ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В SCOPUS И WEB OF SCIENCE

  1. Избор на подходящо научно издание. Изберете списание, което отговаря на Вашата научна област. В голямата си част научните списания имат собствени уебстраници, които съдържат подробна характеристика на изданието. Трябва да се има предвид, за професионално направление „Икономика“ е задължително публикуването в издания, попадащи в научните области “Business, Management and Accounting” и “Economics, Econometrics and Finance” (Scopus) и “Business & Economics”, “Government & Law”, “International Relations” и “Operations Research & Management Science” (Web of Science).
  2. Проверка на изискванията на изданието за депозиране на материали. На уебсайта на съответното издание може да се запознаете с общите насоки, тематичните направления, техническите изисквания и необходимите придружаващи документи към Вашия ръкопис. Трябва да се има предвид, че по-голямата част от научните списания се издават на академичен английски език, а някои от тях имат изисквания дори към регионалната вариация на английския език, т.е. дали текстът да е написан на британски или американски английски.
  3. Подготовка на ръкописа в съответствие с техническите изисквания на изданието. Освен спазването на специфичните изискванията за форматиране на страницата и допустим обем на текста е важно да се обърне внимание и на изискванията за фигурите и таблиците. По-конкретно става въпрос за това дали са цветни или черно-бели, дали се разполагат директно в текста или се предават като отделни файлове, в какъв формат са записани, дали могат да се редактират и т.н. Сериозно внимание следва да се обърне и на използвания стил на цитиране и оформлението на списъка с използвани източници (библиографията).
  4. Попълване на декларация за авторските права. Обичайно изискване към авторите е попълването от тяхна страна на декларация за трансфер на авторските права върху депозирания ръкопис към съответното издание. Шаблонът на тази декларация следва да е наличен на страницата на изданието. В случай че научният материал бъде отхвърлен от редакционния съвет, то авторът запазва правата върху него.
  5. Депозиране на ръкописа и придружаващата го документация. Отделните научни издания имат различна практика относно депозирането на ръкописите, упомената на уебстраниците им. Това може да се осъществи по имейл, в специална секция на сайта на списанието и/или в отделни случаи на хартиен носител по пощата. Ръкописите обичайно биват изпращани заедно с декларация за авторските права, файлове с вмъкнатите в текста обекти, придружително писмо и други.
  6. Изчакване на обратна връзка от изданието. Практиката показва, че в рамките на няколко седмици редакционният съвет на изданието уведомява авторите на научните материали за тяхното получаване. Ако те отговарят на техническите изисквания, написани са на академичен (английски) език и са съпроводени от необходимата документация, то материалите биват приети за разглеждане от редакционния съвет и предоставени за рецензиране.
  7. Получаване на рецензии. В зависимост от научното списание един ръкопис бива рецензиран от 2-4 души, като този процес може да продължи няколко месеца. Съществуват три разновидности на рецензиите: положителна рецензия, при която няма необходимост да бъдат внесени корекции в ръкописа; положителна рецензия, при която е необходимо да бъдат отстранени формулираните от рецензентите бележки и препоръки; и отрицателна рецензия, която отхвърля депозирания материал за публикуване.
  8. Редакция на ръкописа на база формулираните бележки. Най-често срещан е вариантът с отправени бележки и препоръки, като те не бива да обезкуражават автора. Тяхната цел е да повишат качеството на научната публикация. Важното е, че материалът все пак е получил положителен отговор, макар и с някои условности.
  9. Повторно изпращане на научния материал. След отстраняване на отправените в рецензията бележки редактираният материал се изпраща отново към изданието в предварително посочения срок.
  10. Публикуване и получаване на копие от съответния брой на изданието. След финалното приемане на ръкописа той бива публикуван в установения от издателството срок. Авторът получава електронно, а понякога и хартиено копие, от съответния брой на списанието или самата публикация.