Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ притежава една от най-старите и богати научни библиотеки в страната с фонд над 205 000 тома литература на български и чужди езици,  в т.ч. ценни периодични,  справочни и др. издания.  Функционират четири читални зали със 120 читателски места:  "Студентска", "Периодика" и две преподавателски, оборудвани  с компютърна техника. Чрез библиотеката Висшето училище осигурява читателите с портфолио от информационни услуги:

  • заемане на  литература за читалните зали и за вкъщи;
  • достъп до периодичните и справочните издания, притежавани в библиотеката;
  • пълнотекстов онлайн достъп до публикациите в академичните периодични издания чрез Dlib;
  • търсене  в електронния каталог на библиотеката и  в електронните каталози на библиотеките, работещи  с продукта „АБ“;
  • търсене в каталога на НАБИС;
  • търсене в световни бази от данни, за които е абонирана Академията;
  • справки за цитиранията на академичните преподаватели;
  • ксерокопиране и сканиране на библиотечни документи;
  • междубиблиотечен обмен с библиотеки и ведомства от страната и чужбина.


Чрез библиотечните ресурси (на традиционен и електронен носител) Академията се стреми към цялостно библиотечно-информационно обслужване на академичните преподаватели и студентите в тяхната научноизследователска и учебна дейност.