Семестриални такси
за обучение в ОКС „магистър”, за учебната 2023/2024 година

 

Редовна форма на обучение

Годишна такса

Семестриална
такса

1-ва вноска

2-ра вноска

Обучение финансирано от държавата, продължаващи в същата специалност или различна специалност от ОКС „бакалавър“

690

345

 

 

Обучение срещу заплащане на български език, по специалности в ПН „Администрация и управление“

2000

1000

500

500

Обучение срещу заплащане на български език, по специалности в ПН „Икономика“

2200

1100

550

550

Обучение срещу заплащане на чужд език, по специалности, сертифицирани от ЕК или други сертифициращи организации

1600 EUR

800 EUR

 

 

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език, по специалности, сертифицирани от ЕК или други сертифициращи организации

1300 EUR

650 EUR

 

 

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език, по специалности, сертифицирани от ЕК или други сертифициращи организации

1600 EUR

800 EUR

 

 

Дистанционна форма на обучение

Годишна такса

Семестриална такса

1-ва вноска

2-ра вноска

Продължаващи в същата специалност на ОКС „бакалавър”

1800

900

450

450

Продължаващи в различна специалност от ОКС „бакалавър”

1900

Първи семестър:
1000

500

500

Втори семестър:
900

450

450

Завършили ОКС „професионален бакалавър”

1800

900

450

450

Завършили ОКС „бакалавър”, или „магистър” в ПН различни от 3.7 , 3.8 и 3.9

1800

900

450

450

Обучение срещу заплащане на чужд език, по специалности, сертифицирани от ЕК или други сертифициращи организации

1600 EUR

800 EUR

 

 

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език, по специалности в ПН „Администрация и управление“ и ПН „Икономика“

1300 EUR

650 EUR

 

 

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език, по специалности в ПН „Администрация и управление“ и ПН „Икономика“

1600 EUR

650 EUR

 

 

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език, по специалности, сертифицирани от ЕК или други сертифициращи организации

2000 EUR

1000 EUR

 

 

При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

 

Таксите се заплащат в рамките на срока за заверка на семестъра до 10 работни дни от началото на съответния семестър/модул!

Таксите могат да се заплатят:

  • Онлайн, през личното студентско досие с банкова карта.
  • Във Фронт офис „Обслужване на студенти“, през ПОС терминала с банкова карта.
  • С банков превод по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

 

ВАЖНО: Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице студента – имена и факултетен номер