Институтът за научни изследвания (ИНИ) е основно звено в структурата на СА „Д. А. Ценов” по смисъла на ЗВО, чл. 25, ал. 2., открито с Постановление № 333 на Министерски съвет от 2 декември 2016 г.


Мисията на Института за научни изследвания е насърчаване научноизследователската работа, творческата инициативност, предприемчивост и иновативност на академичния състав, изследователите, докторантите и студентите с цел създаване на качествени научни продукти и иновации и тяхното имплементиране в учебния процес и интегриране в практиката.


Основните цели на Института за научни изследвания са: да развива фундаментални научни и научно-приложни изследвания, съобразно водещите научни направления и приоритетите в развитието на световната наука; да администрира научноизследователската дейност в рамките на Академията; да осигурява условия за трансфер на получените научни резултати в практиката в съответствие с мястото и профила на Академията в европейското и националното научноизследователско пространство.

Институтът за научни изследвания има водеща роля при генерирането и популяризирането на научната продукция на академичния състав на Стопанската академия и при осъществяването на контакти със заинтересовани представители на бизнеса, държавната администрация и научноизследователски структури на национално и международно равнище с цел установяване на партньорства за съвместни проекти и инициативи.

Институтът за научни изследвания осъществява изследователска, експертна и консултантска дейност по проекти и програми с регионално, национално и международно значение в областта на икономиката, администрацията и управлението.

В контекста на насърчаване научноизследователската дейност в рамките на Стопанската академия, подобряване междуинституционалните контакти и стимулиране интегрирането на научните постижения в практиката ИНИ администрира процеса по организиране, провеждане и отчитане на конкурси за научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавния бюджет за присъщата научноизследователска дейност.

Научноизследователската инфраструктура на Стопанската академия обединява следните центрове и лаборатории:

  1. Специализиран кабинет по „Финансови и банкови науки“.
  2. Център за трансфер на технологии.
  3. Мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки.
  4. Лаборатория по банкови науки.
  5. Виртуалната лаборатория за висококачествени научни и научно-приложни изследвания.
  6. Лаборатория за научни изследвания на докторанти в областта на световното стопанство и международните икономически отношения.
  7. Център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество.