За обучението

Един от основните инструменти за реализиране целите на стратегията „Европа 2020” и създаване на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика е концепцията за превръщането на ученето през целия живот в реалност.

В основата на тази концепция е придобиването на умения и компетентности, които европейският гражданин трябва да развива не само чрез различни форми на образование, но и чрез различни форми на продължаващо обучение и допълнителна подготовка или валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

В стремежа за удовлетворяване потребностите на личността от знания, придобивани чрез обучение през целия живот, Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” предлага професионално обучение в различни форми (дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа) по 31 професии/част от професии и 39 специалности,  както и множество квалификационни курсове в 12 професионални направления.
Съгласно Споразумение между Агенцията по заетостта и Стопанска академия от 28.12.2016 година, Центърът предлага и обучения срещу ваучери на заети и безработни лица по всички лицензирани професии/част от професии и специалности, както и по 7-те ключови компетентности, отговарящи на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот.
В съответствие с чл. 6 от ЗПОО и СППОО, Центърът извършва процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности по лицензирани от НАПОО професии (част от професии), придобити чрез неформално обучение или информално учене.
Съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН, Центърът администрира учебния процес, свързан с присъждане на квалификационни кредити в системата на предучилищното и училищното образование, регламентиран от ЗПУУО.
Центърът притежава Лицензия № 200512256/15.06.2005 г., разширена със Заповед № 744/21.11.2011 г. и Заповед № ИЦПО-58/13.07.2016 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.

В съответствие с чл. 9а от ЗПОО, Центърът осигурява качество на професионалното обучение чрез изградена вътрешна система за осигуряване на качеството, интегрирана към сертифицираната система за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов (ISO 9001:2008).