Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализна стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвъренстване на контрола върху данъчните облекчения при корпоративното подоходно облагане
Докторант: Жельо Невянов Желев

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализна стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Методически проблеми на одита от Сметната палата върху обществените поръчки
Докторант: Любомир Росенов Терзиев

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Стратегии за управление на търговката марка
Докторант: Мариела Петрова Димитрова - Гализова

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Организационни форми на сътрудничество между предприемачите в мебелната индустрия (по примера на област Ловеч)
Докторант: Ивайло Огнянов Костов

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Възможности за развитие на стратегическия иновационен потенциал на фирмите
Докторант: Елица Лазарова Кръстева

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Оценка на административния капацитет на държавната администрация
Кандидат: проф. д-р Борислав Борисов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Трансграничното сътрудничество между страните от ЕС (на примера на България и Румъния)
Докторант: Виктория Бориславова Иванова

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Неформалната заетост на трудовия пазар (по примера на Северния централен район на България)
Докторант: Камелия Божидарова Цанова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Възможности за разширяване на дела на застраховането в икономиката на България.

Докторант: Василена Георгиева Стоева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване на оценяването и отчитането на материалните запаси от внос

Докторант: Нина Николаева Йосифова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на пенсионноосигурителната защита на учителите в България

Докторант: Мартин Емилов Маринов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в публичния сектор

Докторант: Стефан Александров Белчев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: Повишаване конкурентоспособността на туристическа дестинация

Докторант: Ивайло Цветанов Петков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Управление на иновативното поведение на персонала в индустриалните предприятия

Докторант: Нели Иванова Килиджийска
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат