Кандидатстудентска кампания 2024


Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е акредитирана да предлага обучение в магистърска степен по две професионални направления: 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление.

Към всяка специалност се развиват по една или няколко магистърски програми. В дипломата на завършилите се изписват наименованията на специалността и съответната магистърска програма.

Учебните планове са съобразени със знанията на студентите получени в предходна образователна степен. Ето защо, са обособени три категории магистърски програми с различен срок на обучение и с различен набор от дисциплини. Условно са наречени:

  • Също направление (СН). Тези магистърски програми са предназначени за студенти завършили бакалавърска или магистърска степен в някое от професионалните направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
  • Друго направление (ДН). Тези магистърски програми са предназначени за студенти завършили бакалавърска или магистърска степен в професионално направление различно от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление, 3.9. Туризъм.
  • Професионален бакалавър (ПБ). Тези магистърски програми са предназначени единствено за студенти завършили колеж и притежаващи ОКС „професионален бакалавър“ по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление. Кандидатите имат право да се обучават само по магистърските програми предлагани в професионалното направление, в което са придобили ОКС „професионален бакалавър“.
 

Професионално направление "Икономика"

Аграрна икономика
Бизнес информатика
Бизнес статистика и анализи
Застраховане и социално дело
Икономика на туризма
Икономика на търговията
Индустриален бизнес и предприемачество
Макроикономика
Маркетинг
Международни икономически отношения
Стопански и финансов контрол
Счетоводство и контрол
Управление на проекти

Професионално направление "Администрация и управление"

Публична администрация
Стопанско управление

Магистърски програми за двойна диплома