Конкурси за докторанти, прием 2018/2019 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2018/ 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и Решение № 3 от 30 януари 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Краен срок – 15 април 2019 г. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381.
 

 

Професионално направление

Обучение, финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

19

22

3.7 Администрация и управление

5

5

Всичко:

24

27