Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика;

  • научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)” - един, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”;
  • научна специалност „Планиране“ – един, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране“.

И двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 24 септември 2018 г.

Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решения на АС № 6/ 30.05.2018 г., обявява конкурси за академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Статистика и демография”- един, за нуждите на катедра „Математика и статистика със срок два месеца от датата на обявяване.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 20 септември 2018 г.

Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжности „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)” - един, за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 10 септември 2018 г.

Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Маркетинг“ - един, за нуждите на катедра „Маркетинг”, със срок два месеца от датата на обнародването.

Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок - 19 август 2018 г.

Конкурси за академични длъжности

          Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решения на АС № 6/ 30.05.2018 г., обявява конкурси за академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, по:

  • професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)”- един, за нуждите на катедра „Финанси и кредит“;
  • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ – двама, за нуждите на катедра „Мениджмънт“.

И двата конкурса са със срок два месеца от датата на обявяване.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 15 август 2018 г.