Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Адаптиране на модел за управление на риска във франчайзинговия бизнес
Докторант: Петя Валентинова Йорданова

Процедура за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тема на дисертационен труд: Финансовото управление на информационните технологии във висшите училища - предизвикателства и възможности за прилагане на водещи корпоративни практики
Кандидат: проф. д-р Божидар Виолинов Божинов

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Миграция на информационната инфраструктура на голямо предприятие в България към облака
Докторант: Теодора Иванова Спасова

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Статистически анализ на динамиката на работната сила
Докторант: Фатме Шабанова Зюлкярова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Счетоводни аспекти на дейността в предприятията от хотелиерството
Докторант: Йорданка Миткова Илийкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Управленски цели и измеримост на качеството на висшето образование
Докторант: Иварс Алфредович Линде
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат български език
Автореферат английски език

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Анализ и оценка на експортно-насърчителните организации
Докторант: Анна Страшимирова Кършовска-Матева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Софтуерна архитектура на академична социална система за управление на взаимоотношенията с клиенти
Докторант: Емил Цветанов Цанов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Фирмената стратегия - предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на фирмата
Докторант: Кристиян Цветанов Корелов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи за развитието на управленското консултиране
Докторант: Валентин Андреев Панайотов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Измерения на трансатлантическото партньорство и влиянието му върху българската икономика
Докторант: Десислава Димитрова Митева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационен труд: Приложение на архитектурния подход за изграждане на система за информационна сигурност във висше училище в България
Докторант: Юрий Иванов Кузнецов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Състояние и проблеми на функционирането и развитието на кооперациите в земеделието
Докторант: Михаил Билев Петков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Статистика и демография
Тема на дисертационен труд: Статистическо изследване на използавнето на възобноявема енергия в България
Докторант: Йордан Атанасов Моллов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат
 

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховака (застраховане)
Тема на дисертационен труд: Застрахователно-техническите резерви по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България
Докторант: Павел Валериев Димитров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Внедряване на иновационни стратегии в бизнесорганизациите (методико-приложни аспекти)
Докторант: Мариела Димитрова Стоянова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Глобалнви инвестиции в недвижими имоти - финансов анализ и оптимизационни решения
Докторант: Любомир Любомиров Димитров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационен труд: Управление на човешките ресурси на предприятията в условията на Евразийския икономически съюз ("Управление на человеческими ресурсами предприятия в условиях Евразийсого экономического союза)
Докторант: Талгат Бабашевич Утеубаев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи пред международното фискално сътрудничество при изграждане институциите за финансово разузнаване в Република Косово
Докторант: Ярослав Петров Петров
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (аграрна икономика)
Тема на дисертационен труд: Регулативни въздействия върху развитието на агробизнеса в България
Докторант: Милена Тодорова Тодорова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Тема на дисертационен труд: Теоретико-приложни аспекти при отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията при оризопроизводството
Докторант: Димитър Борисов Янков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализна стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на контрола върху данъчните облекчения при корпоративното подоходно облагане
Докторант: Жельо Невянов Желев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализна стопанската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Методически проблеми на одита от Сметната палата върху обществените поръчки
Докторант: Любомир Росенов Терзиев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационен труд: Стратегии за управление на търговската марка
Докторант: Мариела Петрова Димитрова - Гализова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Тема на дисертационен труд: Организационни форми на сътрудничество между предприемачите в мебелната индустрия (по примера на област Ловеч)
Докторант: Ивайло Огнянов Костов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Планиране
Тема на дисертационен труд: Възможности за развитие на стратегическия иновационен потенциал на фирмите
Докторант: Елица Лазарова Кръстева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Тема на дисертационен труд: Оценка на административния капацитет на държавната администрация
Кандидат: проф. д-р Борислав Борисов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Рецензия 3
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационен труд: Трансграничното сътрудничество между страните от ЕС (на примера на България и Румъния)
Докторант: Виктория Бориславова Иванова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Политическа икономия
Тема на дисертационен труд: Неформалната заетост на трудовия пазар (по примера на Северния централен район на България)
Докторант: Камелия Божидарова Цанова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)

Тема на дисертационен труд: Възможности за разширяване на дела на застраховането в икономиката на България.

Докторант: Василена Георгиева Стоева
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Тема на дисертационен труд: Усъвършенстване на оценяването и отчитането на материалните запаси от внос

Докторант: Нина Николаева Йосифова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)

Тема на дисертационен труд: Възможности за усъвършенстване на пенсионноосигурителната защита на учителите в България

Докторант: Мартин Емилов Маринов
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопската дейност (контрол)

Тема на дисертационен труд: Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в публичния сектор

Докторант: Стефан Александров Белчев
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационен труд: Повишаване конкурентоспособността на туристическа дестинация

Докторант: Ивайло Цветанов Петков
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат

Процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)

Тема на дисертационен труд: Управление на иновативното поведение на персонала в индустриалните предприятия

Докторант: Нели Иванова Килиджийска
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Автореферат