I. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
ИКОНОМИКА
231
231
462
462
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
231
231
462
462

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
ИКОНОМИКА
490
490
700*
980
980
1400
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
490
490
-
980
980
-

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.


II. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
ИКОНОМИКА
231
462
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
231
462

 

III. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8
ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на български или чужд език (в eвро)*
ИКОНОМИКА
600 €
600 €
1200 €
1200 €
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
600€
600 €
1200 €
1200 €
Езиков курс за чуждестранни студенти – 2 000 € (в eвро)*
*Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет (чл. 95, ал. 10 от ЗВО).


1. От заплащане на семестриални такси по точка I, съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
          –  лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
          –  лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
          –   военноинвалиди и военнопострадали;
          –   лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
          – докторантите през последните две години на докторантурата;
          – студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.
             
2. Студенти и докторанти – граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, заплащат семестриалните си такси за обучение при условията и по реда, определени за българските граждани.
3. Семестриалните такси се внасят по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” в Общинска банка – финансов център Свищов.
IBAN - BG78 SOMB 913031 TSENOV 00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC - SOMBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕНАТАсобствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.
За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА"