Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Предизвикателства пред ценообразуването при електронната търговия у нас в условията на пандемия
Докторант: Георги Стоилов Анев
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Финансово-икономическа оценка на инвестиции в производство на енергийно ефективни строителни материали
Докторант: Емил Христов Александров
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Преки чуждестранни инвестиции: икономически растеж и конвергенция в рамките на Европейския съюз
Докторант: Анна Димитрова Петкова
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
Тема на дисертационен труд: Организационно-управленски предизвикателства пред лечебните заведения в условия на пандемия от COVID-19 (по примера на МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД - Плевен)
Докторант: Люба Мартинова Митева
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Планиране
Тема на дисертационен труд: Гъвкаво управление на проекти в бизнес организациите
Докторант: Андрей Антонов Йорданов
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 2 на български език
Становище 1 на български език
Становище 2 на български език
Становище 3 на български език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

 

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Управление на комуникациите с медиите за формиране на обществено мнение в Република Северна Македония
Докторант: Магдалена Славе Андоновска
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Енергийна сигурност и енергийна стратегия на ЕС и България: финансово-икономически аспекти  и предизвикателства
Докторант: Калоян Драгомиров Паргов
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Повишаване стойността на застрахователната компания чрез презастраховане като инструмент за управление на капиталите
Докторант: Вахан Ахаси Бохосян
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Финансов анализ на търговските банки в България в условията на следкризисно възстановяване
Докторант: Рая Бисерова Драгоева
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
Тема на дисертационен труд:Възможности за икономическо регулиране и социално адаптиране размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България
Докторант: Жанета Емилова Ангелова
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Измерване на нивото на финансова грамотност сред учениците в Израел и влиянието му върху тяхната бъдеща стопанска дейност
Докторант: Яков Итах
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

Тема на дисертационен труд: Стимулиране икономическото развитие на селските райони чрез активизиране на местните общности
Докторант: Димитрина Любенова Проданова
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)
Тема на дисертационен труд: Актуални аспекти на митническото разузнаване и разследване в системата на митническия контрол
Докторант: Венцислав Георгиев Халаджов
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Управление на риска и финансовото състояние на застрахователните компании чрез презастраховане
Докторант: Михаела Стоянова Монова
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Финансово управление на човешките ресурси във външнотърговските представителства: проблеми и решения
Докторант: Ралица Емилова Христова-Маринова
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Предизвикателства пред съвременната парична политика и оптимизиране на управлението на паричните агрегати
Докторант: Владимир Христов Сиркаров
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на онс "доктор"

Докторска програма:  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Актуални предизвикателства пред управлението на системните рискове във финансовата система на ЕС (глобални и регионални аспекти)
Докторант: Мариана Монева Дауо
Научно жури
Рецензия 1 на български език
Рецензия 1 на английски език
Рецензия 2 на български език
Рецензия 2 на английски език
Становище 1 на български език
Становище 1 на английски език
Становище 2 на български език
Становище 2 на английски език
Становище 3 на български език
Становище 3 на английски език
Автореферат на български език
Автореферат на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма:  Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводтво)
Тема на дисертационен труд: Актуални счетоводни проблеми при касовото изпълнение на държавния и общинските бюджети в банките
Докторант: Станислав Иванов Шишманов
Научно жури
Рецензия 1 - на български език
Рецензия 1 - на английски език
Рецензия 2 - на български език
Рецензия 2 - на английски език
Становище 1 - на български език
Становище 1 - на английски език
Становище 2 - на български език
Становище 2 - на английски език
Становище 3 - на български език
Становище 3 - на английски език
Автореферат - на български език
Автореферат - на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Електронната търговия – ключов фактор в дигиталната трансформация на малкия и средния бизнес
Докторант: Михаела Маркова Маркова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Маркетинг
Тема на дисертационен труд: Клиентската лоялност при банкиране на дребно
Докторант: Криста Цветанова Нейкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Маркетинг
Тема на дисертационен труд: Ефекти от промоциите върху ценността на бранда
Докторант: Венета Тодорова Любенова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ за Европейския съюз и България
Докторант: Юлиян Сашков Бенов
Научно жури
Рецензия 1 български език
Рецензия 1 английски език
Рецензия 2 български език
Рецензия 2 английски език
Становище 1 български език
Становище 1 английски език
Становище 2 български език
Становище 2 английски език
Становище 3 български език
Становище 3 английски език
Автореферат български език
Автореферат английски език

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Управление на информационната сигурност и конфиденциалността в здравните заведения
Докторант: Владислав Владимиров Василев
Научно жури
Рецензия 1 - български и английски език
Р
ецензия 2 - български и английски език
Становище 1 - български и английски език
Становище 2 - български и английски език
Становище 3 - български и английски език
Автореферат
 

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Социално-икономическо развитие на областите по Българското дунавско крайбрежие - състояние и перспективи
Докторант: Таня Иванова Рисемова
Научно жури
Рецензия 1 български език
Рецензия 1 английски език
Рецензия 2 български език
Рецензия 2 английски език
Становище 1 български език
Становище 1 английски език
Становище 2 български език
Становище 2 английски език
Становище 3 български език
Становище 3 английски език
Автореферат български език

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)
Тема на дисертационен труд: Методически инструментариум за идентифициране на риска от измами при външния одит в публичния сектор
Докторант: Пресиян Илианов Василев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Стратегическото управление като фактор за развитието на малките и средни предприятия в страните в преход (по примера на Република Косово)
Докторант: Анита Садрия Цуцович
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Ядрената енергетика като елемент на електроенергийния микс на Република България - проблеми и възможности
Докторант: Борислав Бойчев Боев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Макрофинансови тенденции и развитие клоновата мрежа на търговските банки
Докторант: Пламен Василев Георгиев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Криптовалути - пазарни тенденции и регулаторни предизвикателства
Докторант: Мария Здравкова Янева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Концепции и модели за определяне и отчитане на дохода на предприятието
Докторант: Вера Тодорова Трендафилова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Предизвикателства пред банковия мениджмънт в условията на прилагане на новите базелски стандарти
Докторант: Хазир Хафир Гаши
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Управление на балансовите позиции и превенция при банкова несъстоятелност: регулаторни предизвикателства и емпирични свидетелства
Докторант: Кристи Христова Маринова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Роля на лидерските стилове за успеха на организациите
Докторант: Ариана Джемайли Селимай
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Използване на Lean инструменти в компаниите от автомобилната индустрия на Република Сърбия
Докторант: Гордана Васе Стойменович
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Предприемачеството като стратегия за развитие в Република Сърбия
Докторант: Марина Димитар Грубор
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Управленски финансов анализ при дистрибуцията на застрахователните продукти и услуги в условията на динамична регулация
Докторант: Николай Тодоров Здравков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване на гражданите и бизнеса чрез предоставянето на услуги
Докторант: Александър Иванов Петров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Технико-технологично обновяване на производството в машиностроителните предприятия
Докторант: Илиян Тодоров Ангелов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Проблеми при управлението на устройствените мероприятия върху земеделските земи
Докторант: Валери Йорданов Велковски
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране
Докторант: Таня Стайкова Йорданова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Дългова криза и дефицитно финансиране в ЕС: проблеми и решения
Докторант: Димчо Ивелинов Шопов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Проблеми и предизвикателства пред управлението на държавния дълг в Еврозоната (по примера на Гърция и Италия)
Докторант: Силвия Сашева Заркова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Финансово-икономическа оценка на инвестициите във възобновяеми енергийни източници в България
Докторант: Мирослав Стефанов Костадинов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Експанзия на международните търговски вериги в България
Докторант: Владимир Станчев Йолов
Научно жури
Рецензия 1 
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Възможности и предизвикателства на малкия бизнес в селските райони
Докторант: Боряна Румянова Георгиева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и международни икономически отношения
Тема на дисертационен труд: Проблемът с текучеството на персонала като фактор за пазарно позициониране на фирмите с международна дейност
Докторант: Дритон Али Сюлча
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Тенденции в мотивацията на персонала в малкия и среден бизнес
Докторант: Надежда Косева Стефанова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Кризисно управление и ситуационно поведение на човешкия фактор
Докторант: Снежина Захариева Иванова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Количествени методи в управлението на образователните услуги в средните училища в Република Сърбия
Докторант: Александра Милутин Пеньишевич
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Икономически ефект на директните плащания за земеделските производители в контекста на ОСП на ЕС в периода 2014-2020
Докторант: Христо Борисов Цветанов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Екипният подход в индустриалните предприятия
Докторант: Нина Валериева Костадинова - Вачкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Съвременни подходи при отчитането на разходите и калкулирането на себестойността в промишлеността
Докторант: Росен Илиянов Колев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Счетоводно-правни аспекти на малките и средни предприятия
Докторант: Александрина Пламенова Алексиева-Николова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)
Тема на дисертационен труд: Икономически и социални ефекти от препозициониране на туристическа дестинация България
Докторант: Кристина Георгиева Георгиева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Счетоводни аспекти на сделки с производни финансови инструменти
Докторант: Ирина Орлинова Пъшева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: "Възможности за оценка на ефективността от продажбите на винопроизводителите"
Докторант: Илиян Георгиев Георгиев 
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Възможности за повишаване ефективността на лицензионната търговия
Докторант: Цветан Николаев Марков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат
 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Данъчни несъответствия - прични за възникване и възможности за преодоляване
Докторант: Димитър Георгиев Ценов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Депозитите на домакинствата в банковата система: факторни въздействия и тенденции
Докторант: Радослав Петков Къновски
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)
Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване организацията на контрола върху ДДС измамите (на базата на категорията "липсващ търговец")" 
Докторант: Гергана Божидарова Николова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Статистико-икономически анализ на системата на висше образование в България
Докторант: Елеонора Николаева Минева - Димитрова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)
Тема на дисертационен труд: Застраховането при интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда
Докторант: Надежда Димитрова Тодоровска
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Маркетинг
Тема на дисертационен труд: Проблеми при оценяване на дигитални маркетингови кампании
Докторант: Цветомира Валериева Трифонова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Процесът на придобиване на знание в глобално създадената фирма
Докторант: Маргарита Евгениева Михайлова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Постигане на устойчивост в организацията чрез ефективни стратегии (на примера на фирми от аграрния сектор)
Докторант: Георги Благоев Русенов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Неопредленост на бизнес средата и енергийна устойчивост 
Докторант: Пламен Йорданов Панталеев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автоферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Влияние на мениджърското поведение върху механизмите на фирмената култура
Докторант: Иван Миланов Шопов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Възстановяване на информационната инфраструктура при бедствия и аварии
Докторант: Асен Петров Божиков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: Стимулиране на иновационната активност на малките и средните предприятия в туризма в Латвия 
Докторант: Татяна Дмитриевна Одинокова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2 
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: "Перспективи за развитие на SPA&Wellness туризма в Република Латвия"
Докторант: Елена Федоровна Лукьянова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Състояние и проблеми при развитие и функциониране на воденото от общностите местно развитие
Докторант: Георги Иванов Ангелов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Идентифициране и оценка на проблемите при реализацията на пресни зеленчуци
Докторант: Георги Пламенов Димитров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Въздействие на екологичната политика на Европейския съюз върху международната конкурентоспособност на българските предприятия (по примера на химическата промишленост)
Докторант: Борислав Емилов Боянов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Икономическо отражение на европейската енергийна политика върху енергийната сигурност на България
Докторант: Диана Лъчезарова Ефтимова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Проблеми на финансовия мениджмънт в сектор "бързи пари" (по примера на България и Румъния)
Докторант: Ивайло Николаев Маринов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Финансово управление на човешките ресурси в публичната администрация
Докторант: Росица Пламенова Радоева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Управление на банков инвестицонен портфейл в условията на Базел III
Докторант: Даниел Емилов Николаев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Прецезиране спекулативните решения на FOREX пазара
Докторант: Теодор Милков Тодоров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на дейностите по промоция на здравето и профилактика на болестите в България
Докторант: Нора Иванова Николаева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на разчетните взаимоотношения в автотранспортните предприятия
Докторант: Марий Весков Стоянов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Проблеми при статистически анализ на динамични зависимости
Докторант: Евгени Яшков Овчинников
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Адаптиране на модел за управление на риска във франчайзинговия бизнес
Докторант: Петя Валентинова Йорданова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансовото управление на информационните технологии във висшите училища - предизвикателства и възможности за прилагане на водещи корпоративни практики
Кандидат: проф. д-р Божидар Виолинов Божинов
Научно жури
Рецензия 1
Рецинзия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Миграция на информационната инфраструктура на голямо предприятие в България към облака
Докторант: Теодора Иванова Спасова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Статистически анализ на динамиката на работната сила
Докторант: Фатме Шабанова Зюлкярова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Счетоводни аспекти на дейността в предприятията от хотелиерството
Докторант: Йорданка Миткова Илийкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Управленски цели и измеримост на качеството на висшето образование
Докторант: Иварс Алфредович Линде
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат български език
Автореферат английски език

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Анализ и оценка на експортно-насърчителните организации
Докторант: Анна Страшимирова Кършовска-Матева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Софтуерна архитектура на академична социална система за управление на взаимоотношенията с клиенти
Докторант: Емил Цветанов Цанов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Фирмената стратегия - предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на фирмата
Докторант: Кристиян Цветанов Корелов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи за развитието на управленското консултиране
Докторант: Валентин Андреев Панайотов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Измерения на трансатлантическото партньорство и влиянието му върху българската икономика
Докторант: Десислава Димитрова Митева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Приложение на архитектурния подход за изграждане на система за информационна сигурност във висше училище в България
Докторант: Юрий Иванов Кузнецов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Състояние и проблеми на функционирането и развитието на кооперациите в земеделието
Докторант: Михаил Билев Петков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Статистическо изследване на използавнето на възобноявема енергия в България
Докторант: Йордан Атанасов Моллов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат
 

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховака (застраховане)
Тема на дисертационен труд: Застрахователно-техническите резерви по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България
Докторант: Павел Валериев Димитров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Внедряване на иновационни стратегии в бизнесорганизациите (методико-приложни аспекти)
Докторант: Мариела Димитрова Стоянова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Глобалнви инвестиции в недвижими имоти - финансов анализ и оптимизационни решения
Докторант: Любомир Любомиров Димитров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Управление на човешките ресурси на предприятията в условията на Евразийския икономически съюз ("Управление на человеческими ресурсами предприятия в условиях Евразийсого экономического союза)
Докторант: Талгат Бабашевич Утеубаев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи пред международното фискално сътрудничество при изграждане институциите за финансово разузнаване в Република Косово
Докторант: Ярослав Петров Петров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Регулативни въздействия върху развитието на агробизнеса в България
Докторант: Милена Тодорова Тодорова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Теоретико-приложни аспекти при отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията при оризопроизводството
Докторант: Димитър Борисов Янков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализна стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на контрола върху данъчните облекчения при корпоративното подоходно облагане
Докторант: Жельо Невянов Желев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализна стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Методически проблеми на одита от Сметната палата върху обществените поръчки
Докторант: Любомир Росенов Терзиев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Стратегии за управление на търговската марка
Докторант: Мариела Петрова Димитрова - Гализова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Организационни форми на сътрудничество между предприемачите в мебелната индустрия (по примера на област Ловеч)
Докторант: Ивайло Огнянов Костов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Възможности за развитие на стратегическия иновационен потенциал на фирмите
Докторант: Елица Лазарова Кръстева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Оценка на административния капацитет на държавната администрация
Кандидат: проф. д-р Борислав Борисов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Трансграничното сътрудничество между страните от ЕС (на примера на България и Румъния)
Докторант: Виктория Бориславова Иванова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Неформалната заетост на трудовия пазар (по примера на Северния централен район на България)
Докторант: Камелия Божидарова Цанова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Възможности за разширяване на дела на застраховането в икономиката на България.

Докторант: Василена Георгиева Стоева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване на оценяването и отчитането на материалните запаси от внос

Докторант: Нина Николаева Йосифова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на пенсионноосигурителната защита на учителите в България

Докторант: Мартин Емилов Маринов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в публичния сектор

Докторант: Стефан Александров Белчев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Управление на иновативното поведение на персонала в индустриалните предприятия

Докторант: Нели Иванова Килиджийска
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: Повишаване конкурентоспособността на туристическа дестинация

Докторант: Ивайло Цветанов Петков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат