Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в чужбина чрез мобилност на студенти, докторанти, академичен и неакадемичен персонал, посредством регламентирано сътрудничество между висши училища и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Стопанска академия притежава Еразъм харта за висше образование, на базата на която студентите, докторантите и нейния академичен и неакадемичен персонал могат да реализират академичен обмен както в страни по програмата, така и извън тях.

Стопанска академия имат доказан капацитет в администрирането на проекти по програма „Еразъм+”. Три от проектите и по КД1 са отличени от Центъра за развитие на човешките ресурси с приз за качествено изпълнение. Един от проектите на Академията по КД2, в който тя взема участие като партньор, е отличен от ЕК като „добра практика“.

Еразъм политика
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Еразъм Харта за висше образование на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 2021-2027
Информационен ECTS пакет

Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440