При подаване за публикуване на научно съчинение към издание с импакт фактор/импакт ранг (Scopus/Web of Science) или издания, реферирани и индексирани във вторични научни бази данни, молим авторите от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов да заявяват своята афилиация (принадлежност) към институцията по следния начин:

 Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria 

Коректното посочване на авторовата афилиация е от изключителна значимост за популяризиране на научната продукция, както на отделния автор, така и на висшето училище. Афилиацията е пряко свързана с осъществяването на проверки и валидирането на броя публикации и цитирания, които висшето училище и принадлежащия към него академичен състав генерира в своята научноизследователска дейност. При некоректно подаване и изписване на афилиация в индексирани в първични и вторични бази данни издания, следва труден и времеемък процес за отстраняване на несъответствия и нанасяне на корекции, отговорност за което, съгласно международните стандарти за публикуване, носят авторите на конкретния научен труд. Поради тази причина, е от изключителна важност авторите да посочват унифицирана за ВУ афилиация.