Семестриални такси
за обучение в ОКС „магистър”, за учебната 2019/2020 година

 

Редовно и дистанционно платено обучение в 2 семестъра:

  • 900 лв. за семестър (Студенти записали се в магистърска програма от специалност, различна от специалността, в която е придобита ОКС "бакалавър", таксата само за първи семестър е 1000 лв.)

Дистанционно платено обучение в 4 семестъра:

  • 900 лв. за семестър

Редовно и дистанционно обучение по магистърски програми на чужд език (за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС, чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО) в 2 или 4 семестъра:

  • 2055 лв. за семестър

При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

 

Таксите се заплащат в рамките на срока за заверка на семестъра до 10 работни дни от началото на съответния семестър/модул!

 

Таксите могат да се заплатят:

  • Онлайн, през личното студентско досие с банкова карта.
  • Във Фронт офис „Обслужване на студенти“, през ПОС терминала с банкова карта.
  • С банков превод по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов

BIC SOMBBGSF

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00

 

ВАЖНО: Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице студента – имена и факултетен номер