Студентска мобилност (СМ)

Стопанска академия предлага възможност на своите студенти и докторанти да вземат участие в международна образователна мобилност в две направления – студентска мобилност с цел обучение и студентска мобилност с цел практика.

Академията предлага следните видове мобилност за студенти във всички специалности и форми на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:
  • Дългосрочна физическа мобилност с цел обучение: от 2 до 12 месеца, без да се включва времето за пътуване.
  • Дългосрочна физическа мобилност с цел практика: от 2 до 12 месеца, без да се включва времето за пътуване.
  • Краткосрочна смесена мобилност с цел обучение: физическа част (от 5 до 30 дни, без да се включва времето за пътуване) и виртуална част преди или след физическата; минимум 3 ЕСТК кредита за физическата и виртуалната част.
  • Краткосрочна смесена мобилност с цел практика: физическа част (от 5 до 30 дни, без да се включва времето за пътуване) и виртуална част преди или след физическата.

Докторантите на Академията във всички докторски програми на редовна, задочна и свободна докторантура могат да участват в следните видове мобилност:

  • Дългосрочна физическа мобилност с цел обучение: от 2 до 12 месеца, без да се включва времето за пътуване.
  • Дългосрочна физическа мобилност с цел практика: от 2 до 12 месецар без да се включва времето за пътуване.
  • Краткосрочна смесена мобилност с цел обучение: физическа част (от 5 до 30 дни, без да се включва времето за пътуване) и виртуална част преди или след физическата; минимум 3 ЕСТК кредита за физическата и виртуалната част.
  • Краткосрочна смесена мобилност с цел практика: физическа част (от 5 до 30 дни, без да се включва времето за пътуване) и виртуална част преди или след физическата.
  • Краткосрочна физическа мобилност с цел обучение: от 5 до 30 дни, без да се включва времето за пътуване.
  • Краткосрочна физическа мобилност с цел практика: от 5 до 30 дни, без да се включва времето за пътуване.

Студентите и докторантите на Академията са легитимни участници и в смесени интензивни програми, организирани от висши училища в страни по Програмата. Участието им в смесените интензивни програми се организира под формата на смесена мобилност с продължителност на физическата част от 5 до 30 дни, задължителна виртуална част преди, по време или след физическата част и минимум 3 ЕСТК кредита от физическата и виртуалната част. Надежден и  полезен сайт, на който можете да намерите оферти за организирани от висши  училища от страни по програмата смесени интензивни програми, е: https://erasmusbip.org/list-of-bips/

За всеки цикъл на обучение, студентите и докторантите имат право да осъществят мобилности с обща продължителност до 12 месеца.

Програма „Еразъм+“ насърчава използването на устойчиви превозни средства от участниците. Студентите и докторантите, избрали да пътуват от СА „Д. А. Ценов“ до приемащата институция и обратно със „зелен“ транспорт, могат да получат допълнителна финансова подкрепа.

Програма „Еразъм+“ се основава на принципите на зачитане на различията, приобщаване и равнопоставеност, като осигурява равен достъп на студенти и докторанти до международна мобилност, независимо от техните пол, възраст, етнос, религия, увреждане, статус и др. На кандидати с по-малки възможности, освен финансовата подкрепа за обучение или практика, може да бъде осигурена и допълнителна финансова помощ.

В случай че имате оплаквания или въпроси, свързани с Вашето участие в програма „Еразъм+“, можете ги поставяте към следните лица:

Студентска Еразъм Харта
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Катедрени Еразъм+ координатори