Периодични издания 2020

ВЕСТНИЦИ
ЕЖЕДНЕВНИЦИ

1. 24 часа
2. Труд
3. Дума

ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ
1. Аз Буки
2. Български фермер
3. Дунавско дело
4. Държавен вестник
5. Петъчен стандарт
6. Сега - събота
7. Капитал
8. 168 часа
СПИСАНИЯ
1. Актив
2. Библиотека
3. Бюджетът
4. Вътрешен одитор
5. Доклади на БАН
6. Земеделие плюс
7. Икономика
8. Икономическа мисъл
9. Икономически изследвания
10. Исторически преглед
11. Икономически и социални алтернативи
12. Култура
13. Логистика     
14. Математика и информатика
15. Медицински мениджмънт и здравна политика
16. Мениджър
17. Новото данъчно законодателство през 2020 г.
18. Наръчник на икономиста
19. Педагогика   
20. Правна мисъл
21. Социално осигуряване – 2020 г.
22. Трудови отношения – 2020 г.
23. Социологически проблеми
24. Стратегии на образователната и научната политика
25. Търговско право
26. Счетоводство, данъци и право
27. Хранително-вкусова промишленост
28. Ютилитис
29. Списание на БАН
30. Философия
31. Чуждоезиково обучение
32. Общество и право
33. Счетоводство 2020 г.
34. Известия. Списание на ИУ - Варна   

ИЗДАНИЯ НА НСИ
1. България 2020
2. Бюджети на домакинствата в Р България 2019
3. Енергийни баланси 2018
4. Заетост и безработица – годишни данни 2019
5. Здравеопазване 2019
6. Население и демографски процеси 2019
7. Образование в Р България 2020
8. Околна среда 2018
9. Основни макроикономически показатели 2019
10. Районите, областите и общините в Р България 2018
11. Сп. “Статистика”
12. Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки
13. Статистически годишник 2019
14. Статистически справочник 2020 (на бълг. език)