Институтът за научни изследвания (ИНИ) е значима научноизследователска структура, осъществяваща фундаментални научни и научно-приложни изследвания в контекста на приоритетните научни области на Стопанска академия и в съответствие със световните тенденции в развитието на социалните науки.
Основен приоритет в дейността на института представлява осигуряването на предпоставки за насърчаване научноизследователските работа, творческата инициативност,  предприемчивост и иновативност на академичния състав, изследователите, докторантите и студентите за създаване на качествени научни продукти и иновации в сферата на формалното и неформално обучение и тяхното имплементиране в учебния процес.     Институтът за научни изследвания има водеща роля в генерирането и популяризирането на научната продукция на академичния състав на Стопанска академия.
ИНИ осъществява контакти със заинтересовани представители на бизнеса, държавната администрация и научноизследователски структури на национално и международно равнище с цел установяване на партньорства и съвместни проекти и инициативи.  Институтът изпълнява дейности по международни и национални програми за финансиране и насърчаване на научните изследвания.