СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

От 01.10.2018 год. до 12.10.2018 год. в отдел “Студентска политика”, ще се приемат документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2018/2019 год. за студенти – 
редовно обучение – втори, трети и четвърти курс.

В тази връзка, кандидатстващите за стипендия трябва да представят следните изискуеми документи: 

СТИПЕНДИИ ПО УСПЕХ И ДОХОД

1.  Молба-декларация за стипендия /бланката се закупува от студентската книжарница/. 
2.  Служебни бележки за лични доходи от трудова и извънтрудова дейност (от фирми, учреждения, организации, фондации и др.) за периода от месец МАРТ 2018 г. до месец АВГУСТ 2018 г. включително.
3.  Служебни бележки за брутните доходи на родителите, за периода от месец МАРТ 2018 г. до месец АВГУСТ 2018 г. включително, подписани и заверени от директор и гл. счетоводител на фирмата или предприятието.
4.  Служебни бележки за братя /сестри/ - ученици, от училище или уверения, че са студенти (ако са студенти в друго висше училище – за студенти /редовно обучение/).
5.  За братя /сестри/ - студенти, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, да се вписва били ли са или не стипендианти, на фондации, фирми и организации за периода от месец МАРТ 2018 г. до месец АВГУСТ 2018 г. включително, както и размера на стипендията им.
6.  За братя/сестри/ - ученици и студенти, както и получените от декларатора стипендии по силата на Постановление №90/2000 г., не се декларират и не се включват в изчисляването на дохода.
7.  За братя/сестри/ - служебна бележка за месечни добавки и помощи за деца, ако са получавани такива за периода от месец МАРТ 2018 г. до месец АВГУСТ 2018 г. включително.
8.  За студенти-сираци – препис от акта за смърт на починалият родител и дохода на другият родител за периода МАРТ 2018 г. до АВГУСТ 2018 г. включително, и личната наследствена пенсия за същият период.
9.  За студенти с разведени родители – копие от решение за развод, дохода на родителя, който Ви издържа за периода МАРТ 2018 г. до АВГУСТ 2018 г. включително, и размера на издръжката, ако получавате такава.
10. За студенти с трайни увреждания – копие от решение на ТЕЛК. В тези случаи не се изискват доходите на родителите!
11. За студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от решенията на ТЕЛК. В тези случаи не се изискват доходите на родителите!
12. За студенти с един родител с трайни увреждания, а другият – починал, се представя копие от решение на ТЕЛК и копие от акт за смърт. В тези случаи не се изисква дохода на единия родител! 
13. За студенти без двама родители – копия от актовете за смърт /без наследствената пенсия/.
14. Студенти/ки бащи/майки с дете до 6-годишна възраст – само копие от акта за раждане на детето.
15. За безработни родители – служебни бележки, издадени ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от БЮРАТА ПО ТРУДА, за периода от месец МАРТ 2018 г. до месец АВГУСТ 2018 г. включително, с размера на полученото обезщетение, в случай, че е получавано такова. 
16. За родители пенсионери – служебни бележки за получените пенсии, за периода от месец МАРТ 2018 г. до месец АВГУСТ 2018 г. включително. 
* Забележка: Не се приемат копия от решения за размера на пенсията! 

За стипендията по успех и доход могат да кандидатстват студенти с успех не по-нисък от 4.00 от предходните два семестъра!
Справка за успеха от следването се получава служебно от отдел „Студентска политика“!

СТИПЕНДИИ ПО УСПЕХ

1. Молба-декларация за стипендия /закупува се от студентската книжарница/.

За стипендия по успех могат да кандидатстват студенти с успех не по-нисък от 5,50 от предходните два семестъра! 
Справка за успеха от следването се получава служебно от отдел „Студентска политика“!

СТИПЕНДИИ С ПРЕДИМСТВО, независимо от успеха и дохода получават, студентите от първи, втори, трети, четвърти курс и първа учебна година – магистри, държавна поръчка, които са: 

- с трайни увреждания;
- без двама родители;
- с двама родители с трайни увреждания;
- с един родител, който е с трайни увреждания, а другия е починал;
- студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
- студентки-майки и студенти-бащи с деца до 6-годишна възраст, ако майката не е студентка, починала или упражняването на родителските права е предоставено на бащата-студент.

На основание ПМС №90/26.05.2000 г., висшите училища правят проверка на подадените от студентите документи за стипендия. 
Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание!

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В ДНИТЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

ПОНЕДЕЛНИК 8.00-12.00 ч. 13.00-17.00 ч.
ВТОРНИК 8.00-12.00 ч. 13.00-17.00 ч.
СРЯДА 8.00-12.00 ч. 13.00-17.00 ч. 
ЧЕТВЪРТЪК 8.00-12.00 ч. 13.00-17.00 ч.
ПЕТЪК 8.00-12.00 ч. 13.00-17.00 ч.

*Забележка: Не се приемат документи по пощата!

Отдел “Студентска политика” 
при СА „Д. А. Ценов“ - Свищов:
г-жа Даниела Любенова /0631 66 371/