Конкурси за докторанти по плана за учебната 2017/2018 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2017/ 2018 г. в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на МС и Решение № 7 от 20 юни 2018 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. Краен срок – 10 септември 2018 г.

Професионално направление

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

Политическа икономия

-

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

3

2

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

2

1

 

Статистика и демография

1

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

1

2

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)

1

-

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

1

-

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

 

Световно стопанство и МИО

1

1

 

Планиране

-

-

 

Икономика и управление (индустрия)

-

1

 

Икономика и управление (търговия)

1

-

 

Икономика и управление (туризъм)

2

1

 

Икономика и управление (аграрна икономика)

1

1

 

Маркетинг

2

-

3.7. Администрация и управление

Социално управление

2

-

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

1

1

 

ОБЩО:

20

13

Конкурси за докторанти по плана за учебната 2018/2019 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2018/ 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и Решение № 6 от 30 май 2018 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването.

Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. Краен срок - 19 август 2018 г.

 

 

Професионално направление

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

Политическа икономия

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

(застраховане)

(социално дело)

 

 

4

1

1

 

 

6

2

2

 

Статистика и демография

1

2

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ)

(контрол)

 

 

2

1

1

 

 

1

-

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Световно стопанство и МИО

1

1

 

Планиране

2

2

 

Маркетинг

2

2

 

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

1

1

1

 

2

1

2

2

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

 

Публична администрация

2

2

Всичко:

 

27

33