I. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2018/2019 И ПРЕДХОДНИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

255

255

510

510

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

255

255

510

510

ПРИЕМ 2019/2020 И 2020/2021 УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

300

300

600

600

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

300

300

600

600

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2018/2019 И ПРЕДХОДНИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

550*

550*

-

1100

1100

-

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

550*

550*

-

1100

1100

-

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна и задочна  форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. (заплаща се при записване на съответния семестър). Втора вноска – 275 лв. (заплаща се до 20 работни дни от началото на семестъра, но не по-късно от 5 работни дни преди определената дата за явяване на изпит от редовната изпитна сесия).

ПРИЕМ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

1050*

550**

700*

2100

1100

1400

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 525 лв. Втора вноска – 525 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

800*

550**

700*

1600

1100

1400

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 400 лв. Втора вноска – 400 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 350 лв. (заплаща се при записване на съответния семестър). Втора вноска – 350 лв. (заплаща се в края на първия модул от съответния семестър).

ПРИЕМ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

1050*

550**

750*

2100

1100

1500

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 525 лв. Втора вноска – 525 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

800*

550**

750*

1600

1100

1500

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 400 лв. Втора вноска – 400 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 375 лв. (заплаща се при записване). Втора вноска – 375 лв. (заплаща се в края на първия модул от съответния семестър).

II. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАН-

ЦИОННО

ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2019/2020 И 2020/2021  УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

1050*

550**

750*

2100

1100

1400

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 525 лв. Втора вноска – 525 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

800*

550**

750*

1600

1100

1400

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в редовна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 400 лв. Втора вноска – 400 лв.

**Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в задочна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две вноски. Първа вноска – 275 лв. Втора вноска – 275 лв.

*Семестриалните такси за обучение срещу заплащане в дистанционна форма на обучение могат да бъдат заплащани на две равни вноски. Първа вноска – 375 лв. (заплаща се при записване). Втора вноска – 375 лв. (заплаща се в края на първия модул от съответния семестър).

Приетите за обучение по втора специалност студенти преди учебната 2019/2020 г., заплащат такси по условията, при които са приети.

 

III. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на български език (в eвро)

ИКОНОМИКА

400 €

400 €

800 €

800 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

400 €

400 €

800 €

800 €

Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на чужд език (в eвро)

ИКОНОМИКА

600 €

600 €

1 200 €

1 200 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

600 €

600 €

1 200 €

1 200 €

Езиков курс за чуждестранни студенти – годишна такса - 2 000 €

Таксите за обучение, които са определени в евро се заплащат в левовата равностойност, по фиксирания курс на еврото към българския лев.

Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет (чл. 95, ал. 10 от ЗВО).

1. От заплащане на такси в държавните висши училища по точка I (държавна поръчка), съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
– лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
– военноинвалиди
и военнопострадали;
– лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

 – докторантите през последните две години на докторантурата;
– студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
     Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.

2. Семестриалните такси се внасят
по един от следните начини: с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“; онлайн заплащане с банкова карта през студентското досие; в офиса на Общинска банка АД в Академичния кампус или се превеждат по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

IBAN - BG78 SOMB 913031 TSENOV 00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - филиал Свищов
BIC - SOMBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕ
НАТАсобствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.

За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА"