Магистърски програми прием м. Март 2018 г.

СПИСЪК
на магистърските програми по специалности и форми
в СА „Д.А.Ценов” за учебната 2017/2018 год.

 Специалност
 Професио­нално  направление
 Магистърска програма Дистанционна форма
Икономисти
(2 сем.)
 
 3.8. ИКОНОМИКА
1
Финанси
1
Финансов мениджмънт
2
Финансово управление в публичния сектор
3
Банков мениджмънт
4
Инвестиционен мениджмънт
5
Финансов мениджмънт (на англ. език)
2
Застрахо­ване и со­циално дело
6
Социален мениджмънт
7
Застраховане
8
Здравен мениджмънт
3
Счетоводст­во и контрол
9
Счетоводство и одит в нефи­нан­со­вите пред­приятия
10
Счетоводство и одит в банките
11
Счетоводство и одит в пуб­лич­ния сектор
4
Стопански и финансов контрол
12
Финансов ана­лиз и контрол
13
Валутен, мит­ни­чески и данъчен контрол
14
Финансов конт­рол и външен одит
15
Счетоводство и одит (на англ. език)
5
Бизнес статистика и анализ
16
Статистическо бизнес консултиране
6
Междуна­родни
ико­номически отношения
17
Международен биз­нес и менидж­мънт
18
Международен ту­ризъм
19
Международни проекти
20
Европейски бизнес и регулации
7
Маркетинг
21
Маркетинг
22
Маркетингови комуникации
8
Бизнес администрация
23
Бизнес аналитика (на англ. език)
9
Управление на проекти
24
Бизнес планиране
25
Управление на проекти
26
Управление на международни проекти
27
Управление на международни проекти
(на англ. език)
10
Бизнес информатика
28
Информационни системи и технологии в биз­неса
29
Електронен бизнес и дигитални пазари
11
Индустриален бизнес и предприемачество
30
Индустриален ме­ниджмънт
-
31
Корпоративен ме­ниджмънт
12
Икономика на търго­вията
32
Мениджмънт на търговската дейност
33
Търговско пос­ред­ничество и инвестиционно бан­ки­ране
13
Икономика на туризма
34
Икономика и ме­нидж­мънт на ту­ризма
35
Мениджмънт на туризма (на англ. език)
36
Хотелиерски мениджмънт (на англ. език)
-
14
Аграрна икономика
37
Агробизнес
 
3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
15
Стопанско управление
38
Бизнесадмини­страция
39
Мениджмънт на бизнес организа­циите
40
Фирмен менид­ж­мънт и контро­линг
41
Управление на човешките ресурси
16
Публична админист­рация
42
Мениджмънт на териториалното развитие
43
Публична администрация
44
Образователен мениджмънт