Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програма „Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Стопанска академия притежава разширена Еразъм харта за висше образование, на базата на която студентите и докторантите могат да реализират мобилности с цел обучение или практика както в страни по програмата, така и извън тях.

През м. ноември 2017 г. Стопанска академия е отличена от Центъра за развитие на човешките ресурси с приз за качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+”. Еразъм политика
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Еразъм Харта за висше образование на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 2014-2020
Информационен ECTS пакет

Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg 
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440