Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика; научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката” - един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 26 декември 2018 г.