Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов е прием­ник на официално откритото на 8 ноември 1936 година Висше търговско училище, създадено с Указ №376/19 на Цар Борис III от 1936 г., който постановява Наредба-Законъ за висшето търговско училище въ гр. Свищовъ „Д. А. Ценовъ”, „чл. 1. Учредява се въ гр. Свищовъ висше търговско училище, под името „Димитъръ Апостоловъ Ценовъ”, съ цель да дава теоретически и приложни познания по отделните клонове на стопанските науки”.

На 15 септември 1945 с Указ № 214 на Министерството на търговията и промишлеността Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“ е преименувано на Висше училище за стопански и социални науки „Д. А. Ценов“.

На 22 януари 1952 г. с Указ за Висшите стопански учебни заведения № 26 на Президиума на Народното събрание Висшето училище за стопански науки в Свищов е преименувано във Висш финансово-стопански институт.

С решение прието от 37-то Народното събрание на 26 юли 1995 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 68 от 1995 г., Висшият финансово-стопански институт „Димитър А. Ценов”, Свищов е преобразуван в Стопанска академия „Д. А. Ценов” със седалище в Свищов.