Семестриални такси
за обучение в ОКС „магистър”, за учебната 2020/2021 година

 
Редовна форма на обучение
Годишна такса
Семестриална
такса
1- ва вноска
2-ра вноска
Обучение срещу заплащане на български език, по специалности в ПН „Администрация и управление“
1600,00
800
400
400
Обучение срещу заплащане на български език, по специалности в ПН „Икономика“
2100,00
1050
525
525
Обучение срещу заплащане на чужд език
1 300 EUR
650,00 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език
1 050 EUR
525,00 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език
1 300 EUR
650,00 EUR
 
 
Дистанционна форма на обучение
Годишна такса
Семестриална такса
1- ва вноска
2-ра вноска
Продължаващи в същата специалност на ОКС „бакалавър”
1800,00
900
450
450
Продължаващи в различна специалност от ОКС „бакалавър”
1900,00
Първи семестър:
1000
500
500
Втори семестър:
900
450
450
Завършили ОКС „професионален бакалавър”
1800,00
900
450
450
Завършили ОКС „бакалавър”, или „магистър” в ПН различни от 3.7 , 3.8 и 3.9
1800,00
900
450
450
Обучение срещу заплащане на чужд език        
1 300 EUR
650 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език        
1 050 EUR
525 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език        
1 300 EUR
650 EUR
 
 
Задочна форма на обучение
Годишна такса
Семестриална такса
1- ва вноска
2-ра вноска
Обучение срещу заплащане на чужд език
1 300 EUR
650 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на български език
1 050 EUR
525 EUR
 
 
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95 (8) от ЗВО на чужд език
1 300 EUR
650 EUR
 
 

При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

 

Таксите се заплащат в рамките на срока за заверка на семестъра до 10 работни дни от началото на съответния семестър/модул!

Таксите могат да се заплатят:

  • Онлайн, през личното студентско досие с банкова карта.
  • Във Фронт офис „Обслужване на студенти“, през ПОС терминала с банкова карта.
  • С банков превод по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

 

ВАЖНО: Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице студента – имена и факултетен номер