Възможности


Уважаеми кандидат студенти,
Благодарим Ви за проявения интерес към магистърското обучение на СА „Д. А. Ценов“.

Обучението в образователна и квалификационна степен „магистър“ (ОКС „магистър“) се организира в семестри. С цел по-равномерно разпределение на студентските ангажименти, семестърът е разделен на два модула, по седем седмици всеки, с включена редовна изпитна сесия. В края на съответния семестър се организира поправителна изпитна сесия, за всички дисциплини, включени в двата модула.

Резултатите от обучението по всяка учебна дисциплина се оценява, посредством текущи оценки по етапи, в хода на провежданото обучение и финален семестриален изпит в края на модула. Крайната оценка се формира в резултат на комплексно оценяване, което се извършва съгласно тежестта на отделните компоненти – текущи оценки и финален семестриален изпит, посочени в учебната програма на съответната дисциплина.

Студентите в дистанционна форма на обучение полагат своите семестриални изпити дистанционно, а студентите в редовна форма на обучение – присъствено.

След успешно полагане на семестриалните изпити по учебен план, обучението в магистърската степен приключва със защита на дипломна работа. Защитата на дипломна работа се извършва присъствено в Стопанска академия в гр. Свищов.

Срокът на обучение се определя от това, в какво направление е предходната образователна степен на кандидат студента.

Срокът на обучение ще бъде само 2 семестъра, една учебна година (например, приетият студент през октомври, на текущата година ще завърши със защита на дипломна работа през юли, следващата година), ако има завършена бакалавърска или магистърска степен в някое от професионалните направления: 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.

Срокът на обучение ще бъде 4 семестъра, две учебни години (например, приетият студент през октомври, на текущата година ще завърши със защита на дипломна работа през юли, на втората учебна година), ако има завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление различно от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление, 3.9. Туризъм или има ОКС „професионален бакалавър“ по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление (завършен колеж).

Семестриалната такса може да бъде заплащана и разсрочено, на две равни вноски.

Студентите заплащат пълна семестриална такса и се записват за следващ семестър до 10 работни дни от началото на семестъра.

Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.

При неспазване на сроковете се начислява законна лихва върху сумата на неплатените такси за забавяне на плащането. При отписване по собствено желание на студента семестриалната такса не се връща.

СА „Д. А. Ценов“ организира два приема по време на учебната година. Първият е в началото на учебната година, през месец октомври, а вторият е в средата на учебната година, през месец март.

Обучението по предлаганите магистърските програми е в две форми – дистанционна и редовна.

Обучението в редовна форма се осъществява по класическата присъствена схема на работа със студентите, което дава възможността за пряк контакт между преподавател и обучаеми.

Дистанционната форма на обучение е такава организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства (аудио, видео, компютърни и комуникационни). Изпитните сесии се провеждат дистанционно. За целта студентите трябва да изпълнят следните технически изисквания, като задължително използват: настолен компютър/лаптоп с инсталирана графична операционна система; уеб браузър Google Chrome; камера и микрофон; кабелна интернет връзка или безжична връзка (WiFi), при близко разстояние до рутера.

Дистанционното обучение представлява успешна алтернатива на задочната и редовната форми на обучение, съчетавайки техните предимства – поддържане на постоянен контакт с преподавателя, без да е необходимо присъствието на занятия във фиксирани дни и часове през периода на обучение. Базирано е върху използването на съвременните достижения в областта на информационните технологии и тяхното приложение.

Дистанционната форма е изключително удобна за хората:

 • които ценят времето си и искат сами да го управляват (те решават, кога и как ще се подготвят, използвайки системата да дистанционно обучение);
 • които искат да учат, докато работят, почиват или забавляват;
 • които искат да учат, докато отглеждат най-ценното – децата си;
 • които искат да учат от всяка точка на света.

Какво е необходимо да имат студентите:

 • Желание да се развиват.
 • Интернет връзка.
 • РС или лаптоп (за изпитните сесии), таблет или смартфон.

Какво осигурява Стопанска академия:

 • 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение (https://dl.uni-svishtov.bg).
 • Постоянен контакт с преподавателите, водещи съответната дисциплина.
 • Дистанционни редовни изпитни сесии само в събота и неделя (за да не се налага вземане на отпуск).
 • Богато портфолио от магистърски програми във всички области на икономиката, администрацията и управлението (вижте следващият раздел).
 • БОНУС: Пълен комплект учебни материали за подготовка (в хартиен вариант). Получават се само при заявено желание от студента при записване и при заплащане на семестриалните такси в указаните срокове.