Кандидатстудентска кампания 2019


Специалности в професионално направление "Икономика"

Специалности в професионално направление "Администрация и управление"

Специалности за двойна диплома
 
  • Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се осъществява в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
    • редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;
    • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, финансирано от обучаемите.
  • Продължителността на обучението (редовна, задочна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).
  • Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.
  • Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
  • Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление и Европейско дипломно приложение (на български и английски език).

Забележка:
Всички кандидат-студенти, които участват в КСК'19 със сертификат от Национално ученическо състезание, проведено в СА, и записали се в редовна форма на обучение, придобиват право да бъдат настанени в студентски общежития, без да заплащат месечна такса за първата година от своето обучение.