Основна стратегическа цел:

Запазване и развитие на лидерските позиции на Стопанска академия "Д. А. Ценов" на пазара на образователни, научни и консултантски продукти и услуги в областта на икономиката, администрацията, управлението и туризма чрез инвестиции в марката "едно от най-добрите висши училища в България". 

Стратегически задачи:

  • Перманентно повишаване качеството на обучението чрез модерни образователни технологии и собствено "ноу-хау" в подготовката на "Икономисти, които могат …".
  • Усвояване на пълния пазарен потенциал на магистърското обучение, включително чрез развитие на образователни продукти на чужд език.
  • Осигуряване на учебния процес, научните изследвания и средата за бит и отдих с модерна академична инфраструктура, наситена с информационна свързаност и достъпност.
  • Управление на научноизследователската дейност като основа на академичното преподаване и професионалната подготовка на студентите, докторантите и специализантите.
  • Устойчиво развитие на академичните дейности по стандартите на Европейската зона на висше образование и Европейската изследователска зона.
  • Интегриране на нашите над 100-хиляди възпитаници чрез мрежи от клубове на дипломанти и специализанти, активно бранещи доброто име на академията, партниращи на академичното ръководство в нашите инициативи, планове, програми и проекти.
  • Създаване на среда за търсене и налагане на Свищов като притегателен център за организация и провеждане на научни форуми с национален и международен характер, включително чрез ресурса на предстоящите бележити юбилеи и годишнини на висшето училище, учредителното дарение и основните звена.
  • Провеждане на законово регламентираните процедури за институционална акредитация, програмна акредитация и след акредитационно наблюдение и контрол (САНК) с аргументиране на повишаване капацитета на висшето училище до ниво от 16 хиляди студенти и докторанти.
  • Стимулиране на студентската политика, студентските организации, работата на спортните клубове, туристическото дружество, самодейните формации. Осигуряване на проекти за обновяване на спортния комплект, включително тенис кортовете, плувния басейн, закритата писта.
  • Финансова подкрепа за висшето училище чрез успешна разработка на проекти по оперативни програми, националния фонд "Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката (МОН) и др.