Всички  обучаващи се студенти, редовно обучение, държавна поръчка до навършване на 26-годишна възраст и докторанти, редовно обучение, държавна поръчка във висшите училища са задължени да подават декларация за здравно осигуряване, независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за здравното осигуряване (изм. – ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г.).

      Образец на декларацията може да изтеглите от ТУК.
⚠️ Студентите, които не подадат декларация остават без здравни осигуровки!

Съгласно чл. 67 от Закона за висшето образование статут на студент или докторант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище по чл. 74, ал. 2 от Закона за висшето образование (изм. и доп. – ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), поради което здравноосигурителните вноски на обучаващите се, се дължат от датата на записването им във висшите училища до датата на отписването им.
Българските студенти, обучаващи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.
Декларация за здравно осигуряване се подава във Фронт офис „Обслужване на студенти“ в началото на всяка учебна година, а също така и при промяна на декларираните обстоятелства.
Ако студентът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорност носи самия студент, което налага сам да поеме здравното си осигуряване.
Студенти, които получават доходи от трудова дейност или на друго основание, не подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.
Студенти след първата редовна сесия на държавен изпит или защита на дипломна работа не подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.


Процедура за здравно осигуряване на студентите и докторантите в СА.