Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Маркетинг

Тема на дисертационен труд: Плацебо ефекти върху потребителската удовлетвореност

Докторант: Атанаска Стоянова Решеткова

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Теоретико-методически аспекти на оптимизирането на търговския асортимент (на примера на търговски вериги)

Докторант: Светла Николаева Атанасова

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационен труд: Изследване поведението на потребителите в търговските обекти

Докторант: Георги Тихомиров Личев

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)

Тема на дисертационен труд: Икономически проблеми и перспективи при производтвото и търговията с биологична селскостопанска продукция в Северен централен район

Докторант: Илияна Георгиева Кръстева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО

Тема на дисертационен труд: Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз

Докторант: Даниела Тинкова Трифонова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенствания в счетоводното отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия

Докторант: Иван Николаев Събев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)

Тема на дисертационен труд: Влияние на Европейската интергарция върху търговията със селскостопански стоки в периферните региони на Европейския съюз

Докторант: Цветелина Тодорова Кабакчиева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Възможности за разширяване на дела на застраховането в икономиката на България.

Докторант: Василена Георгиева Стоева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография

Тема на дисертационен труд: Проблеми на статитическия анализ на "големи данни" (Big Data)

Докторант: Галя Живкова Статева
Научно жури
Реценция 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат
 

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване)

Тема на дисертационен труд: Възможности за развитие на дейности по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ

Докторант: Иван Грозданов Иванов

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (здравен мениджмънт)

Тема на дисертационен труд: Финансов мениджмънт на болничните лечебни заведения

Докторант: Орлин Веселинов Цветков

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансово управление на обществените поръчки в българските общини

Докторант: Гергана Костадинова Костова

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Ефективност на европейското финансиране в България

Докторант: Галя Павлова Георгиева

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване оценяването на фирмите в България

Докторант: Калоян Ангелов Петков

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансови операции  с благородни метали - пазарна динамика и инвестиционни възможности

Докторант: Николай Михайлов Колев

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Държавно регулиране и фискална политика: причинно-следствени връзки

Докторант: Наталия Пламенова Алесиева