Желаещите да ползват общежитие през учебната 2024/2025 г., трябва да подадат комплект документи, във Фронт офис „Обслужване на студенти“, Факултетски корпус, ет. 1 до 09.09.2024 г.
Комплектът документи се купува от Академичната книжарница във Факултетски корпус, ет. 1.

Настаняването в студентските общежития се извършва съобразно Наредба за ползване на студентските общежития и столове, приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г. обн. ДВ. бр.86 от 3 октомври 2008 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 25 март 2022 г.
Право за настаняване в студентско общежитие Блок 1 имат студенти и докторанти, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие“ и които са с установени жилищни нужди в гр. Свищов, където се обучават.
Жилищни нужди са налице ако студентът, докторантът, или членовете на неговото семейство не притежават в гр. Свищов жилище или не ползват такова, предоставено им от държавата или от общината.
Студентското общежитие Блок 1 при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов се намира на ул. „Цанко Церковски №11 и разполага с:

  • 300 легла
  • реновирани стаи с всички необходими удобства за пребиваване, в т.ч. самостоятелен електромер, санитарен възел;
  • установен пропускателен режим;
  • безплатен денонощен паркинг.
  1. Месечен наем за студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, финансирано от държавата:
  • 35 лв. на месец за студент/докторант, настанен в двойна стая, без включени ток и вода;
  • 80 лв. на месец за студент/докторант, настанен в единична стая, без включени ток и вода.
  1. Месечен наем за студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, финансирано от обучаемия:
  • 100 лв. на месец за студент/докторант, настанен в двойна стая, без включени ток и вода;
  • 130 лв. на месец за студент/докторант, настанен в единична стая, без включени ток и вода.

Ежегодно се извършва класиране на студентите кандидатствали за общежитие въз основа на успеха от предходната учебна година (за новоприетите студенти се отчита бала от кандидат-студентския прием).

Без класиране в студентското общежитие се настаняват:

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 от Закона за висшето образование или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и ал. 9 от Закона за висшето образование.

2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от Закона за висшето образование или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и ал. 9 от Закона за висшето образование и са:
    а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
    б) студенти с неизвестен или починал родител;
    в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
    г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;
    д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.

3. Български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата.

4. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

Желаещите да ползват общежитие през учебната 2024/2025 г., трябва да подадат комплект документи, във Фронт офис „Обслужване на студенти“, Факултетски корпус, ет. 1 до 09.09.2024 г.
Комплектът документи се купува от Академичната книжарница във Факултетски корпус, ет. 1.

Контакти за допълнителна информация:
(0631) 66 222, Фронт офис „Обслужване на студенти".
(0631) 66 254, Инспектор Факултет ПТБ Емилия Станева