П Р А В И Л А
за отпускане на стипендии в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов

Тези правила са изготвени въз основа на ПМС № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

РАЗДЕЛ „СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ“

1. Стипендии се отпускат на студенти български граждани, приети в редовна форма на обучение, единен прием, с изключение на записаните в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” приети за обучение срещу заплащане, по реда на чл.9, ал.3, т.6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за висше образование. Записаните студенти в дистанционна форма на обучение нямат право на стипендия.

2. Студентите трябва да са записали семестъра. Стипендиите се изплащат само по банков път и само чрез „Централна кооперативна банка“ АД в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

3. В първи семестър на първи курс на степен „бакалавър” и „магистър” стипендии не се отпускат, с изключение на стипендии по чл. 3, ал. 3, т. 1.

4. Размерът на стипендията се определя от ректора по предложение на студентския съвет за всеки семестър поотделно.

5. Студентите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен „бакалавър” и за една образователно-квалификационна степен ‚магистър”.

6. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от един ВУЗ в друг, нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.

7. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити от минала учебна година, нямат право да кандидатстват за стипендия.
 

ВИДОВЕТЕ СТИПЕНДИИ В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ са:

1. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ за:

 • Несемейни студенти без двама родители;
 • Студенти с трайни увреждания;
 • Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания;
 • Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания;
 • Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
 • Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
 • Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа .
 • се отпуска от началото на учебната година и се изплаща 12 месеца.

1.2. СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ И ДОХОД – за студенти със среден семестриален успех (за първи курс – от първи семестър), а за останалите курсове за предходни два семестъра от 4.00 - 6.00.

Класирането се извършва съобразно критериите за получаване на стипендия от студентите определени от висшето училище, съгласувано със студентския съвет и утвърдени от ректора .

1.3. СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ – за студенти със среден семестриален успех (за първи курс – от първи семестър), за останалите курсове за предходни два семестъра от 5.50 - 6.00.

Класирането се извършва по низходящ ред на успеха до изчерпване на определения относителен дял на средствата определени от висшето училище, съгласувано със студентския съвет.

 

Срокове за получаване на стипендиите.

1. Стипендиите се отпускат със заповед на ректора от началото на втория и следващите семестри и се изплащат в продължение на 5 месеца, с изключение на тези по чл. 3, ал . 3, т. 1.

2. По време на семестъра (след приключване на срока за прием на документи, определен от ректора) не се кандидатства за стипендия и такава не се отпуска. Изключение се допуска за стипендии по чл.3, ал.3, т.1. както следва:

а) за несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите само с един родител, който е с трайни увреждания - от началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.

б) за студентките с деца до 6-годишна възраст, когато правото е настъпило след срока за приемане на документи, определен от ректора – от месеца следващ месеца, в който е настъпило основанието за получаването им и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно. Стипендия се отпуска и на баща-студент, когато майката не е студентка, починала е или на него е предоставено упражняването на родителските права.

Студентките-майки и бащи-студенти с деца до 6-годишна възраст получават стипендия до края на семестъра, в който детето навършва 6 години.

Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който се провежда първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

Студентките-майки с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план, след представяне на необходимите документи във Фронт офис „Обслужване на студенти“ за отлагане на дипломирането.

Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия се определя от висшето училище съгласувано със студентския съвет и се утвърждава от ректора в началото на всеки семестър.

Необходими документи за отпускане на стипендия за успех и доход:

1. Молба-декларация за стипендия /бланката се закупува от академичната книжарница/.
2. Документи, удостоверяващи личните доходи на студента и дохода на семейството. Членовете на семейството на студента са съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен. Ако не е семеен - бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи в редовна форма на обучение или нетрудоспособни. Броят им се удостоверява чрез документите за доход и удостоверенията от учебните заведения.

3. При разведени родители се представя копие от решение за развод. В случаите на повторен брак на родителя, за член на семейството се счита новият съпруг и се представят неговите доходи.
4. Представят се документи като:

 • бракоразводно решение (при развод в семейството), с присъдени родителски права за студентите;
 • акт за сключен граждански брак – за студентските семейства и при повторен брак на родител;
 • смъртен акт, удостоверение за наследници;
 • решения за трайна неработоспособност (ТЕЛК);
 • акт за раждане на деца на студенти и за малолетни неучащи братя и сестри.

5. За учащите братя и сестри се представя документ от съответното училище, че са записани за съответния семестър (учебна година) в редовна форма на обучение.

6. Документи, удостоверяващи брутния доход на семейството през 6-те месеца преди месеца, в който започва семестъра;

7. Успехът се получава служебно от информационна система „Студент“.

8. Студентите са длъжни да проверят успеха си от студентското си досие за предходните два семестъра.

9. При установяване на разлика между успеха в системата и реалния успех, студентът се обръща към служителите от съответния факултет, които коригират успеха в системата.

10. Студентите са длъжни да проверят и коригират успеха си в рамките на срока за прием на документи за стипендия.

Брутен доход: За брутен доход се считат всички суми, преди намаляване с данъци и осигуровки, получени от студента и другите членове на семейството му през 6-те месеца преди месеца, в който започва семестъра. Той включва:

 • всички брутни заплати, включително обезщетенията за временна нетрудоспособност, получени по трудови и извън трудови правоотношения и с включени суми за изплатени болнични от работодателя;
 • болнични от НОИ;
 • пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с увреждания;
 • обезщетения за безработица;
 • социални помощи;
 • месечни добавки и месечни помощи за деца;
 • наеми;
 • присъдени издръжки;
 • хонорари;
 • стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по ПМС 90/26.05.2000 год., ученическите и европейските стипендии;
 • доходи от търговия;
 • доходи от продажба на селскостопанска продукция;
 • доходи от занятие;
 • доходи от свободни професии;
 • бонуси;
 • дивиденти от акции;
 • други доходи.

Брутният доход се удостоверява със служебно издадени оригинални документи, върху които е посочен точния адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния и номер. Ако счетоводната програма на работодателя не позволява да се издаде документ за брутен доход по реда на получаване, то тогава се издава както е възможно и се дописва коя сума кога е изплатена - с подпис и печат на работодателя. Обезщетенията за временна нетрудоспособност (болнични) до 3 дни, които се изплащат от работодателя, се посочват отделно от брутното възнаграждение.

 • При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход.

- Ако родител работи на намален работен ден, освен документ от работодателя представя и нотариално заверена декларация, че няма други доходи освен посочените в документа.

- Когато е ползван краткосрочен неплатен отпуск – до 1 месец, в документа за доход това изрично се посочва. Ако е ползван дългосрочен неплатен отпуск – над 1 месец, се представя и нотариално заверена декларация, че лицето не е работило на друго място и не е получило други доходи.

 • Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.
 • Получените суми по извън трудови правоотношения се удостоверяват с документ от работодателя за общата сума по договора.

- Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

- Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ (РУСО) за получените през периода пенсии по месеци. Не се включва добавката за чужда помощ или ако е включена, размерът и се указва отделно.

- При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и декларация свободен текст от студента за получената в периода издръжка от другия родител. В случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на новия съпруг.

- За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба „Социално подпомагане”. Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на условията за получаване на помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, също се представя документ от „Социално подпомагане”. Когато службите отказват да издадат документ, се представя декларация с нотариално заверен подпис от родителя.

- За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството) се приемат декларации с нотариално заверен подпис. Такива декларации се приемат и за доходи от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия, занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др., задължително се посочват и получените дивиденти. Доходът не може да бъде по-малък от дохода върху който се осигурява собственикът на фирмата. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Подписът върху декларацията се поставя пред нотариус и се заверява от него. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен.

- Земеделските производители, които реализират доход сезонно (веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от земеделската си продукция от настоящата (предходната) календарна година. Когато доходът е получаван поотделно през изискваните месеци, се посочва по месеци. Представя се документ за регистрация като земеделски производител и декларация свободен текст с нотариално заверен подпис за размера на получения доход от земеделската продукция. Когато не е реализиран доход от земеделски продукти се декларира дохода върху който са внесени осигурителни вноски. За доходи от други дейности се представят съответни документи.

- За безработни се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период, включително и през периода, за който е изплатено обезщетение от работодателя и от НОИ (РУСО). Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ (РУСО).

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!
- Нулев брутен доход не се приема. Изключение се допуска за студентските семейства, когато и двамата съпрузи са записани в редовна форма на обучение.

Документи, които не отговарят на условията – не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период и т.н. не се приемат.

 • Декларираният брутен доход подлежи на проверка.
 • Предалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

Методологията за определяне на средствата и броя на стипендиите на българските студенти е следната:

От субсидията за стипендии, определена с бюджета на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, се приспадат:

а)  сумата на изплатените до момента стипендии;

б) начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени суми за стипендии;

в) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на българските и чуждестранни докторанти и специализанти;

г) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните студенти;

д) сумата, необходима за изплащане на стипендия по чл. 9, ал. 1, т.1 и т.2. - до 10% от одобрените с бюджета средства за изплащане на стипендии;

Останалите средства се разпределят:

 • една част от средствата за стипендии се предоставят само по показателя „среден семестриален успех“, като относителният дял по този показател се съгласува със студентски съвет.
 • останалата част от средствата за стипендии се предоставят по показателя „успех и доход“.

Процедурата за отпускане на стипендии съдържа следните етапи:

1. Обявяване на броя и размера на стипендиите на студентите, които ще се отпуснат за съответния семестър.

2. Приемане на документи – срокът се определя от висшето училище съгласувано със студентски съвет и утвърден от ректора.

3. Обработване на документите.

4. Разглеждане на приетите документи от Комисията по социално- битовите въпроси на учащите се. Най-малко половината от състава на комисията са студенти, определени от студентски съвет.

5. Обявяване на класирането – в сайта на академията – студентско досие. Класирането е окончателно и не подлежи на корекции, освен при техническа грешка.

6. Изплащане на стипендиите.

7. Стипендиите се изплащат безкасово чрез „Централна кооперативна банка“ АД в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат. Студентите трябва да притежават сметка в „Централна кооперативна банка“ АД, която да представят във Фронт офис „Обслужване на студенти“.

8. Проверка на 5% от документите на стипендиантите по § 3 от Допълнителни разпоредби на случаен признак.

НАГРАДИ И ПОМОЩИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ.

1. Ректорът отпуска награди и помощи по предложение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се.

2. Наградите и помощите се отпускат съгласувано със студентски съвет.

3. Начислени, но неполучени награди и помощи могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

4. Наградите и помощите се определят със заповед на ректора.

 

РАЗДЕЛ „СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ“

 

1. Стипендии се отпускат на докторанти - български граждани, приети в редовна форма на обучение субсидирано от държавата, с изключение на приетите по чл. 21, ал. 5 от Закона за висше образование.

2. Размерът на стипендията е 1000 лв.

3. Стипендията се отпуска за три години при редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен „магистър”. При удължаване на срока на докторантурата стипендия не се изплаща.

4. Докторантите в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия, в следните случаи:

4.1. При положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева;

4.2. При успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева.

5. Стипендията се изплаща след представяне на справка за спазените условия в отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“.

6. Докторантите имат право на стипендия само за една образователна и научна степен „доктор”.

7. Стипендиите се изплащат безкасово чрез „Централна кооперативна банка“ АД в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат. Докторантите трябва да притежават сметка в „Централна кооперативна банка“ АД, която да представят във Фронт офис „Обслужване на студенти“.

8. Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.
 

РАЗДЕЛ „СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ“

 

 1. Стипендии се отпускат на чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.
 2. Размерът на стипендията е 240 лв.
 3. Студентите, приети по междуправителствени спогодби, получават стипендия без оглед на успеха от началото на учебната година в продължение на 12 месеца.
 4. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет (от втори и по-горен курс), получават стипендия в продължение на 12 месеца от началото на учебната година, при условие, че успехът им от предходната учебна година, при успешно положени всички изпити съгласно учебния план, е не по-нисък от добър 4.00. Чуждестранните студенти, записани в първи курс, получават стипендия без оглед на успеха.
 5. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс по български език.
 6.  Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини непредвидени в правилника на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.
 7. Стипендиите се изплащат безкасово чрез „Централна кооперативна банка“ АД в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат. Чуждестранните студенти трябва да притежават сметка в „Централна кооперативна банка“ АД, която да представят във Фронт офис „Обслужване на студенти“.
 8. Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

Съгласувано със Студентски съвет

Отдел „Бакалавърско и магистърско обучение”
при СА „Д. А. Ценов“ - Свищов
г-жа Янислава Александрова /0631 66 226/

Фронт офис „Обслужване на студенти“ /0631 66 222/