АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
 1.  Анкетно проучване на студенти-първокурсници в ОКС „бакалавър“: проучването обхваща новоприетите студенти в 1 курс на ОКС „бакалавър“. Провежда се при записването им за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в периода месец юли – месец септември всяка година. Целта му е да проучи каналите за информиране и факторите, които са ключови при избора им за кандидатстване в Стопанска академия.
   АНКЕТНА КАРТА ЗА СТУДЕНТИ 1 КУРС
   Резултати от анкетата
   Резултати от анкетата
   
 2. Анкетно проучване за удовлетвореността от услугите, предлагани от Кариерния център (провеждане: целогодишно): целта на проучването е да се получи обратна връзка относно удовлетвореността на студентите от предлаганите от Кариерния център услуги. Участващите в проучването респонденти са анонимни. Събраната информация се използва само за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов;
   За попълване на онлайн АНКЕТА
   Резултати от анкетата
 3. Анкетно проучване на реализацията на студентите, дипломиращи се в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в ОКС „бакалавър“: анкетата е анонимна и има за цел да проследи реализацията на студентите, непосредствено след завършване на ОКС „бакалавър“ в Стопанска академия;
   За попълване на онлайн АНКЕТА
   Резултати от анкетата 2017
   Резултати от анкетата 2018
   
 4. Анкетно проучване на реализацията на студентите, дипломиращи се в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ОКС „магистър“: анкетата е анонимна и има за цел да проследи реализацията на студентите, непосредствено след завършване на ОКС „магистър“ в Стопанска академия;
   Анкета за магистри
   Резултати от анкетата - декември 2017 г.
   Резултати от анкетата - май 2018 г.
   Резултати от анкетата - декември 2018 г.
   
 5. Анкетно проучване на реализацията на студентите и докторантите, завършили Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Алумни): анкетата е анонимна и има за цел да проследи реализацията на възпитаниците на Стопанска академия (завършили студенти и докторанти).
   За попълване на онлайн АНКЕТА
   Резултати от анкетата
АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Анкетното проучване се провежда целогодишно и има за цел да анализира заинтересоваността и удовлетвореността на работодателите от предлаганите от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов образователни услуги. Събраната информация се използва само за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.
РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ