ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В SCOPUS И WEB OF SCIENCE

Изпращайте за публикуване само научни материали, написани на академичен английски език (или друг език в зависимост от изискванията на изданието). Ако срещате затруднения при създаването на научен текст на чужд език, използвайте услугите на преводач с опит в превода на научни публикации.

Стриктно спазвайте изискванията на съответното издание за тематичните направления, техническото оформяне на страниците, структурата на публикацията, вмъкнатите в текста обекти, библиографското цитиране, начина на изпращане на текста и т.н.

Посочвайте Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов като Ваша афилиация/принадлежност (affiliation) при изпращането на научния материал.

Съобразете избора си на издание, в което да публикувате, с матрицата на съответствията между професионалните направления и областите на науката по международна база данни Scopus или Web of Science.

Запазете финансовите документи за направените от Ваша страна разходи за публикуване.

В представените по-долу връзки може да откриете полезни насоки относно написването на научни статии на английски език, които по-лесно да бъдат публикувани в списания на Scopus и Web of Science. Изведени са препоръки за структурирането на статията, съдържателните особености на самия текст, стила на писане и други. Посочените страници имат методически и практико-приложен характер, и предоставят достъп до базови и специализирани знания и умения при писането на научна публикация на английски език: