Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на Стопанската академия, нейните основни звена и филиала в едномесечен срок от провеждането им. За резултатите от проверката си докладва пред Академичния съвет. Изготвя становища по проекта за бюджет на Стопанската академия и за неговото изпълнение и ги докладва пред Академичния съвет и Общото събрание. Участва в проверките по чл. 58а от Закона за висшето образование. Докладва за своята дейност пред Общото събрание минимум един път годишно. Контролният съвет осъществява дейността си съгласно Правилник, приет от Общото събрание на Стопанската академия.


Председател на Контролния съвет - доц. д-р Петя Емилова Попова
Зам.-председател - доц. д-р Маргарита Шопова

Членове:
доц. д-р Петранка Мидова
доц. д-р Ангел Ангелов
Красимир Дечев
Велислава Петкова – технически секретар

e-mail: ksavet@uni-svishtov.bg