I. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

300 лв.

300 лв.

600 лв.

600 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

300 лв.

300 лв.

600 лв.

600 лв.

ПРИЕМ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

300 лв.

-

600 лв.

-

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

300 лв.

-

600 лв.

-

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

1200 лв. *

600 лв. *

700 лв. **

2400 лв.

1200 лв.

1400 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

910 лв. *

600 лв. *

700 лв. **

1820 лв.

1200 лв.

1400 лв.

ПРИЕМ 2020/2021 И СЛЕДВАЩИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

ИКОНОМИКА

1200 лв. *

600 лв. *

750 лв. **

2400 лв.

1200 лв.

1500 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

910 лв. *

600 лв. *

750 лв. **

1820 лв.

1200 лв.

1500 лв.

* Студентите в редовна и задочна форма на обучение – срещу заплащане, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър, а втората вноска – до един календарен месец от началото на същия семестър, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на първия изпит от редовната изпитна сесия.

** Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър първи модул, а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.

 

            II. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ 
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

ПРИЕМ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИКОНОМИКА

-

600 лв. *

700 лв. **

-

1200 лв.

1400 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

-

600 лв. *

700 лв. **

-

1200 лв.

1400 лв.

ПРИЕМ 2020/2021 И СЛЕДВАЩИ УЧЕБНИ ГОДИНИd

ИКОНОМИКА

-

600 лв. *

750 лв. **

-

1200 лв.

1500 лв.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

-

600 лв. *

750 лв. **

-

1200 лв.

1500 лв.

* Студентите в задочна форма на обучение – срещу заплащане, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър, а втората вноска – до един календарен месец от началото на същия семестър, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на първия изпит от редовната изпитна сесия.

** Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър първи модул, а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.

 

III. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в евро)

ИКОНОМИКА

625 

625 €

625 €

1250

1250

1250

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

625 €

625 €

625 €

1250

1250

1250

 

IV. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на български език (в eвро)

ИКОНОМИКА

625 

625 

625 

1250

1250

1250

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

625 

625 

625 

1250

1250

1250

Чуждестранни студенти, приети по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, обучаващи се на чужд език (в eвро)

ИКОНОМИКА

750 €

750 €

750 €

1500 €

1500 €

1500 €

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

750 €

750 €

750 €

1500 €

1500 €

1500 €

Езиков курс за чуждестранни студенти – годишна такса - 2 000 €

Таксите за обучение, които са определени в евро се заплащат в левовата равностойност, по фиксирания курс на еврото към българския лев.

Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет (чл. 95, ал. 10 от ЗВО).


V. ТАКСА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА

Факултативна дисциплина за редовна форма

100 лв.

Факултативна дисциплина за дистанционна форма

100 лв.

 

1. От заплащане на такси в държавните висши училища по точка I (държавна поръчка), съгласно чл. 95, ал. 7 от ЗВО се освобождават:
- лица, които са кръгли сираци (до 26-годишна възраст);
- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
- военноинвалиди и военнопострадали;
- лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;        
- докторантите през последните две години на докторантурата;
- студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
      Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.
             
2. Семестриалните такси се внасят по един от следните начини: с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“, онлайн заплащане с банкова карта през студентското досие или се превеждат по бюджетната сметка на СА “Д. А. Ценов” в Централна кооперативна банка - Свищов:
IBAN – BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC - CECBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ТРИТЕ ИМЕНА, ЕГН и факултетен номер на студента.
За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".