Възможности

Уважаеми кандидат-студенти,
Благодарим Ви за проявения интерес към магистърското обучение предлагано от Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
Обучението в образователна и квалификационна степен „магистър“ (ОКС „магистър“) е организирано в семестри. С цел по-равномерно разпределение на студентските ангажименти, всеки семестър е разделен на два модула от по седем седмици, като всеки модул завършва с редовна изпитна сесия. В края на всеки семестър за дисциплините, включени в двата модула се провежда поправителна изпитна сесия.
Оценяването по всяка учебна дисциплина включва: текущи оценки (на онлайн тестове, казуси, задачи и др.) и финален семестриален изпит в края на модула. Крайната оценка се формира в резултат на комплексно оценяване, което се извършва съгласно тежестта на отделните компоненти (текущи оценки и финален семестриален изпит), посочена в учебната програма на съответната дисциплина.
Студентите в дистанционна форма на обучение полагат своите семестриални изпити дистанционно, а студентите в редовна форма на обучение – присъствено.
След успешно полагане на семестриалните изпити по учебен план, обучението в магистърската степен приключва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Държавният изпит/защитата на дипломна работа се извършва присъствено в Стопанска академия в гр. Свищов.
Срокът на обучение зависи от това, в какво направление е предходната образователна степен на кандидат-студента. Като:

 • Срокът на обучение е с продължителност два семестъра (една учебна година), ако кандидат-студентът има завършена бакалавърска или магистърска степен в някое от професионалните направления: 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
 • Срокът на обучение е с продължителност четири семестъра (две учебни години), ако кандидат-студентът има завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление различно от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление, 3.9. Туризъм или има ОКС „професионален бакалавър“ по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление (завършен колеж).

Семестриалната такса може да бъде заплащана еднократно или разсрочено, на две равни вноски. Като:

 • Студентите заплащат пълна семестриална такса и се записват за следващ семестър до 10 работни дни от началото на всеки семестър.
 • Студентите, обучаващи се срещу заплащане, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първия модул от съответния семестър.
 • При неспазване на сроковете се начислява законна лихва върху сумата на неплатените такси за забавяне на плащането. При отписване на студента по собствено желание семестриалната такса не се връща.

Прием на студенти в дистанционна форма на обучение в Стопанска академия се организира два пъти в рамките на всяка учебна година. Първият е в началото на учебната година – през месец октомври, а вторият е в средата на учебната година – през месец март (само за студенти със срок на обучение два семестъра).
Обучението в предлаганите магистърските програми е в две форми – дистанционна и редовна.
Обучението в редовна форма е присъствено, което осигурява възможност за пряк контакт между преподаватели и обучаеми.
Дистанционната форма на обучение е такава организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не и по време, а взаимодействието се осъществява чрез ИТ средства (аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии). Изпитните сесии се провеждат дистанционно. За целта студентите трябва да изпълнят следните технически изисквания, като задължително използват: настолен компютър или лаптоп с инсталирана графична операционна система; уеб браузър; камера и микрофон; кабелна интернет връзка или безжична връзка (WiFi), при близко разстояние до рутера.
Обучението в дистанционна форма е базирано на използването на съвременни информационни и комуникационни технологии Дистанционното обучение представлява успешна алтернатива на задочната и редовната форми на обучение, съчетавайки техните предимства: поддържане на постоянен контакт с преподавателя, подготовка и изпълнение на задълженията в удобно за студента време, провеждане на синхронни учебни занятия, след работно време в делнични дни.
Дистанционната форма е изключително удобна за хората:

 • които ценят времето си и искат сами да го управляват (те решават, кога и как ще се подготвят, използвайки Платформата за дистанционно и електронно обучение на Стопанска академия);
 • които искат да учат, докато работят, почиват или се забавляват;
 • които искат да учат, докато отглеждат най-ценното – децата си;
 • които искат да учат от всяка точка на света.

Технически изисквания към студентите, които ще се обучават в дистанционна форма:

 • интернет връзка;
 • настолен компютър или лаптоп (само за изпитните сесии), таблет или смартфон.

Какво осигурява Стопанска академия на студентите, които се обучават в дистанционна форма:

 • 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение в Платформата за електронно и дистанционно обучение (https://dl.uni-svishtov.bg).
 • Постоянен контакт с преподавателите, водещи съответната дисциплина.
 • Дистанционни редовни изпитни сесии само в събота и неделя (за да не се налага студентите да ползват отпуск).
 • Богато портфолио от магистърски програми във всички области на икономиката, администрацията и управлението (вижте раздел Магистърски програми).
 • БОНУС: Пълен комплект учебни материали за подготовка и в хартиен вариант. Получават се само при заявено желание от студента при записване и след заплащане на семестриалните такси в указаните срокове.