Конкурси за докторанти, преобявен прием 2019/2020 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни наукиза учебната 2019/ 2020 г., в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на МС и Решение № 3 от 18 декември 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. 5. медицинско свидетелство. Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. Краен срок - 21 май 2020 г.

 

Професионално направление

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

Политическа икономия

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

(застраховане и социално дело)

 

 

2

1

 

 

7

3

 

Статистика и демография

1

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ)

(контрол)

 

 

1

1

1

 

 

2

1

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Планиране

2

2

 

Маркетинг

1

1

 

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

2

1

 

1

2

1

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

 

 

2

 

 

2

Всичко:

 

21

29

Конкурси за докторанти, преобявен прием 2018/2019 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2018/ 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и Решение № 7 от 10 юли 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. 5. медицинско свидетелство. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381. Краен срок - 26 септември 2019 г.

 

Професионално направление

 

Докторски програми

Обучение, финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

 

 

 

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

 

 

4

 

 

6

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ и контрол)

 

 

1

1

 

 

-

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Световно стопанство и МИО

1

-

 

Маркетинг

2

1

 

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

 

1

1

1

1

 

 

 

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

2

2

Всичко:

 

19

15

Конкурси за докторанти, прием 2019/2020 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2019/ 2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2018 г. на МС и Решение № 7 от 10 юли 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. 5. медицинско свидетелство. Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381.

 

Професионално направление

 

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

Политическа икономия

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

(застраховане и социално дело)

 

 

3

1

 

 

7

3

 

Статистика и демография

1

1

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ)

(контрол)

 

 

2

1

1

 

 

2

1

1

 

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

1

 

1

 

Световно стопанство и МИО

1

1

 

Планиране

2

2

 

Маркетинг

1

1

 

Икономика и управление (по  отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)


 

1

-

2

1


 

2

1

2

1

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

 

 

2

 

 

2

Всичко:

 

24

32

Конкурси за докторанти, прием 2018/2019 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2018/ 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и Решение № 3 от 30 януари 2019 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Краен срок – 15 април 2019 г. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381.
 

 

Професионално направление

Обучение, финансирано от държавата

 

редовна

задочна

3.8 Икономика

19

22

3.7 Администрация и управление

5

5

Всичко:

24

27