Процедура за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Кандидат: ас. д-р Ангелин Лазаров Лалев
Научно жури
 

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Кандидат: гл. ас. д-р Диана Тонева Крумова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Резюмета
Заключително заседание