Предимства - Бакалавър

  • Актуално портфолио от пазарноориентирани образователни продукти по „Икономика“ и „Администрация и управление“.
  • Солидно професионално, теоретично и практикоприложно обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация, способстващо успешната реализация на пазара на труда.
  • Диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.
  • Ефективна комуникация и взаимодействие с високо мотивиран и квалифициран академичен състав с признати позиции в практиката, преподавателската и научноизследователската дейност.
  • Автентична академична атмосфера, предлагаща отлични възможности за обучение, развлечение, национални и международни студентски практики.
  • Международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+“) и участия в международни форуми.
  • Щедра финансова подкрепа под формата на стипендии, награди и спонсорства.
  • Кариерно консултиране и съдействие при изграждане на лична самооценка и определяне на възможни алтернативи за бъдещо професионално развитие.