Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма:  Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводтво)
Тема на дисертационен труд: Актуални счетоводни проблеми при касовото изпълнение на държавния и общинските бюджети в банките
Докторант: Станислав Иванов Шишманов
Научно жури
Рецензия 1 - на български език
Рецензия 1 - на английски език
Рецензия 2 - на български език
Рецензия 2 - на английски език
Становище 1 - на български език
Становище 1 - на английски език
Становище 2 - на български език
Становище 2 - на английски език
Становище 3 - на български език
Становище 3 - на английски език
Автореферат - на български език
Автореферат - на английски език

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Електронната търговия – ключов фактор в дигиталната трансформация на малкия и средния бизнес
Докторант: Михаела Маркова Маркова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Маркетинг
Тема на дисертационен труд: Клиентската лоялност при банкиране на дребно
Докторант: Криста Цветанова Нейкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Маркетинг
Тема на дисертационен труд: Ефекти от промоциите върху ценността на бранда
Докторант: Венета Тодорова Любенова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ за Европейския съюз и България
Докторант: Юлиян Сашков Бенов
Научно жури
Рецензия 1 български език
Рецензия 1 английски език
Рецензия 2 български език
Рецензия 2 английски език
Становище 1 български език
Становище 1 английски език
Становище 2 български език
Становище 2 английски език
Становище 3 български език
Становище 3 английски език
Автореферат български език
Автореферат английски език

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Управление на информационната сигурност и конфиденциалността в здравните заведения
Докторант: Владислав Владимиров Василев
Научно жури
Рецензия 1 - български и английски език
Р
ецензия 2 - български и английски език
Становище 1 - български и английски език
Становище 2 - български и английски език
Становище 3 - български и английски език
Автореферат
 

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Социално-икономическо развитие на областите по Българското дунавско крайбрежие - състояние и перспективи
Докторант: Таня Иванова Рисемова
Научно жури
Рецензия 1 български език
Рецензия 1 английски език
Рецензия 2 български език
Рецензия 2 английски език
Становище 1 български език
Становище 1 английски език
Становище 2 български език
Становище 2 английски език
Становище 3 български език
Становище 3 английски език
Автореферат български език

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)
Тема на дисертационен труд: Методически инструментариум за идентифициране на риска от измами при външния одит в публичния сектор
Докторант: Пресиян Илианов Василев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Стратегическото управление като фактор за развитието на малките и средни предприятия в страните в преход (по примера на Република Косово)
Докторант: Анита Садрия Цуцович
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Ядрената енергетика като елемент на електроенергийния микс на Република България - проблеми и възможности
Докторант: Борислав Бойчев Боев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Макрофинансови тенденции и развитие клоновата мрежа на търговските банки
Докторант: Пламен Василев Георгиев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Криптовалути - пазарни тенденции и регулаторни предизвикателства
Докторант: Мария Здравкова Янева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Концепции и модели за определяне и отчитане на дохода на предприятието
Докторант: Вера Тодорова Трендафилова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Предизвикателства пред банковия мениджмънт в условията на прилагане на новите базелски стандарти
Докторант: Хазир Хафир Гаши
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Управление на балансовите позиции и превенция при банкова несъстоятелност: регулаторни предизвикателства и емпирични свидетелства
Докторант: Кристи Христова Маринова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Роля на лидерските стилове за успеха на организациите
Докторант: Ариана Джемайли Селимай
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Използване на Lean инструменти в компаниите от автомобилната индустрия на Република Сърбия
Докторант: Гордана Васе Стойменович
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Предприемачеството като стратегия за развитие в Република Сърбия
Докторант: Марина Димитар Грубор
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)
Тема на дисертационен труд: Управленски финансов анализ при дистрибуцията на застрахователните продукти и услуги в условията на динамична регулация
Докторант: Николай Тодоров Здравков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване на гражданите и бизнеса чрез предоставянето на услуги
Докторант: Александър Иванов Петров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Технико-технологично обновяване на производството в машиностроителните предприятия
Докторант: Илиян Тодоров Ангелов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Проблеми при управлението на устройствените мероприятия върху земеделските земи
Докторант: Валери Йорданов Велковски
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране
Докторант: Таня Стайкова Йорданова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Дългова криза и дефицитно финансиране в ЕС: проблеми и решения
Докторант: Димчо Ивелинов Шопов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Проблеми и предизвикателства пред управлението на държавния дълг в Еврозоната (по примера на Гърция и Италия)
Докторант: Силвия Сашева Заркова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Финансово-икономическа оценка на инвестициите във възобновяеми енергийни източници в България
Докторант: Мирослав Стефанов Костадинов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Експанзия на международните търговски вериги в България
Докторант: Владимир Станчев Йолов
Научно жури
Рецензия 1 
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Възможности и предизвикателства на малкия бизнес в селските райони
Докторант: Боряна Румянова Георгиева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и международни икономически отношения
Тема на дисертационен труд: Проблемът с текучеството на персонала като фактор за пазарно позициониране на фирмите с международна дейност
Докторант: Дритон Али Сюлча
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Тенденции в мотивацията на персонала в малкия и среден бизнес
Докторант: Надежда Косева Стефанова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Кризисно управление и ситуационно поведение на човешкия фактор
Докторант: Снежина Захариева Иванова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Количествени методи в управлението на образователните услуги в средните училища в Република Сърбия
Докторант: Александра Милутин Пеньишевич
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Икономически ефект на директните плащания за земеделските производители в контекста на ОСП на ЕС в периода 2014-2020
Докторант: Христо Борисов Цветанов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Екипният подход в индустриалните предприятия
Докторант: Нина Валериева Костадинова - Вачкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Съвременни подходи при отчитането на разходите и калкулирането на себестойността в промишлеността
Докторант: Росен Илиянов Колев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Счетоводно-правни аспекти на малките и средни предприятия
Докторант: Александрина Пламенова Алексиева-Николова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)
Тема на дисертационен труд: Икономически и социални ефекти от препозициониране на туристическа дестинация България
Докторант: Кристина Георгиева Георгиева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Счетоводни аспекти на сделки с производни финансови инструменти
Докторант: Ирина Орлинова Пъшева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: "Възможности за оценка на ефективността от продажбите на винопроизводителите"
Докторант: Илиян Георгиев Георгиев 
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Възможности за повишаване ефективността на лицензионната търговия
Докторант: Цветан Николаев Марков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат
 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Данъчни несъответствия - прични за възникване и възможности за преодоляване
Докторант: Димитър Георгиев Ценов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Депозитите на домакинствата в банковата система: факторни въздействия и тенденции
Докторант: Радослав Петков Къновски
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)
Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване организацията на контрола върху ДДС измамите (на базата на категорията "липсващ търговец")" 
Докторант: Гергана Божидарова Николова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Статистико-икономически анализ на системата на висше образование в България
Докторант: Елеонора Николаева Минева - Димитрова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)
Тема на дисертационен труд: Застраховането при интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда
Докторант: Надежда Димитрова Тодоровска
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Маркетинг
Тема на дисертационен труд: Проблеми при оценяване на дигитални маркетингови кампании
Докторант: Цветомира Валериева Трифонова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Процесът на придобиване на знание в глобално създадената фирма
Докторант: Маргарита Евгениева Михайлова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Постигане на устойчивост в организацията чрез ефективни стратегии (на примера на фирми от аграрния сектор)
Докторант: Георги Благоев Русенов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Неопредленост на бизнес средата и енергийна устойчивост 
Докторант: Пламен Йорданов Панталеев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автоферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Влияние на мениджърското поведение върху механизмите на фирмената култура
Докторант: Иван Миланов Шопов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Възстановяване на информационната инфраструктура при бедствия и аварии
Докторант: Асен Петров Божиков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: Стимулиране на иновационната активност на малките и средните предприятия в туризма в Латвия 
Докторант: Татяна Дмитриевна Одинокова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2 
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: "Перспективи за развитие на SPA&Wellness туризма в Република Латвия"
Докторант: Елена Федоровна Лукьянова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Състояние и проблеми при развитие и функциониране на воденото от общностите местно развитие
Докторант: Георги Иванов Ангелов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Идентифициране и оценка на проблемите при реализацията на пресни зеленчуци
Докторант: Георги Пламенов Димитров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Въздействие на екологичната политика на Европейския съюз върху международната конкурентоспособност на българските предприятия (по примера на химическата промишленост)
Докторант: Борислав Емилов Боянов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Икономическо отражение на европейската енергийна политика върху енергийната сигурност на България
Докторант: Диана Лъчезарова Ефтимова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Проблеми на финансовия мениджмънт в сектор "бързи пари" (по примера на България и Румъния)
Докторант: Ивайло Николаев Маринов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Финансово управление на човешките ресурси в публичната администрация
Докторант: Росица Пламенова Радоева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Управление на банков инвестицонен портфейл в условията на Базел III
Докторант: Даниел Емилов Николаев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Прецезиране спекулативните решения на FOREX пазара
Докторант: Теодор Милков Тодоров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на дейностите по промоция на здравето и профилактика на болестите в България
Докторант: Нора Иванова Николаева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на разчетните взаимоотношения в автотранспортните предприятия
Докторант: Марий Весков Стоянов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Проблеми при статистически анализ на динамични зависимости
Докторант: Евгени Яшков Овчинников
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Адаптиране на модел за управление на риска във франчайзинговия бизнес
Докторант: Петя Валентинова Йорданова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансовото управление на информационните технологии във висшите училища - предизвикателства и възможности за прилагане на водещи корпоративни практики
Кандидат: проф. д-р Божидар Виолинов Божинов
Научно жури
Рецензия 1
Рецинзия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Миграция на информационната инфраструктура на голямо предприятие в България към облака
Докторант: Теодора Иванова Спасова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Статистически анализ на динамиката на работната сила
Докторант: Фатме Шабанова Зюлкярова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Счетоводни аспекти на дейността в предприятията от хотелиерството
Докторант: Йорданка Миткова Илийкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Управленски цели и измеримост на качеството на висшето образование
Докторант: Иварс Алфредович Линде
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат български език
Автореферат английски език

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Анализ и оценка на експортно-насърчителните организации
Докторант: Анна Страшимирова Кършовска-Матева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Софтуерна архитектура на академична социална система за управление на взаимоотношенията с клиенти
Докторант: Емил Цветанов Цанов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Фирмената стратегия - предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на фирмата
Докторант: Кристиян Цветанов Корелов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи за развитието на управленското консултиране
Докторант: Валентин Андреев Панайотов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Измерения на трансатлантическото партньорство и влиянието му върху българската икономика
Докторант: Десислава Димитрова Митева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Приложение на архитектурния подход за изграждане на система за информационна сигурност във висше училище в България
Докторант: Юрий Иванов Кузнецов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Състояние и проблеми на функционирането и развитието на кооперациите в земеделието
Докторант: Михаил Билев Петков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Статистическо изследване на използавнето на възобноявема енергия в България
Докторант: Йордан Атанасов Моллов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат
 

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховака (застраховане)
Тема на дисертационен труд: Застрахователно-техническите резерви по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България
Докторант: Павел Валериев Димитров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Внедряване на иновационни стратегии в бизнесорганизациите (методико-приложни аспекти)
Докторант: Мариела Димитрова Стоянова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Глобалнви инвестиции в недвижими имоти - финансов анализ и оптимизационни решения
Докторант: Любомир Любомиров Димитров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Управление на човешките ресурси на предприятията в условията на Евразийския икономически съюз ("Управление на человеческими ресурсами предприятия в условиях Евразийсого экономического союза)
Докторант: Талгат Бабашевич Утеубаев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи пред международното фискално сътрудничество при изграждане институциите за финансово разузнаване в Република Косово
Докторант: Ярослав Петров Петров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Регулативни въздействия върху развитието на агробизнеса в България
Докторант: Милена Тодорова Тодорова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Теоретико-приложни аспекти при отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията при оризопроизводството
Докторант: Димитър Борисов Янков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализна стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на контрола върху данъчните облекчения при корпоративното подоходно облагане
Докторант: Жельо Невянов Желев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализна стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Методически проблеми на одита от Сметната палата върху обществените поръчки
Докторант: Любомир Росенов Терзиев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Стратегии за управление на търговската марка
Докторант: Мариела Петрова Димитрова - Гализова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Организационни форми на сътрудничество между предприемачите в мебелната индустрия (по примера на област Ловеч)
Докторант: Ивайло Огнянов Костов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Възможности за развитие на стратегическия иновационен потенциал на фирмите
Докторант: Елица Лазарова Кръстева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Оценка на административния капацитет на държавната администрация
Кандидат: проф. д-р Борислав Борисов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Трансграничното сътрудничество между страните от ЕС (на примера на България и Румъния)
Докторант: Виктория Бориславова Иванова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Неформалната заетост на трудовия пазар (по примера на Северния централен район на България)
Докторант: Камелия Божидарова Цанова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Възможности за разширяване на дела на застраховането в икономиката на България.

Докторант: Василена Георгиева Стоева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване на оценяването и отчитането на материалните запаси от внос

Докторант: Нина Николаева Йосифова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на пенсионноосигурителната защита на учителите в България

Докторант: Мартин Емилов Маринов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в публичния сектор

Докторант: Стефан Александров Белчев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Управление на иновативното поведение на персонала в индустриалните предприятия

Докторант: Нели Иванова Килиджийска
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: Повишаване конкурентоспособността на туристическа дестинация

Докторант: Ивайло Цветанов Петков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат