Допустими за участие в изходяща студентска мобилност са студенти записани в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в ОКС "бакалавър" , ОКС "магистър" и докторанти на СА "Д. А. Ценов".

Мобилност с цел обучение може да се реализира във висше училище, с което СА “Д. А. Ценов” има подписан договор за мобилност по програма Еразъм+. Висшето училище може да бъде от програмна или партнираща държава. В случай, че висшето училище е от партнираща държава, освен договор, е необходимо СА “Д. А. Ценов” да има и действащ проект с оторизирани бройки за студентска мобилност за съответната академична година. Тук може да разгледате актуален списък на университети – партньори по програма Еразъм+.

Необходимите документи за кандидатстване с цел обучение и с цел практика са:

формуляр за кандидатстване;
автобиография;
езиков паспорт;
декларация за гражданство и гражданско състояние;
декларация за участие в програма Еразъм+;
декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД;
уверение от факултетска канцелария, доказващо статута на кандидата и неговия успех от следването;
за студенти записани в първи семестър на ОКС „магистър“ , които нямат положени изпити, копие на диплома на ОКС „бакалавър“;
за докторанти без положени докторантски минимум, копие на диплома на ОКС „магистър“;
копие на паспорт (при необходимост).

Оценяването на кандидатите се осъществява на базата на следните критерии:

Среден успех от обучението
Резултат от изпит за определяне на ниво за владеене на езика на обучение или приемащата страна
Предишния участия в програма Еразъм+
Основна мотивация за участие в програмата
Извънаудиторна активност

Да, има. Към момента на кандидатстването кандидатът трябва да има среден успех от обучението си в съответната образователно-квалификационна степен не по-нисък от Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Мн. Добър 4,50 (за мобилност с цел практика). Ако кандидатът се обучава в ОКС „магистър“  и няма все още положени изпити се взема среден успех от ОКС „бакалавър“.

Да, има. При кандидатстване за мобилност с цел обучение минималното ниво на владеене е B2 с международен признат сертификат или с резултат от изпит по чужд език при минимална оценка Добър (4,00).
При кандидатстване за мобилност с цел практика минималното ниво на владеене е B2 с международен признат сертификат или с резултат от изпит по чужд език при минимална оценка Добър (4,00).

Да, има. Минималната продължителност с цел обучение е 3 месеца (90 дни).
Да, има. Минималната продължителност с цел практика е 2 месеца (60 дни).

В случай че сте номинирани за мобилност с цел обучение в програмна държава, за периода на мобилност ще получите индивидуален грант, който се определя от категорията държава. Съгласно правилата на програма Еразъм+ има 3 групи държави: 520 евро/месец (I-ва група), 520 евро/месец (II-ра група) и 470 евро/месец (III-та група).
В случай че сте номинирани за мобилност с цел обучение в партнираща държава, за периода на мобилност ще получите индивидуален грант в размер на 700 евро на месец. За покриване на транспортните разходи между двете висши училище ще получите и транспортен грант, чийто размер се изчислява съобразно транспортното разстояние между Свищов и града, в който е локализиран партньорът на СА “Д. А. Ценов”.

За да реализирате мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ трябва да имате поне една година в системата на висшето образование. Това означава, че трябва да сте записан поне в трети семестър (втора година) на ОКС "бакалавър".

Няма ограничение в броя на мобилностите. Има ограничение в тяхната обща продължителност, която не трябва да надвишава 12 месеца за всяка отделна степен -  ОКС “бакалавър”, ОКС “магистър” и ОНС “доктор”. За срока от 12 месеца може да се реализират няколко мобилности с цел обучение или цел практика.

Да, по време на следването си в СА “Д. А. Ценов” можете да комбинирате мобилност с цел обучение и практика, съобразена с ограниченията за минимална и максимална продължителност. Така например по време на следването си в СА “Д. А. Ценов” в ОКС “бакалавър” можете да реализирате 2 мобилности с цел практика от по 4 месеца и 1 мобилност с цел обучение от 4 месеца.

Одобрените студенти и докторанти подготвят пакет с документи за осъществяване на мобилност в приемащото висше училище. Пакетът включва споразумение за обучение или практика по образец на Европейската комисия, което се разработва от студента с консултативната помощ на катедрения и оперативен Еразъм+ координатори. Те съставят индивидуален учебен план или индивидуална програма за практика, които да гарантират пълно признаване на мобилността в СА „Д. А. Ценов“. Подготвеното споразумение се подписва от студента или докторанта, от институционалния Еразъм+ координатор и от отговорното лице в приемащата институция.

В споразумението за обучение се описват дисциплините, които ще бъдат изучавани в приемащата институция със съответните образователни кредити. В него се вписват дисциплини, които трябва да носят минимум 30 кредита. В споразумението се описват и дисциплините, които ще бъде признати в СА „Д. А. Ценов“ след успешното приключване на мобилността.

В споразумението за практика се описват подробно дейностите и задачите, които ще бъдат изпълнявани от студента по време на мобилността му, които трябва да са в областта на неговата специалност в СА "Д. А. Ценов". След приключване на мобилността с цел практика, работодателя дава оценка на практиканта в специално обособена част в споразумението.
Одобрените за обучение или практика студенти сключват договор за студентска мобилност със СА "Д. А. Ценов". Договорът се сключва не по-рано от 30 дни преди осъществяването на мобилността.
Да, не по-късно от 30 дни преди началната дата на мобилността и в случай, че е предвидено по договор за студентска мобилност, студентите и докторантите полагат задължителен онлайн OLS (Online Linguistic Support) езиков тест за определяне на входящо ниво на владеене на езика. А в срок до 5 работни дни от полагането на този тест, оперативния Еразъм+ координатори разпределят на изходящите студенти и докторанти онлайн OLS езиков курс. Тестът и езиковото обучение се полагат през OLS системата.
Онлайн езиковата подготовка (Online Linguistic Support (OLS)) е предназначена да помага на участниците в програма "Еразъм+" да подобрят знанията си по езика, на който ще работят или учат, за да се гарантира по-добро качество на мобилността с учебна цел.

Онлайн езиковата подготовка се предлага на следните езици:

чешки език
немски език
гръцки език
английски език
испански език
френски език
хърватски език
италиански език
унгарски език
полски език
португалски език
румънски език
словашки език
фински език
шведски език
холандски език
датски език

Езиковият тест включва 55 въпроса и е с продължителност приблизително между 30 и 35 минути с постепенно увеличаване на сложността и съобразен с Вашето езиково ниво. Резултатът от теста се получават веднага.
Да, езиковите курсове са задължителни. Онлайн езиковите курсове са създадени с цел да подпомогнат усъвършенстването на Вашите езикови умения както по време на подготовката на мобилността Ви по програма "Еразъм+", така и през целия период на Вашата мобилност по програма "Еразъм+".
Ако са Ви избрали да участвате в дейност за мобилност по програма Еразъм+, би трябвало да сте получили имейл покана от СА Д. А. Ценов, в който се посочва потребителското име и паролата Ви за достъп до езиковия тест към OLS по програма Еразъм+. Единствено Вашата изпращаща институция може да Ви изпрати данните за влизане в системата, за да получите достъп до езиковия тест. Ако не сте получили този имейл покана, моля, проверете папката с нежелана поща във входящите си съобщения или се свържете с координатора към OLS по програма Еразъм+. Ако получите оценка С2 на първия си езиков тест, няма да се наложи да полагате заключителен тест. Поради това няма да получите покана да положите заключителния тест.

Електронните покани да се явите на втория езиков тест се разпращат автоматично от системата към OLS по програма Еразъм+ на 15-то и 16-то число на последния месец на Вашия срок на мобилност, посочен в профила Ви. Моля, най-напред влезте в акаунта си (като използвате потребителско име и парола) и проверете дали началната и крайната дата на срока Ви на мобилност са въведени правилно в профила Ви. При необходимост ги коригирайте.

Ако на входящия OLS езиков тест сте постигнали резултат между нива A1 и B1 включително, автоматично ще получите покана на електронната поща да посещавате езиков курс към OLS по програма Еразъм+ на същия език, на който сте положили входящия езиков тест.
Ако на входящия OLS езиков тест сте постигнали резултат с ниво B2 и нагоре, вашия Еразъм координатор ще Ви изпрати ръчно покана на електронната поща да посещавате езиков курс на езика, на който сте положили входящия езиков тест или на езика, който е официално използван в приемащата страна.

Периодът на валидност на достъпа Ви до езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма Еразъм+ съответства на продължителността на Вашата мобилност по програма Еразъм+ (въз основа на началната и крайната дата на Вашия срок на мобилност, както е посочено във Вашия потребителски профил). Периодът на валидност започва при първото Ви влизане в езиковия курс. Следователно датата на изтичане може да не съответства на реалната дата на завръщането Ви от мобилност по програма "Еразъм+".

Да, преди началото на мобилността студентите и докторантите представят в Еразъм+ офиса уверение за платена семестриална такса.

След завръщането си, в срок до 10 дни, студентът е длъжен да представи в Еразъм+ офиса:

Документи удостоверяващи влизането в страната и излизането от нея (бордни карти, копие на виза, билети, копие на договор за наем на квартири, квитанции от общежития с посочените дата на настаняване и напускане и т.н.)
Доклад за проведена мобилност с цел обучение;
Оригинал на академична справка от приемащото висше училище;
Оригинал на сертификат за престой;
Писмо, удостоверяващо периода на обучение в приемащия университет;
Разпечатка на имейл потвърждение за попълнен онлайн отчет (EU Survey);
Разпечатка на имейл потвърждение от OLS системата за попълнен заключителен езиков тест.

След завръщането си, в срок до 10 дни, студентът е длъжен да представи в Еразъм+ офиса:

Оригинал на сертификат за проведена практика от приемащата институция;
Оригинал на сертификат за престой с вписани начална и крайна дата на мобилността;
Документи удостоверяващи влизането в страната и излизането от нея (бордни карти, копие на виза, билети, копие на договор за наем на квартири, квитанции от общежития с посочените дата на настаняване и напускане и т.н.);
Доклад за проведена мобилност с цел практика;
Разпечатка на имейл потвърждение за попълнен онлайн отчет (EU Survey);
Разпечатка на имейл потвърждение от OLS системата за попълнен заключителен езиков тест.

При условие, че студентите и докторантите са изпълнили изискването за минимална продължителност на обучението от 3 месеца и са натрупали минимум 15 образователни кредити за семестър.

При условие, че студентите и докторантите са изпълнили изискването за минимална продължителност на практиката от 2 месеца и са придобили заложените в споразумението за практическо обучение очаквани резултати.

Програмата може да покрие до 100% от сумата за такива разходи, в случай че те са необходими, но тази нужда трябва да бъде добре обоснована във формуляра за кандидатстване.