УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • За дистанционно обучение, кандидатите трябва да имат диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
 • Успех от дипломата не по-малък от Добър (3.50). Изчислява се като средно-аритметична оценка между средния успех от курса на обучение и оценката от държавен изпит или защита на дипломна работа.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Общи положения:
Кандидатите за обучение в магистърските програми в дистанционна форма на обучение могат да кандидатстват и да се запишат лично (във Фронт офис „Обслужване на студенти“, в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов) или дистанционно (чрез системата за онлайн кандидатстване).
Независимо от избрания начин за кандидатстване и записване е необходимо:

 • Диплома за висше образование или уверение (с посочени балообразуващи среден успех от курса на обучение и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа) в ОКС „бакалавър” или "магистър" по направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
 • Комплект документи за записване (цена: 8 лв.).
 • Снимки (паспортен формат, матирани) – 4 бр.
 • Платена административна такса* в размер на 60 лв. и платена първа семестриална такса (таксите можете да видите ТУК).

*Забележка: От административна такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни ув­реж­дания и нама­лена работоспо­собност 70 и над 70 на сто, след представяне на документ от ТЕЛК; военноинвалиди, след представяне се документи за инвалидност; кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстване, след представяне на актовете за смърт на родителите; близнаци (когато са кан­ди­датствали и двамата в СА в едно и също професионално направление); майки с три и повече деца до 6-годишна възраст, след представяне на актовете за раждане на децата; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, след представяне на съответно удостоверение.

 

ЛИЧНО КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Извършва се във Фронт офис „Обслужване на студенти“, намиращ се на първи етаж (в дясно) в сградата на Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов“ (в центъра на гр. Свищов, до часовниковата кула).
Работно време на офиса: от понеделник до петък – от 08:00 до 17:00 ч.

Кандидат-студентът закупува от академичната книжарница (намира се на същия етаж, в ляво) комплект документи за записване и ги предоставя на служител в фронт офиса заедно с диплома за висше образование (копие и оригинал за сверка) или уверение (оригинал) и снимки.
Служителят попълва необходимите данни и отпечатва следните документи:

 • „Заявление“ – 2 бр.
 • „Контактната информация“ – 2 бр.
 • „Важни срокове и указания“ – 1 бр.
 • „Договор за обучение“ – 2 бр.

След проверка на място на попълнените данни, студентът ги подписва и заплаща дължимите такси по един от следните начини:

 • Във Фронт офиса, чрез ПОС терминала с банкова карта.
 • С банков превод по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов (ТУК).

След записването, студентът получава заверена студентска книжка, а комплектът с учебни материали се изпраща с куриер на посочен от студента адрес за кореспонденция до 10 работни дни след началото на учебния процес.

 

ДИСТАНЦИОННО КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Извършва се чрез регистрация в Системата за онлайн кандидатстване (ТУК), а документите за подпис се изпращат с куриер за сметка на кандидат-студента.

Първо: Кандидат-студентът прави регистрация и попълва необходимите лични данни и информация за предходната степен на образование (висше училище и година на дипломиране). Когато:

 • кандидат-студентът е завършил Стопанска академия след 2000 г., системата го „разпознава“ (след попълване на основните данни) и го допуска директно да избере магистърска програма, в зависимост от професионалното направление и специалността, която е завършил;
 • кандидат-студентът е завършил друго висше училище или Стопанска академия преди 2000 г., той трябва да качи сканирано копие на дипломата за завършено висше образование (вкл. приложението към нея) или уверение. В рамките на два работни дни, служител на фронт офиса преглежда направената регистрация, сканираната диплома и потвърждава възможността на кандидат-студента да участва в текущия прием.

Второ: Системата предоставя на кандидат-студента списък на магистърските програми за избор в зависимост от направлението, в което е завършил. Кандидат-студентът избира една магистърска програма и Системата начислява дължимите такси:

 • административна такса за кандидатстване – 60 лв.
 • първа семестриална такса – студентът избира каква част да заплати (100% или 50%).
 • такса за документи (студ. досие, студ. книжка, уверение) – 8 лв.

Кандидат-студентът избира начина на плащане:

 • чрез банкова карта, директно през системата (препоръчително – системата обработва автоматично плащането и веднага може да се премине към следващите стъпки).
 • чрез банков превод (отнема няколко работни дни за потвърждаване на плащането) (ТУК).

Трето: След потвърждаване на плащането, служител на фронт офиса преглежда цялата информация и при необходимост се свързва по телефон с кандидат-студента за отстраняване на пропуски в необходимата информация, след което подготвя документите и ги изпраща с куриер.
ВАЖНО: Стойността на куриерската услуга се заплаща от кандидат-студента.

Четвърто: Кандидат-студентът подписва изпратените документи и връща с куриер до фронт офиса следните документи:

 • Подписано „Заявление“ – 1 бр.
 • Подписана „Контактна информация“ – 1 бр.
 • Подписан „Договор за обучение“ – 1 екземпляр.
 • Копие на дипломата, вкл. приложението към нея, със собственоръчно изписване на текста „Вярно с оригинала“ и подпис.
 • 4 бр. снимки (матирани) паспортен формат.

ВАЖНО: Стойността на куриерската услуга се заплаща от кандидат-студента. Пратки, изпратени за сметка на Стопанска академия не се приемат!
Пратките се изпращат на адрес:
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Ул. Емануил Чакъров № 2
Фронт офис "Обслужване на студенти"
Телефон: 0882631222
Препоръчваме използването на услугите на Спиди. Нашият клиентски номер в тяхната система е 10036000136789005 (представете го на служителя на Спиди за бързо и лесно обслужване).

С изпращането на документите от студента приключва процедурата по записване. Заверената студентска книжка и комплекта учебни материали се изпращат с куриер на посочения от студента адрес за кореспонденция до 10 работни дни след началото на учебния процес.

ВАЖНО: Студентите кандидатствали и записали се дистанционно, в периода на своето следване, но преди началото на последния модул, задължително трябва лично да посетят фронт офис „Обслужване на студенти“ за да верифицират личните си данни чрез предоставяне на лична карта и оригинал на диплома.

Обобщен График на учебния процес за учебната 2023/2024 г., в ОКС „магистър“, прием Март 2024 г. (ТУК)