Конкурс за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

  • „доцент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“ - един, за нуждите на катедра „Икономика и управление на туризма”;
  • „главен асистент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ - двама, за нуждите на катедра „Бизнес информатика”.

Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362Краен срок - 26 септември 2019 г.

Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)” - двама, за нуждите на катедра „Икономика и управление на туризма”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362.  Краен срок - 7 август 2019 г.

Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, както следва:

  • научна специалност „Икономика и управление (индустрия)” - един, за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”;
  •  научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (мита и митническа политика)”- един, за нуждите на катедра „Финанси и кредит”;

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 15 април 2019 г.

 

Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решения на АС № 2/ 12.12.2018 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)”- един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика“ със срок два месеца от датата на обявяване.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 21 февруари 2019 г.

Конкурси за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както следва:

  • в професионално направление 3.8 Икономика; научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката” - един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика”;
  •  в професионално направление 3.8 Икономика; научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)”- един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика”;
  • в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ – един, за нуждите на катедра „Мениджмънт“.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 21 февруари 2019 г.