Допустими за участие в изходяща студентска мобилност са студенти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, независимо от формата на обучение.

Мобилност с цел обучение може да се реализира във висше училище, с което СА “Д. А. Ценов” има подписан договор за мобилност по програма Еразъм+. Висшето училище може да бъде от програмна или партнираща държава. В случай, че висшето училище е от партнираща държава, освен договор, е необходимо СА “Д. А. Ценов” да има и действащ проект с оторизирани бройки за студентска мобилност за съответната академична година. Тук може да разгледате актуален списък на университети – партньори по програма Еразъм+.

Необходимите документи за кандидатстване по програма Еразъм+ са публикувани на сайта на Академията в раздел Международна дейност/Еразъм+/Студентска мобилност/С цел обучение и Международна дейност/Еразъм+/Студентска мобилност/С цел практика.

Оценяването на кандидатите се осъществява на базата на следните критерии:

Среден успех от обучението
Резултат от изпит за определяне на ниво за владеене на езика на обучение или приемащата страна
Предишния участия в програма Еразъм+
Основна мотивация за участие в програмата
Извънаудиторна активност

Да, има. Към момента на кандидатстването кандидатът трябва да има среден успех от обучението си в съответната образователно-квалификационна степен не по-нисък от Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Мн. Добър 4,50 (за мобилност с цел практика). Ако кандидатът се обучава в ОКС „магистър“  и няма все още положени изпити се взема среден успех от ОКС „бакалавър“.

Да, има. При кандидатстване за мобилност с цел обучение минималното ниво на владеене е B2 с международен признат сертификат или с резултат от изпит по чужд език при минимална оценка Добър (4,00).
При кандидатстване за мобилност с цел практика минималното ниво на владеене е B2 с международен признат сертификат или с резултат от изпит по чужд език при минимална оценка Добър (4,00).

Да, има. Минималната продължителност за легитимност на Вашата мобилност с цел обучение е:

 • 2 месеца (60 дни) физически престой (без дните за пътуване) при дългосрочна студентска мобилност;
 • 5 дни физически престой (без дните за пътуване) при краткосрочна докторантска мобилност;
 • 5 дни физически престой (без дните за пътуване) и задължителна виртуална част при краткосрочна смесена мобилност,
 • 5 дни физически престой (без дните за пътуване) и задължителна виртуална част при смесени интензивни програми.

Да, има. Минималната продължителност за легитимност на Вашата мобилност с цел практика е:

 • 2 месеца (60 дни) физически престой (без дните за пътуване) при дългосрочна студентска мобилност;
 • 5 дни физически престой (без дните за пътуване) при краткосрочна докторантска мобилност;
 • 5 дни физически престой (без дните за пътуване) и задължителна виртуална част при краткосрочна смесена мобилност.

В случай че сте одобрен за мобилност с цел обучение, за периода на мобилност ще получите индивидуален грант, който се определя от категорията държава. Ставките за индивидуална подкрепа се определят на месечна база (1 месец = 30 дни) при дългосрочната мобилност и на дневна база (5-14 дни и 15-30 дни) при краткосрочната мобилност, в зависимост от реалния Ви физически престой в приемащото висше училище и при покриване на изискванията за минимална продължителност. Ако сте одобрени за мобилност в трета страна по програмата от регион 1-12, имате право и на транспортен грант, чийто размер се определя съобразно транспортното разстояние между приемащата и изпращащата институция, като се използва Калкулаторът за разстояние на ЕК. В случай че пътувате със „зелен“ транспорт, можете да получите допълнително подкрепа за екологично пътуване и до 4 дни индивидуална финансова подкрепа за дните на път (до 2 дни преди старта и до 2 дни след края на мобилността). Студентите и докторантите с по-малко възможности, отговарящи на националните изисквания, може да получи еднократно допълнителна финансова подкрепа за включване и приобщаване.
За повече информация относно действащите ставки, вж. раздел Международна дейност/Еразъм+/Студентска мобилност/С цел обучение.

В случай че сте одобрен за мобилност с цел практика, за периода на мобилност ще получите индивидуален грант, който се определя от категорията държава. Ставките за индивидуална подкрепа се определят на месечна база (1 месец = 30 дни) при дългосрочната мобилност и на дневна база (5-14 дни и 15-30 дни) при краткосрочната мобилност, в зависимост от реалния Ви физически престой в приемащата институция и при покриване на изискванията за минимална продължителност. Ако сте одобрени за мобилност в трета страна по програмата от регион 1-12, имате право и на транспортен грант, чийто размер се определя съобразно транспортното разстояние между приемащата и изпращащата институция, като се използва Калкулаторът за разстояние на ЕК. В случай че пътувате със „зелен“ транспорт, можете да получите допълнително подкрепа за екологично пътуване и до 4 дни индивидуална финансова подкрепа за дните на път (до 2 дни преди старта и до 2 дни след края на мобилността). Студентите и докторантите с по-малко възможности, отговарящи на националните изисквания, може да получи еднократно допълнителна финансова подкрепа за включване и приобщаване.
За повече информация относно действащите ставки, вж. раздел Международна дейност/Еразъм+/Студентска мобилност/С цел практика.

За да реализирате мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ трябва да имате поне една година в системата на висшето образование. Това означава, че трябва да сте записан поне в трети семестър (втора година) на ОКС "бакалавър".

Няма ограничение в броя на мобилностите. Има ограничение в тяхната обща продължителност, която не трябва да надвишава 12 месеца за всяка отделна степен -  ОКС “бакалавър”, ОКС “магистър” и ОНС “доктор”. За срока от 12 месеца може да се реализират няколко мобилности с цел обучение или цел практика.

Да, по време на следването си в СА “Д. А. Ценов” можете да комбинирате мобилност с цел обучение и практика, съобразена с ограниченията за минимална и максимална продължителност. Така например по време на следването си в СА “Д. А. Ценов” в ОКС “бакалавър” можете да реализирате 2 мобилности с цел практика от по 4 месеца и 1 мобилност с цел обучение от 4 месеца.

Одобрените студенти и докторанти подготвят пакет с документи за осъществяване на мобилност в приемащото висше училище. Пакетът включва споразумение за обучение или практика по образец на Европейската комисия, което се разработва от студента с консултативната помощ на катедрения и оперативен Еразъм+ координатори. Те съставят индивидуален учебен план или индивидуална програма за практика, които да гарантират пълно признаване на мобилността в СА „Д. А. Ценов“. Подготвеното споразумение се подписва от студента или докторанта, от институционалния Еразъм+ координатор и от отговорното лице в приемащата институция.

В споразумението за обучение се описват дисциплините, които ще бъдат изучавани в приемащата институция със съответните образователни кредити. В него се вписват дисциплини, които трябва да носят минимум 30 кредита. В споразумението се описват и дисциплините, които ще бъде признати в СА „Д. А. Ценов“ след успешното приключване на мобилността.

В споразумението за практика се описват подробно дейностите и задачите, които ще бъдат изпълнявани от студента по време на мобилността му, които трябва да са в областта на неговата специалност в СА "Д. А. Ценов". След приключване на мобилността с цел практика, работодателя дава оценка на практиканта в специално обособена част в споразумението.
Одобрените за обучение или практика студенти сключват договор за студентска мобилност със СА "Д. А. Ценов". Договорът се сключва не по-рано от 30 дни преди осъществяването на мобилността.
Да, студентите и докторантите полагат задължителен онлайн OLS (Online Linguistic Support) езиков тест за определяне на входящо ниво на владеене на езика. Тестът се полага преди началото на мобилността. След определянето на ниво, студентът се включва OLS езиков курс. Тестът и езиковото обучение се полагат през OLS системата.
Онлайн езиковата подготовка (Online Linguistic Support (OLS)) е предназначена да помага на участниците в програма "Еразъм+" да подобрят знанията си по езика, на който ще работят или учат, за да се гарантира по-добро качество на мобилността с учебна цел.

Онлайн езиковата подготовка се предлага на следните езици:

чешки език
немски език
гръцки език
английски език
испански език
френски език
хърватски език
италиански език
унгарски език
полски език
португалски език
румънски език
словашки език
фински език
шведски език
холандски език
датски език

Езиковият тест включва 55 въпроса и е с продължителност приблизително между 30 и 35 минути с постепенно увеличаване на сложността и съобразен с Вашето езиково ниво. Резултатът от теста се получават веднага.
Да, езиковите курсове са задължителни. Онлайн езиковите курсове са създадени с цел да подпомогнат усъвършенстването на Вашите езикови умения както по време на подготовката на мобилността Ви по програма "Еразъм+", така и през целия период на Вашата мобилност по програма "Еразъм+".
Ако са Ви избрали да участвате в дейност за мобилност по програма Еразъм+, ще получите имейл от Еразъм+ офиса с указания за регистрацията в платформата за онлайн езикова подкрепа. След регистрация и полагане на входящия тест, следва да изпратите сертификата си на Вашия оперативен Еразъм+ координатор.

След като приключи мобилността Ви. За да попълните заключителния тест, използвайте вече създадения от Вас акаунт. Изпратете сертификата си на Вашия оперативен Еразъм+ координатор.

След полагане на входящия  OLS езиков тест и записването Ви в избран от Вас курс.

Периодът на валидност на достъпа Ви до езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма Еразъм+ съответства на продължителността на Вашата мобилност по програма Еразъм+ (въз основа на началната и крайната дата на Вашия срок на мобилност, както е посочено във Вашия потребителски профил). Периодът на валидност започва при първото Ви влизане в езиковия курс. Следователно датата на изтичане може да не съответства на реалната дата на завръщането Ви от мобилност по програма "Еразъм+".

Да, преди началото на мобилността студентите и докторантите представят в Еразъм+ офиса уверение за платена семестриална такса.

След завръщането си, в срок до 10 дни сте длъжен да представите в Еразъм+ офиса:

 • документи, удостоверяващи влизането в страната и излизането от нея (бордни карти, копие на виза, билети, копие на договор за наем на квартири, квитанции от общежития с
 • посочените дата на настаняване и напускане и т.н.);
 • доклад за проведена мобилност;
 • оригинал на академична справка от приемащото висше училище;
 • оригинал на сертификат за престой;
 • потвърждение за попълнен онлайн отчет (EU Survey);
 • сертификати за положени OLS тестове;
 • декларация за липса на двойно финансиране;
 • медицинска застраховка за периода на мобилност;
 • декларация за „зелен“ транспорт (ако е приложимо);
 • декларация за споделено пътуване (ако е приложимо);
 • документи, доказващи реални разходи при лица в неравностойно положение (ако е приложимо).

След завръщането си, в срок до 10 дни сте длъжен да представите в Еразъм+ офиса:

 • документи, удостоверяващи влизането в страната и излизането от нея (бордни карти, копие на виза, билети, копие на договор за наем на квартири, квитанции от общежития с
 • посочените дата на настаняване и напускане и т.н.);
 • доклад за проведена мобилност;
 • оригинал на сертификат за практика от приемащата институция;
 • оригинал на сертификат за престой;
 • потвърждение за попълнен онлайн отчет (EU Survey);
 • сертификати за положени OLS тестове;
 • декларация за липса на двойно финансиране;
 • медицинска застраховка за периода на мобилност;
 • декларация за „зелен“ транспорт (ако е приложимо);
 • декларация за споделено пътуване (ако е приложимо);
 • документи, доказващи реални разходи при лица в неравностойно положение (ако е приложимо).

При условие, че сте изпълнили изискването за минимална продължителност на обучението:

 • при дългосрочна физическа мобилност: 2 месеца физически престой, без дните за пътуване, и 30 ЕСТК кредита (случаи между 15-30 ЕСТК кредита се разглеждат индивидуално);
 • при краткосрочна смесена мобилност и смесени интензивни програми: 5 дни физически престой, без дните за пътуване, задължителна виртуално обучение и 3 ЕСТК кредита;
 • при краткосрочна докторантска мобилност: 5 дни физически престой, без дните за пътуване.

При условие, че сте изпълнили изискването за минимална продължителност на практиката:

 • при дългосрочна физическа мобилност: 2 месеца физически престой, без дните за пътуване;
 • при краткосрочна смесена мобилност: 5 дни физически престой, без дните за пътуване, и задължителна виртуално обучение;
 • при краткосрочна докторантска мобилност: 5 дни физически престой, без

Програмата може да покрие до 100% от сумата за такива разходи, в случай че те са необходими, но тази нужда трябва да бъде добре обоснована във формуляра за кандидатстване.