Съгласно Заповед № 233/06.04.2022 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов”
се обявява
КОНКУРС ЗА финансиране
на научноизследователски ПРОЕКТИ `2022

Със Заповед на Ректора № 233/06.04.2022 г,. Институтът за научни изследвания открива конкурс за финансиране на научноизследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни форуми по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.).

Условията за провеждане на конкурса в Стопанска академия „Д. А. Ценов” са регламентирани във Вътрешни правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на финансовите средства, предоставяни от държавния бюджет за финансиране на присъщата за СА „Д. А. Ценов” научна дейност за 2022 г., приети с решение на АС №6/06.04.2022 г.).

Тематиката на проекти трябва да е в съответствие със следните приоритети:

            Приоритет I. Ускорено икономическо развитие и иновации

            Приоритет II. Устойчиво и балансирано развитие

            Приоритет III. Дигитална трансформация на икономиката и обществото

Хоризонтални приоритети:

Активно включване на студенти, докторанти и млади учени в научноизследователски проекти
Равенство на половете в научноизследователските проекти

Участието следва да бъде планирано както в реализирането на дейности и задачи по проектите, така и в публикациите.

Условия за участие в конкурса:

  • Ръководителите на проекти имат право да ръководят само един проект в рамките на кампания 2022.
  • Членовете на АЕК нямат право да участват в проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на СА „Д. А. Ценов”.

 Кой може да участва?

Преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд в СА „Д. А. Ценов“ Свищов по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти, студенти и колективи от държавното висше училище.

Ръководител може да е преподавател от СА „Д. А. Ценов” с образователна и научна степен „доктор” на основен трудов договор, чийто срок не изтича до 31.12.2022 г., притежаващ доказана научна компетенция и опит, съответстващи на целите на проекта.

Документи за участие в конкурса

Пълният набор от документи за подаване на проектни предложения може да изтеглите от ТУК.


 Информационен ден

14 април 2022 г.
от 14:00 ч., присъствено в зала „Ректорат“ и онлайн в платформата bbb на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/zwv-xuq-cte

 Краен срок за подаване на проектните предложения

27 април 2022г.
до 16:00 ч.

 Краен срок за осъществяване на разходите по проектите

31 октомври 2022 г.

 Краен срок за представяне на студиите

3 ноември 2022 г.
до 16:00 часа

 Краен срок за представяне на научните и финансови отчети

15 ноември 2022 г.
до 16:00 часа

 

Класиране

Класирането на проектните предложения ще се извърши на основата на комплексна оценка в съответствие със СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА СА „Д. А. ЦЕНОВ” НАУЧНА ДЕЙНОСТ, Приложение 1 от Вътрешните правила (Приети от АС с Решения №6/06.06.2022 г.).

Подаване на документи за участие в конкурса

Попълнените документи за участие в конкурса следва да се представят:
1. В един екземпляр на хартиен носител в Института за научни изследвания.
2. В електронен вид на адрес ini@uni-svishtov.bg като файл със стандартизирано име “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2022-Име на ръководителя на екипа.docx”.
Например: “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2022-I.Petrov.docx