационен труд: Възможности за развитие на дейности по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ

Докторант: Иван Грозданов Иванов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (здравен мениджмънт)

Тема на дисертационен труд: Финансов мениджмънт на болничните лечебни заведения

Докторант: Орлин Веселинов Цветков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
С
тановище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Маркетинг

Тема на дисертационен труд: Плацебо ефекти върху потребителската удовлетвореност

Докторант: Атанаска Стоянова Решеткова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)

Тема на дисертационен труд: Икономически проблеми и перспективи при производтвото и търговията с биологична селскостопанска продукция в Северен централен район

Докторант: Илияна Георгиева Кръстева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Теоретико-методически аспекти на оптимизирането на търговския асортимент (на примера на търговски вериги)

Докторант: Светла Николаева Атанасова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Изследване поведението на потребителите в търговските обекти

Докторант: Георги Тихомиров Личев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат