Конкурси за докторанти, по плана за учебната 2023/2024

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2023/2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на МС и Решение № 7 от 07 февруари 2024 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (ОКС „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси (60 лв.); 5. копие от лична карта. Срок за подаване на документи – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават отдел ДАР, тел. 0631/66-362. Краен срок - 23 април 2024 г.

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

Общо

Редовна

Задочна

1

2

3

4

5

3.

Социални, стопански и правни науки

     

3.7.

Администрация и управление

3

1

4

 

Социално управление

1

1

2

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична  администрация)

2

-

2

3.8.

Икономика

8

7

15

 

Политическа икономия

1

-

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

3

1

4

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

-

1

1

 

Статистика и демография

1

-

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

1

-

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

1

1

2

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

-

1

1

 

Световно стопанство и МИО

-

1

1

 

Планиране

-

-

-

 

Икономика и управление (Аграрна икономика)

-

-

-

 

Икономика и управление (Индустрия)

-

-

-

 

Икономика и управление (Туризъм)

1

-

1

 

Икономика и управление (Търговия)

-

2

2

 

Маркетинг

-

-

-

 

ВСИЧКО:

11

8

19

Конкурси за докторанти, по плана за учебната 2023/2024

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2023/ 2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на МС и Решение № 11 от 30 юни 2023 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. Копие от диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея); 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381 и отдел „ДАР“, тел.: 0631/66-362. Краен срок – 28 септември 2023 г.

Професионално направление

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

3.8 Икономика

25

12

 

Политическа икономия

1

-

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

 

 

9

 

 

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(застраховане и социално дело)

 

 

1

 

 

1

 

Статистика и демография

1

-

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

 

2

 

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(контрол и анализ)

 

 

2

 

 

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Световно стопанство и МИО

1

1

 

Планиране

2

-

 

Икономика и управление (Аграрна икономика)

 

1

 

1

 

Икономика и управление (Индустрия)

1

1

 

Икономика и управление (Туризъм)

2

1

 

Икономика и управление (Търговия)

-

2

 

Маркетинг

1

1

3.7 Администрация и управление

4

2

 

Социално управление

2

1

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

 

 

2

 

 

1

Всичко:

 

29

14

Конкурси за докторанти по плана за учебната 2022/2023 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2022/ 2023 г. в съответствие с Решение № 363 от 01.06.2022 г. на МС и Решение № 3 от 29 ноември 2022 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси (50 лв.). 5. копие от лична карта. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381 и отдел „ДАР“, тел.: 0631/66-362. Краен срок - 13 февруари 2023 г.

Професионално направление

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

3.8 Икономика

3

12

 

Политическа икономия

-

-

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

 

-

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

 

-

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

 

-

1

 

Статистика и демография

1

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

-

1

 

Световно стопанство и МИО

-

1

 

Планиране

1

1

 

Икономика и управление (Аграрна икономика)

-

1

 

Икономика и управление (Индустрия)

-

1

 

Икономика и управление (Туризъм)

1

1

 

Икономика и управление (Търговия)

-

1

 

Маркетинг

-

1

3.7 Администрация и управление

1

4

 

Социално управление

1

2

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

 

 

-

 

 

2

ОБЩО:

 

4

16

 

Конкурси за докторанти, по плана за учебната 2022/2023 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2022/2023 г. в съответствие с Решение № 363 от 01.06.2022 г. на МС и Решение № 9 от 23 юни 2022 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси (50 лв.). 5. копие от лична карта. Краен срок – 8 септември 2022 г. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381 и отдел „ДАР“, тел.: 0631/66-362.

Професионално направление

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

3.8 Икономика

16

14

 

Политическа икономия

1

-

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

 

 

5

 

 

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(застраховане и социално дело)

 

 

-

 

 

2

 

Статистика и демография

1

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

 

1

 

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(контрол и анализ)

 

 

1

 

 

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Световно стопанство и МИО

1

1

 

Планиране

1

1

 

Икономика и управление (Аграрна икономика)

 

1

 

1

 

Икономика и управление (Индустрия)

1

1

 

Икономика и управление (Туризъм)

1

1

 

Икономика и управление (Търговия)

-

1

 

Маркетинг

1

1

3.7 Администрация и управление

4

4

 

Социално управление

2

2

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

 

 

2

 

 

2

Всичко:

 

20

18

 

Конкурси за докторанти, обявен прием 2021/2022 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2021/ 2022 г. в съответствие с Решение № 437 от 02.06.2021 г. на МС и Решение № 12 от 27 юли 2021 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването. Документи се подават в КСК Център и отдел "Докторантура и академично развитие", тел: 0631/66-381; 362. Краен срок 17 октомври 2021 г.

 

Професионално направление

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

Политическа икономия

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

 

 

8

 

 

2

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(застраховане и социално дело)

 

 

1

 

 

2

 

Статистика и демография

1

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

 

2

 

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

 

 

1

 

 

2

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

2

 

Световно стопанство и МИО

2

2

 

Планиране

2

2

 

Икономика и управление (Аграрна икономика)

 

2

 

2

 

Икономика и управление (Индустрия)

1

2

 

Икономика и управление (Туризъм)

2

2

 

Икономика и управление (Търговия)

1

1

 

Маркетинг

1

1

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

 

 

2

 

 

2

Всичко:

 

31

28

 

Конкурси за докторанти, обявен прием 2020/2021 г.

Важно!

 

Уважаеми кандидат-докторанти,

 

На основание Заповед РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, на основание член 63, ал. 4 и член 63в от Закона за здравето, член 73 от Административнопроцесуалния кодекс по предложение от Главния държавен здравен инспектор, във връзка удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че отложените конкурсните изпити ще се проведат

с начален час 9:00 часа,

както следва:

на 17 февруари 2021 г. – изпит по специалността,

на 19 февруари 2021 г. – изпит по чужд език

в аудитории по обявен график.


При явяване на изпита носете личната си карта. Изпитите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични изисквания. Пускането в залата ще започне в 8,30 ч.

График

Конкурси за докторанти, преобявен прием 2019/2020 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни наукиза учебната 2019/ 2020 г., в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на МС и Решение № 3 от 18 декември 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. 5. медицинско свидетелство. Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. Краен срок - 21 май 2020 г.

 

Професионално направление

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

Политическа икономия

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

(застраховане и социално дело)

 

 

2

1

 

 

7

3

 

Статистика и демография

1

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ)

(контрол)

 

 

1

1

1

 

 

2

1

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Планиране

2

2

 

Маркетинг

1

1

 

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

2

1

 

1

2

1

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

 

 

2

 

 

2

Всичко:

 

21

29

Конкурси за докторанти, преобявен прием 2018/2019 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2018/ 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и Решение № 7 от 10 юли 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. 5. медицинско свидетелство. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. Краен срок - 26 септември 2019 г.

 

Професионално направление

 

Докторски програми

Обучение, финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

 

 

 

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

 

 

4

 

 

6

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ и контрол)

 

 

1

1

 

 

-

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Световно стопанство и МИО

1

-

 

Маркетинг

2

1

 

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

1

1

1

 

 

 

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

2

2

Всичко:

 

19

15

Конкурси за докторанти, прием 2019/2020 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2019/ 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2018 г. на МС и Решение № 7 от 10 юли 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. 5. медицинско свидетелство. Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381.

 

Професионално направление

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

Политическа икономия

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

(застраховане и социално дело)

 

 

3

1

 

 

7

3

 

Статистика и демография

1

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ)

(контрол)

 

 

2

1

1

 

 

2

1

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Световно стопанство и МИО

1

1

 

Планиране

2

2

 

Маркетинг

1

1

 

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)


 

1

-

2

1


 

2

1

2

1

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

 

 

2

 

 

2

Всичко:

 

24

32

Конкурси за докторанти, прием 2018/2019 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2018/ 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и Решение № 3 от 30 януари 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Краен срок – 15 април 2019 г. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381.
 

 

Професионално направление

Обучение, финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

19

22

3.7 Администрация и управление

5

5

Всичко:

24

27