Уважаеми студенти,
Всеки обучаващ се в СА „Д. А. Ценов“ в редовна форма, държавна поръчка има право да кандидатства за стипендия, отпускана по Постановление на Министерския съвет № 90/26.05.2000 г.
Условията за кандидатстване, видовете стипендии, необходимите документи, редът за класиране и редът за изплащане са регламентирани в Правилата за отпускане на стипендии в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, утвърдени от Ректора проф. д-р Марияна Божинова.

Правила за отпускане на стипендии в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов