Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Маркетинг
Кандидат: гл. ас. д-р Ваня Петкова Григорова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета - български език
Резюмета - английски език

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)
Кандидат: гл. ас. д-р Зорница Ганчева Петкова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Статистика и демография
Кандидат: гл. ас. д-р Маргарита Стефанова Шопова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Стоновище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Заключително заседание
Резюмета
 

Процедура за заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Кандидат: гл. ас. д-р Диана Тонева Крумова
Научно жури
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3
Становище 4
Становище 5
Резюмета
Заключително заседание