Програма "Еразъм+" предлага възможност на преподавателския и административния персонал на Стопанска академия "Д. А. Ценов" да реализира краткосрочни мобилности с цел преподаване или обучение в чуждестранно висше училище, с което има установени партньорски взаимоотношение по програмата. За да участва в подобен тип мобилност, кандидатът трябва да подаде комплект с документи в Еразъм+ офисa. Всеки семестър Еразъм+ офисът провежда информационни дни, по време на които се съобщават датите за кандидатстване, актуалният списък с партньори и броят на свободните места за мобилност.