ИНДИКАТОРИ ОТНОСНО НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В SCOPUS И WEB OF SCIENCE

  • Индекс на цитируемост по научна област (Scopus/Web of Science) – индекс на цитируемост по международната база данни Scopus/Web of Science за научните публикации през предходните 5 години в научните области, съответстващи на професионалното направление (h-индекс);
  • Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) – индекс на цитируемост с изключени автоцитирания по международната база данни Scopus за научните публикации през предходните 5 години в научните области, съответстващи на професионалното направление. Този индикатор е вариант на предходния индикатор, но при неговото изчисляване са изключени цитирания, в които авторите се позовават на собствени публикации.
  • Среден брой цитирания на документ (Scopus/Web of Science) – среден брой цитирания на документ по международната база данни Scopus/Web of Science от научните публикации през предходните 5 години в научните области, съответстващи на професионалното направление. Този индикатор ориентировъчно показва вероятността за цитиране на документ от висшето училище в научни области, съответстващи на избраното професионално направление. Колкото по-висок е средният брой цитирания на документ, толкова по-голям е научният капацитет за оказване на влияние на документите на дадена институция в определена научна област. Средният брой цитирания на документ на професионалното направление се изчислява на базата на съвкупността от уникални документи, причислени към съответстващите му научни области.
  • Документи, цитирани поне веднъж (Scopus/Web of Science) брой документи на професионалното направление, цитирани поне веднъж по международната база данни Scopus от научните публикации през предходните 5 години в научните области, съответстващи на професионалното направление. Броят на документите, цитирани поне веднъж за професионалното направление, се изчислява на базата на съвкупността от уникални документи, причислени към съответстващите му научни области.
  • Статии в научни списания (Scopus/Web of Science) – брой статии в научни списания по международната база данни Scopus/Web of Science за предходните 5 години в научните области, съответстващи на професионалното направление. Броят на научните статии за професионалното направление се изчислява на базата на съвкупността от уникални статии, причислени към съответстващите му научни области.
  • SJR (SCImago Journal Rank) наукометричен показател за влияние на научни списания, който отчита както броя цитирания, получени от списанието, така и престижа и значимостта на списанията, откъдето идват тези цитирания. SJR се формира на основата на данните научната база данни от Scopus, а Eigenfactor (друг сходен индикатор) – на базата на данните в Web of Science.
  • CiteScore индикатор за оценка на списанията на база на цитиранията на статиите в Scopus. Изчислява се като съотношение на цитатите на публикуваните статии в дадено списание за предишните 3 години към всички документи, индексирани в Scopus за предходните 3 години.
  • SNIP (Source Normalized Impact per Paper) е друг индикатор на Scopus, който отчита само цитатите по темата в съответната научна област на изданието.