Обособени звена

Фронт офис обслужване на студенти
Бази за обучение и отдих
Деловодно и административно обслужване
Дом на научния работник
Евро-арабски център
Книжарница
Локален офис "Дистанционно и продължаващо обучение" гр.Добрич
Локален офис "Дистанционно и продължаващо обучение" гр.София
Локален офис "Дистанционно и продължаващо обучение" гр.Ст.Загора
Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
Отдел "Докторантура и академично развитие"
Отдел "Инфраструктура и домакинство"
Отдел "Ремонт и поддръжка"
Отдел "Студентски столове и общежития"
Отдел "Транспорт"
Отдел "Човешки ресурси"
Студентски дом на културата
Учебен корпус "Юг"
Финансово управление и контрол, и ОП
Финансово-счетоводен отдел
Места за настаняване