Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода след 2008 г.; с оценка от конкурсен изпит, положен в СА или с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище се образува като сума от:

  • Удвоената оценка от държавния зрелостен изпит; конкурсния изпит, положен в СА или пренесената оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище.
  • Общият успех от дипломата за средно образование.
  • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
  • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

    Максималният бал е 30.

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се приема оценката от държавния зрелостен изпит.

При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

Не се образува състезателен бал за кандидат-студенти, които:

  • Имат анулирана работа на конкурсния изпит (когато са кандидатствали само с изпит по дисциплината с анулирания тест).
  • Получили са слаба оценка на изпита.
  • Не са подали документи за участие в класирането, съгласно изискванията.

Актуална информация за всички етапи на КСК 2024 можете да намерите на адрес:
www.uni-svishtov.bg (Прием/Бакалавър)
E-mail: ksk@uni-svishtov.bg
Телефони за запитвания: 0885 090009