Институтът за научни изследвания е основно звено в структурата на СА „Д. А. Ценов” по сми­съла на ЗВО, чл. 25, ал.2., открито с Постановление № 333 на Министерски съвет от 2 декември 2016 г.

Мисията на Института за научни изследвания е насърчаване научноизследователската работа, творческата инициативност, предприемчивост и иновативност на академичния състав, изследователите, докторантите и студентите с цел създаване на качествени научни продукти и иновации и тяхното имплементиране в учебния процес и интегриране в практиката.

Основните цели на Института за научни изследвания са: да развива фундаментални научни и научно-приложни изследвания, съобразно водещите научните направления и приоритетите в раз­ви­тието на световната наука; да администрира научноизследователската дейност в рамките на академията; да осигурява условия за трансфер на получените на­учни резултати в практиката в съответствие с мястото и профила на Академията в европейското и националното научноизследователско пространство.

Институтът за научни изследвания има водеща роля при генерирането и популяризирането на научната продукция на академичния състав на Стопанска академия и при осъществяването на контакти със заинтересовани представители на бизнеса, държавната администрация и научноизследователски структури на национално и международно равнище с цел установяване на партньорства за съвместни проекти и инициативи.

Институтът за научни изследвания осъществява изследователска, експертна и консултантска дейност по проекти и програми с регионално, национално и международно значение в областта на икономиката и администрацията и управлението.

В контекста на насърчаване научноизследователската дейност в рамките на Стопанска академия, подобряване междуинституционалните контакти и стимулиране интегрирането на научните постижения в практиката Институтът администрира процеса по организиране, провеждане и отчитане на кон­курси за научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавния бюджет за присъща научноизследователска дейност.

Научноизследователската инфраструктура на Стопанска академия обединява следните центрове и лаборатории.

  1. Специализиран кабинет по „Финансови и банкови науки“
  2. Център за трансфер на технологии
  3. Мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки
  4. Лаборатория по банкови науки
  5. Виртуалната лаборатория за висококачествени научни и научно-приложни изследвания
  6. Лаборатория за научни изследвания на докторанти в областта на световното стопанство и международните икономически отношения
  7. Център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество.