Студентска мобилност (СМ)

Стопанска академия предлага възможност на студентите и докторантите да вземат участие в международна образователна мобилност в две направления – студентска мобилност с цел обучение и студентска мобилност с цел практика. Нейната продължителност трябва да бъде:

Обучение: от 3 до 12 месеца.
Практика: от 2 до 12 месеца.

За всеки цикъл на обучение, студентите имат право да осъществят мобилности с обща продължителност до 12 месеца.
Програма  „Еразъм+“  има  за  цел  да  стимулира  равнопоставеността  и  приобщаването,  като предоставя улеснен достъп на участниците в международна мобилност. На кандидати със специални потребности, освен стипендията за обучение, може да бъде осигурена и допълнителна финансова помощ.

Студентска Еразъм Харта
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“ 
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Катедрени Еразъм+ координатори
Галерия