Комисията по академична етика е орган за контрол по спазването на етичните норми и правилата за поведение, както и за прилагане принципите на академичната и научната етика от работещите в Академията, разписани в Етичния кодекс на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. За нарушение на Етичния кодекс Комисията по академична етика се сезира сама или по писмени, неанонимни сигнали от членовете на академичната общност.

Функциите, организацията и осъществяването на дейността на Комисията по академична етика са регламентирани в приет от Академичния съвет Правилник за работата на Комисията по академична етика на СА „Д. А. Ценов“.

Състав на Комисията по академична етика:
Председател проф. д. н. Борислав Борисов

Членове:
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Петя Иванова
доц. д-р Валентин Милинов
преп. Калин Костов
Елка Янкова

e-mail: kae@uni-svishtov.bg