Докторски програми

Образователно портфолио на докторските програми, предлагани от СА "Д. А. Ценов"

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за провеждане на обучение на докторанти в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление. Обучението в третата степен на висшето образование – образователната и научна степен „доктор” се осъществява по 16 акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Език и форми на обучение

Български език

Руски език

Английски език

I. Професионално направление 3.8. Икономика

1

Икономика и управление (аграрна икономика)

Р,З,С
КХ  УП

-

Р,З,С
КХ  УП

2

Икономика и управление (индустрия)

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

3

Икономика и управление (туризъм)

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

-

4

Икономика и управление (търговия)

Р,З,С
КХ  УП

-

-

5

Маркетинг

Р,З,С
КХ  УП

-

Р,З,С
КХ  УП

6

Планиране

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

7

Политическа икономия

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

-

8

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

9

Световно стопанство и МИО

Р,З,С
КХ  УП

-

Р,З,С
КХ  УП

10

Статистика и демография

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

11

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

Р,З,С
КХ  УП

-

-

12

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Р,З,С
КХ  УП

-

-

13

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

Р,З,С
КХ  УП

-

-

14

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Р,З,С
КХ  УП

-

Р,З,С
КХ  УП

II. Професионално направление 3.7. Администрация и управление

15

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

16

Социално управление

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

Р,З,С
КХ  УП

Забележка: Р - Редовна форма, З - Задочна форма, С - Самостоятелна форма, КХ – Квалификационна характеристика, УП – Учебен план.


Форми на обучение
Обучение се осъществява:
  • по държавна поръчка в редовна и задочна форма;
  • платено в редовна, задочна и самостоятелна форма.

Срок на обучение
Редовна форма на обучение - до 3 години;
Задочна форма на обучение - до 4 години;
Самостоятелна форма на обучение - до 5 години.

Семестриални такси
За редовно и задочно обучение, финансирано от държавата (държавна поръчка) докторантите заплащат нормативно установени семестриални такси.
Докторантите са освободени от заплащането на семестриални такси през последните две години от обучение в докторантура, финансирана от държавата.

Редовните докторанти получават в рамките на целия срок на обучение месечна стипендия и имат право на общежитие.