Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е специализирано държавно висше училище, което осъществява научноизследователска дейност в научна област „Социални, стопански и правни науки“. Академията провежда своята научна политика в контекста на поставените на международно и национално равнище стандарти за осъществяване на научни изследвания и комерсиализация на резултатите от тях.  

            Научноизследователският потенциал на Стопанската академия е насочен към: осъществяване на структурни, отраслови и специализирани икономически изследвания и анализ; маркетингови проучвания; внедряване на иновации и трансфер на технологии; управление на проекти; оценка и управление на риска. Резултатите от провежданите от академичния състав изследвания в областта на стратегическите анализи на българската и европейската икономика, европейското и трансграничното сътрудничество и регионалното развитие, социалната и застрахователната политика, устойчивото развитие и предприемачеството са с особена значимост за обогатяването и развитието на науката.

            Научноизследователският състав на Стопанската академия в партньорство с представители на европейски университети участва активно в организацията и провеждането на национални и международни научни форуми, формирането на изследователски екипи за осъществяване на научни изследвания и установяването на междууниверситетски интердисциплинарни научни мрежи. Разпространението на резултатите от научноизследователската дейност в рамките на Академията се осъществява посредством реферираните научни списания, издавани от СА „Д. А. Ценов” – списание „Народностопански архив”, списание „Бизнес управление“, списание „Икономика 21”, електронно списание „Диалог” и Алманах „Научни изследвания”.

            С оглед насърчаване на научноизследователската дейност, подобряване на връзките, координацията и взаимодействието с представителите на други научни и бизнес организации Стопанска академия „Д. А. Ценов” осъществява проекти по програми, финансирани от Министерството на образованието, фондовете на ЕС, включително програма „Еразъм”, Европейския фонд за регионално развитие – ЕФРР – Програма Интеррег V-A Румъния-България, както и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.