Студентска мобилност (СМ)

Стопанска академия предлага възможност на своите студенти и докторанти да вземат участие в международна образователна мобилност в две направления – студентска мобилност с цел обучение и студентска мобилност с цел практика. Нейната продължителност трябва да бъде съответно:
  • Обучение: от 3 до 12 месеца.
  • Практика: от 2 до 12 месеца.
За всеки цикъл на обучение, студентите и докторантите имат право да осъществят мобилности с обща продължителност до 12 месеца.

Програма „Еразъм+“ се основава на принципите на зачитане на различията, приобщаване и равнопоставеност, като осигурява равен достъп на студенти и докторанти до международна мобилност, независимо от техните пол, възраст, етнос, религия, увреждане и др. На кандидати със специални потребности, освен стипендията за обучение или практика, може да бъде осигурена и допълнителна финансова помощ.

Студентска Еразъм Харта
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Катедрени Еразъм+ координатори