Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е специализирано държавно висше училище, което осъществява научноизследователска дейност в научна област „Социални, стопански и правни науки“. Академията провежда своята научна политика в контекста на поставените на международно и национално равнище стандарти за осъществяване на научни изследвания и комерсиализация на резултатите от тях.  

            Научноизследователският потенциал на Стопанска академия е насочен към: осъществяване на структурни, отраслови и специализирани икономически изследвания и анализ, маркетингови проучвания,  внедряване на иновации и трансфер на технологии, управление на проекти,  оценка и управление на риска. Резултатите от провежданите от академичния състав изследвания  в областта на стратегическите анализи на българската и европейска икономики; европейското и трансграничното сътрудничество и регионално развитие; социалната и застрахователната политики; устойчивото развитие и предприемачеството са с особена значимост за обогатяването и развитието на науката.

            Научноизследователският състав на Стопанска академия в партньорство с представители на европейски университети участва активно в организацията и провеждането на национални и международни научни форуми, формирането на изследователски екипи за осъществяване на научни изследвания и установяването на междууниверситетски интердисциплинрни научни мрежи. Разпространението на резултатите от научноизследователската дейност в рамките на Академията се осъществява посредством реферираните научни списания  издавани от СА "Д. А. Ценов" - Списание "Народностопански архив", Списание „Бизнес управление“, Списание "Икономика 21", Електронно списание "Диалог" и Алманах "Научни изследвания".

            С оглед насърчаване на научноизследователската дейност, подобряване на връзките, координацията и взаимодействието с представителите на други научни и бизнес организации   Стопанска академия „Д. А. Ценов" осъществява проекти по програми, финансирани от Министерството на образованието, фондовете на ЕС, включително програма "Еразъм", Европейския фонд за регионално развитие - ЕФРР - Програма Интеррег V-A Румъния-България, както и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.