Програма "Еразъм+" предлага възможност на преподавателския и административния персонал на Стопанска академия "Д. А. Ценов" да реализира краткосрочни мобилности с цел преподаване или обучение/обмяна на опит/наблюдение на работата на обучаващия в чуждестранно висше училище, с което има установени партньорски взаимоотношение по програмата. Обучението на персонала може да се извърши извън системата на висшето образование чрез включване в интензивни курсове на обучителни организации или тренинги в институции от публичния или частния сектор. При желание за участие в тематични интензивни курсове кандидатът следва да представи публична информация за събитието, детайлна програма, лектори, натовареност и пр. При желание за участие в тренинг на място в институция от публичния или частния сектор кандидатът трябва да представи писмо за намерение и покана.

Академичният и административният персонал на Академията са легитимни участници и в смесени интензивни програми, организирани от висши училища в страни по Програмата. Участието им в смесените интензивни програми се организира под формата на смесена мобилност с продължителност на физическата част от 5 до 30 дни, задължителна виртуална част преди, по време или след физическата част. Надежден и  полезен сайт, на който можете да намерите оферти за организирани от висши  училища от страни по програмата смесени интензивни програми, е: https://erasmusbip.org/list-of-bips/

За участие в мобилност на персонала кандидатът следва да премине през етап на кандидатстване и селекция. Всяка година Еразъм+ офисът провежда информационни дни, по време на които се съобщават датите за кандидатстване, актуалният списък с партньори и броят на свободните места за мобилност.

Грантовете за физическа мобилност на персонал с цел преподаване или обучение се определят на дневна база, при минимална продължителност на физическата мобилност от 2 дни (за мобилност в страни по програмата) и 5 дни (за мобилност в трети страни), без дните за пътуване.

Приемаща държава Дневен индивидуален грант в евро
Група 1: Висок стандарт на живот
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Швеция, трети държави, които не са асоциирани към програмата от региони 1-12 и 14
180
Група 2: Среден стандарт на живот
Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия, Испания, трети държави, които не са асоциирани към програмата, от регион 13
160
Група 3: Нисък стандарт на живот
Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция
140


Участниците в мобилност на персонала могат да получат до 2 дни за път (един ден преди началото и един ден след края на мобилността) под формата на индивидуална подкрепа, както и еднократна сума под формата на транспортен грант. Стойността на транспортния грант зависи от транспортното разстояние между СА „Д. А. Ценов“ и приемащата институция и се изчислява с помощта на калкулатор за разстояние, както и в зависимост от това, дали лицето е избрало стандартно или екологично пътуване.

Програма „Еразъм+“ насърчава използването на устойчиви превозни средства от участниците. Лицата, избрали да пътуват от СА „Д. А. Ценов“ до приемащата институция и обратно със „зелен“ транспорт, могат да получат до 4 дни за пътуване (два дни преди началото и два дни след края на мобилността), финансирани като индивидуална подкрепа, и транспортен грант за екологично пътуване.

Разстояния на пътуване Стандартно пътуване в евро Екологично пътуване в евро
10-99 км 23 неприложимо
100-499 км 180 210
500-1999 км 275 320
2000-2999 км 360 410
3000-3999 км 530 610
4000-7999 км 820 неприложимо
8000 км - 1500 неприложимо


Академичният и неакадемичният персонал на Академията със специални потребности (специфични ментални, физически или здравословни проблеми) могат да кандидатстват за подкрепа за приобщаване на база реални разходи. Подкрепата предвижда покриване на до 100% от реално извършени разходи.