Мисия и визия

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Да развиваме лидерските позиции на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на пазара на образователни, научни и консултантски продукти и услуги в областта на икономиката, администрацията, управлението и туризма, утвърждавайки се като едно от най-добрите висши училища в България, съчетаващо утвърдени традиции с иновативни методи за управление, образование и наука.

МИСИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Мисията на СА „Д. А. Ценов” Свищов е да осигурява качествена подготовка на висококвалифицирани специалисти по конкурентни бакалавърски специалности, магистърски и докторски програми, да работи за висока разпознаваемост на научната продукция в Европейското научноизследователско пространство, интензифициране на връзките с бизнеса, държавната администрация и неправителствения сектор, както и за реализацията на съвместни инициативи с висока добавена стойност.