Конкурс за академична длъжност

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ (един), в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“, за нуждите на катедра „Финанси и кредит“ със срок 2 (два) месеца от датата на обявяване в „Държавен вестник“. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 23 април 2024 г.

 

Конкурс за академична длъжност

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ (един), в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ)“, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ със срок 2 (два) месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок – 06 април 2024 г.

Конкурс за академична длъжност

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ (един), в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и семейно право (застрахователно право)“, за нуждите на катедра „Социални и правни науки“ със срок 2 (два) месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок – 22 февруари 2024 г.

Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, както следва:

 • „професор“ (един) по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения“ за нуждите на катедра „Международни икономически отношения“;
 • „доцент“ – 1 (един) в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)“, за нуждите на катедра „Аграрна икономика“;
 • „главен асистент“ (един) по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Маркетинг“ за нуждите на катедра „Маркетинг“.

Всичките конкурси са със срок 2 (два) месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок – 03 януари 2024 г.

 

 

Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, както следва:

 • доцент по научна специалност „Политическа икономия“ - един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката“;
 • доцент по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“ – един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“;
 • главен асистент по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“- един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“;
 • главен асистент по научна специалност „Политическа икономия“ – един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката“;
 • главен асистент по научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“ – един, за нуждите на катедра „Икономика и управление на туризма“.

Всичките конкурси са със срок 2 (два) месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок – 18 септември 2023 г.

Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, както следва:

 • професор по научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)“ - един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика“;
 • професор по научна специалност „Маркетинг“ – един, за нуждите на катедра „Маркетинг“;
 • доцент по научна специалност „Икономика и управление (индустрия)“- един, за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“;
 • главен асистент по научна специалност „Маркетинг“ – един, за нуждите на катедра „Маркетинг“;
 • главен асистент по научна специалност „Политическа икономия“ – един, за нуждите на катедра „Обща теория на икономиката“.

Всичките конкурси са със срок 2 (два) месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 7 май 2023 г.

 

Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (индустрия) - един, за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяване в Държавен вестник,. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362.  Краен срок - 13 март 2023 г.

Конкурси за академичната длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност:

 • Социално управление - един, за нуждите на катедра „Мениджмънт“;
 • Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) - един, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране“.

Краен срок - 8 септември 2022 г. Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362.

 

Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ - един, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Статистика и демография”, за нуждите на катедра „Статистика и приложна математика”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 18 октомври 2020 г.

Конкурс за академична длъжност "професор"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжност „професор“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (финанси)“ – двама, за нуждите на катедра „Финанси и кредит“, със срок два месеца от датата на обнародването. Държавен вестник, бр. 51/ 05.06.2020 г. Краен срок - 05.08.2020 г. Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362.

Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности, както следва: „доцент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)“ - един, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране”. Със срок два месеца от датата на обнародването. Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок - 21 март 2020 г.

Конкурси за академична длъжност "доцент"

СА“Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (търговия)“ - един, за нуждите на катедра „Търговски бизнес”, със срок два месеца от датата на обнародването.

Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок - 29.01.2020 г.

 

Конкурс за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 • „доцент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“ - един, за нуждите на катедра „Икономика и управление на туризма”;
 • „главен асистент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ - двама, за нуждите на катедра „Бизнес информатика”.

Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362Краен срок - 26 септември 2019 г.

Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)” - двама, за нуждите на катедра „Икономика и управление на туризма”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362.  Краен срок - 7 август 2019 г.

Конкурс за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, както следва:

 • научна специалност „Икономика и управление (индустрия)” - един, за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”;
 •  научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (мита и митническа политика)”- един, за нуждите на катедра „Финанси и кредит”;

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 15 април 2019 г.

 

Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решения на АС № 2/ 12.12.2018 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)”- един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика“ със срок два месеца от датата на обявяване.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 21 февруари 2019 г.

Конкурси за академична длъжност "главен асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както следва:

 • в професионално направление 3.8 Икономика; научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката” - един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика”;
 •  в професионално направление 3.8 Икономика; научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)”- един, за нуждите на катедра „Аграрна икономика”;
 • в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ – един, за нуждите на катедра „Мениджмънт“.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 0631/66-362. Краен срок - 21 февруари 2019 г.