Банкова сметка за постъпления от такси за кандидатстване и семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор"
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Банкова сметка за постъпления от такси за обучение в следдипломни и факултативни форми към ЦСФО и ЦПО
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG13 CECB 9790 3139 0313 05
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Банкова сметка за дарения 
ФОНДАЦИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"
IBAN: BG21 CECB 9790 10I9 4549 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД