„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в чужбина чрез мобилност на студенти, докторанти, академичен и неакадемичен персонал, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Стопанска академия притежава Еразъм харта за висше образование, на базата на която студентите, докторантите и нейния академичен и неакадемичен персонал могат да реализират академичен обмен както в страни по програмата, така и извън тях.

През м. ноември 2017 г. Стопанска академия е отличена от Центъра за развитие на човешките ресурси с приз за качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+”.

Еразъм политика
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Еразъм Харта за висше образование на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 2021-2027
Информационен ECTS пакет

Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440