I. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)

ПРИЕМ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

255 лв

255 лв

510 лв

510 лв

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

239 лв

239 лв

478 лв

 

478 лв

ПРИЕМ 2019/2020 И СЛЕДВАЩИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

300 лв

300 лв

600 лв

600 лв

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

300 лв

300 лв

600 лв

 

600 лв

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)

ПРИЕМ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

550 лв *

550 лв *

-

1100 лв

1100 лв

-

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

550 лв *

550 лв *

-

1100 лв

1100 лв

-

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна и задочна  форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. (заплаща се при записване на съответния семестър). Втора вноска – 275 лв. (заплаща се до 20 работни дни от началото на семестъра, но не по-късно от 5 работни дни преди определената дата за явяване на изпит от редовната изпитна сесия).

ПРИЕМ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

1050 лв *

550 лв **

700 лв *

2100 лв

1100 лв

1400 лв

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 525 лв. Втора вноска – 525 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

800 лв *

550 лв **

700 лв *

1600 лв

1100 лв

1400 лв

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 400 лв. Втора вноска – 400 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 350 лв. (заплаща се при записване на съответния семестър). Втора вноска – 350 лв. (заплаща се до 10 работни дни преди края на първия модул от съответния семестър).

ПРИЕМ 2020/2021 И СЛЕДВАЩИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

1050 лв *

550 лв **

750 лв *

2100 лв

1100 лв

1500 лв

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 525 лв. Втора вноска – 525 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

800 лв *

550 лв **

750 лв *

1600 лв

1100 лв

1500 лв

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 400 лв. Втора вноска – 400 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 375 лв. (заплаща се при записване). Втора вноска – 375 лв. (заплаща се до 10 работни дни преди края на първия модул от съответния семестър).

 

            II. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ 
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв)

ПРИЕМ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

-

550 лв **

700 лв *

-

1100 лв

1400 лв

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

-

550 лв **

700 лв *

-

1100 лв

1400 лв

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 350 лв. (заплаща се при записване). Втора вноска – 350 лв. (заплаща се до 10 работни дни преди края на първия модул от съответния семестър).

ПРИЕМ 2020/2021 И СЛЕДВАЩИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

-

550 лв **

750 лв *

-

1100 лв

1500 лв

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

-

550 лв **

750 лв *

-

1100 лв

1500 лв

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 375 лв. (заплаща се при записване). Втора вноска – 375 лв. (заплаща се до 10 работни дни преди края на първия модул от съответния семестър).

Приетите за обучение по втора специалност студенти преди учебната 2019/2020 г., заплащат такси по условията, при които са приети.

 

III. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в евро)

ИКОНОМИКА

600

600

600

1200

1200

1200

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

600

600

600

1200

1200

1200

 

IV. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на български език (в eвро)

ИКОНОМИКА

600

600

600

1200

1200

1200

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

600

600

600

1200

1200

1200

Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на чужд език (в eвро)

ИКОНОМИКА

750 €

750 €

750 €

1500 €

1500 €

1500 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

750 €

750 €

750 €

1500 €

1500 €

1500 €

Езиков курс за чуждестранни студенти – годишна такса - 2 000 €

Таксите за обучение, които са определени в евро се заплащат в левовата равностойност, по фиксирания курс на еврото към българския лев.

Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет (чл. 95, ал. 10 от ЗВО).

1. От заплащане на такси в държавните висши училища по точка I (държавна поръчка), съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
– лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
– военноинвалиди
и военнопострадали;
– лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

 – докторантите през последните две години на докторантурата;
– студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.

⚠️ Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.

2. Семестриалните такси се внасят
по един от следните начини: с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“; онлайн заплащане с банкова карта през студентското досие; в офиса на Общинска банка АД в Академичния кампус или се превеждат по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕ
НАТАсобствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.

За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".