I. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)  

ИКОНОМИКА

330 лв

330 лв

660 лв

660 лв

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

330 лв

330 лв

660 лв

660 лв

   

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)  

ИКОНОМИКА

1100 лв *

630 лв *

780 лв **

2200 лв

1260 лв

1560 лв

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

1000 лв *

630 лв *

780 лв **

2000 лв

1260 лв

1560 лв

* Студентите в редовна и задочна форма на обучение – срещу заплащане, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър, а втората вноска – до един календарен месец от началото на същия семестър, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на първия изпит от редовната изпитна сесия.

** Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.


IIТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)  

ИКОНОМИКА

-

630 лв *

780 лв **

-

1260 лв

1560 лв

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

-

630 лв *

780 лв **

-

1260 лв

1560 лв

* Студентите в задочна форма на обучение – срещу заплащане, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър, а втората вноска – до един календарен месец от началото на същия семестър, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на първия изпит от редовната изпитна сесия.

** Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.


IIIТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в евро)  

ИКОНОМИКА

750 €

750 €

750 €

1500 €

1500 €

1500 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

750 €

750 €

750 €

1500 €

1500 €

1500 €


IVТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ЧУЖДЕСТРАННИ
СТУДЕНТИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-
ЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на български език (в eвро)

ИКОНОМИКА

625

625

625

1250 €

1250 €

1250 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

625

625

625

1250 €

1250 €

1250 €

Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на чужд език (в eвро)

ИКОНОМИКА

750 €

750 €

750 €

1500 €

1500 €

1500 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

750 €

750 €

750 €

1500 €

1500 €

1500 €

Езиков курс за чуждестранни студенти – годишна такса - 2 000 €

Таксите за обучение, които са определени в евро се заплащат в левовата равностойност, по фиксирания курс на еврото към българския лев.

Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет (чл. 95, ал. 10 от ЗВО).


VТАКСА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА

Факултативна дисциплина за редовна форма

100 лв.

Факултативна дисциплина за дистанционна форма

100 лв.


1. От заплащане на такси в държавните висши училища по точка I (държавна поръчка), съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
 - лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
 - военноинвалиди и военнопострадали;
 - лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;        
- докторантите през последните две години на докторантурата;
 - студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
      Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.
             
2. Семестриалните такси се внасят по един от следните начини: с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“, онлайн заплащане с банкова карта през студентското досие или се превеждат по бюджетната сметка на СА “Д. А. Ценов” в Централна кооперативна банка - Свищов:
IBAN – BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC - CECBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ТРИТЕ ИМЕНА, ЕГН и факултетен номер на студента.
За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".