Проект № 2023-1-PT01-KA220-HED-000154261 “A gamification model for community-based heritage work” се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, в сътрудничество между Политехническия институт в Томар (Португалия) – коодинатор и партньори – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Университета „Валахия“ в Търговище (Румъния), Университета на Южна Бохемия в Ческе Будейовице (Чехия), Университета на Търнава (Словакия),  Университета в Камерино (Италия) и Университета по наука и технологии в Адана (Турция). Бюджетът му възлиза на 400 000 евро. Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от 01.10.2023 г. Крайната дата за изпълнение на дейностите е 30.09.2026 г.

Партньорите по проекта са специфицирани следните цели:

 1. Да се насърчи общностната и гражданската ангажираност и демократично участие в областта на културното наследство в слабонаселени територии.
 2. Да се създаде работеща рамка и да се осигурят инструменти за прилагане на геймифицирани стратегии и техники за общностно базирана работа в областта на културното наследство.
 3. Да се насърчи сътрудничеството и взаимното практически ориентирано обучение между местните общности, академични преподаватели и студенти.
 4. Да се разпространят ползите от геймификацията и общностно базираните подходи в областта на културното наследство.

За да се постигната гореспоменатите цели, партньорите по проекта са дефинирали следните работни пакети:

WP 1: Управление на проекта
WP 2: Най-добри практики
WP 3: Методология (разработване на модел)
WP 4: Приложение (общностно ангажиране)
WP 5: Разпространение

Партньорите са фиксирали да изпълнят за срока на проекта следните дейности:

 1. Да се идентифицират, подберат и анализират примери за най-добри практики при прилагането на общностно базирани геймифицирани стратегии в областта на културно наследство в слабонаселени територии.
 2. По примера на най-добрите практики, да се разработи геймифициран модел, който да бъде репликиран и скалиран  в подобен контекст и за сходни цели.
 3. Да се разработи достъпен инструмент (приложение) за общностно ориентирана работа в областта на културното наследство.
 4. В седемте държави да се създадат общностни коалиции за общностно базирани решения за геймификация.

Уебсайт на проекта: https://www.heritagegame.eu/

E-вестник на проекта: HERITAGE GAME

Присъствени срещи на партньорите по проекта:
Първа присъствена среща на партньорите по проекта (7-9 февруари 2024 г.)

Проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 „Предоставяне на възможност на МСП в сектора ХоРеКа за ефективно усвояване на знания и инструменти за изкуствен интелект“ (HoReCa5.0) е с координатор Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и партньори от Кипър (CY) EUROCY INNOVATIONS LTD (EUROCY) и КИПЪРСКА ИНИЦИАТИВА ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ (CSTI), от Гърция (EL) EUFORA PERIVALONTIKI CHIOU MELETONKAI IPIRESION MONOPROSOPI ETERIA IDIOTIKI KEFALEOUXIKIS ETERIAS (EUFORA), от България (BG) ЕкологияКМ ООД(ECOLOGYKM) и Белгия (BE) Horeca Partners (HRCP).
Секторът ХоРеКа (хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг) е един от най-бързо развиващите се сектори в Европа, в него са заети повече от 8 милиона души. В сектора се генерира оборот от над 338 милиарда евро. В този сектор са ангажирани голям процент млади хора, а средата, в която работят е доста нестабилна и не винаги устойчива.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

 1. Несигурност по отношение на поведението и търсенето на клиентите, както и по отношение на наличието на ресурси за устойчиво предлагане на храни;
 2. Бързо променяща се динамика и чувствителност към екологични, здравни, социални и икономически събития, което прави процеса на вземане на решения много труден.

ХоРеКа предприятията трябва да станат технологично грамотни, за да автоматизират някои процеси; да извличат знания и да ги превръщат в приложими решения.
Необходимо е обучение в различните измерения на изкуствения интелект и как те могат да бъдат приложени в ХоРеКа сектора за решаване на реални проблеми. Понастоящем ние не се фокусираме върху формално обучение с академичен привкус, а вместо това предоставяме обучение на лесно разбираем език, като премахваме цялата ненужна сложност, но запазваме обяснителните аспектите, които са от съществено значение за всеки вземащ решения, за да изгради доверие в система, подпомагаща вземането на решения.

ЦЕЛЕВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 1. Собственици на МСП, професионалисти и самостоятелно заети лица в сектор ХоРеКа
 2. Професионални мрежи (асоциации и организации, обединяващи МСП и професионалисти в сектора ХоРеКа
 3. Местни власти (на ниво община/град)
 4. Институции за професионално обучение и индивидуални учители/обучители по теми, свързани с ИИ и бизнес/пазарни, публични и частни теми,
 5. Доставчици на образователни и обучителни материали
 6. Организации/органи за разработване на политики и вземане на решения в сферата на устойчивост на МСП, цифровизацията на МСП и др.
 7. Университети, студенти по икономика/бизнес, както и по ИКТ/инженерни специалности
 8. Обществото като цяло

Начална дата: 01 септември 2022
Крайна дата: 31 август 2024

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 1. До 12-ия месец от началото на проекта да предложим пълен електронен курс, който да демонстрира ползата от решенията с изкуствен интелект и да предостави практически умения за внедряване на инструменти с изкуствен интелект на поне 150 МСП от сектора HoReCa в 4-те страни партньори и 10 в други страни от ЕС. Ще бъдат разгледани следните въпроси: вериги за доставки, поръчки, сортиране и пакетиране, спазване на изискванията за безопасност на храните, потребителско поведение и прогнози за търсенето, редуциране на отпадъците, поддържане на чистота, дизайн на продукти от по-висок клас, задоволяване на клиентските потребности и вземане на решения, екологична устойчивост и др.
 2. До 18-ия месец на проекта да се създадат поне 3 симулационни сценария в интерактивна среда със свободен достъп до уеб/мобилно приложение, което ще позволи на специалистите от HoReCa да прилагат инструментите за изкуствен интелект, да разберат как се използват и защо, да оценят своите умения, знания и компетенции и да обмислят действията си, за да улеснят дългосрочното обучение. Сценариите ще бъдат използвани от поне 150+10 МСП в ЕС, както е посочено в цел 1.
 3. Постигане на мултиплициращ ефект върху приемането на инструментите на ИИ в сектора на ХоРеКа и извън него чрез разпространение на инструментите сред поне 1000 ключови лица и предприятия в Европа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА
РП1: Съобразена с ECVET учебна програма

 1. Учебното съдържание на електронния курс (обхващащо всички модули на учебната програма HoReCa5.0) ще бъде създадено и качено в отворена и лесна за използване система за електронно обучение.
 2. Осигурено участие на заинтересованите страни, високо качество на резултата и пряко приложими резултати.
 3. Организиране на поне 1 фокус група от всяка държава партньор, за да се гарантира използваемостта и одобрението на учебната програма и електронния курс от потребителите.
 4. Обратна връзка ще бъде категоризирана в зависимост от вида на заинтересованите страни и начините на използване.

РП2: Модули на електронния курс

 1. Електронният курс ще създаде цялостно индикативно съдържание за всеки от гореспоменатите модули на учебната програма.
 2. Всеки модул ще се състои от поне 2 дяла, в които темата ще бъде разгледана съществено, наблягайки на практическите аспекти и пряката приложимост на основната теория.
 3. Съдържанието на всеки модул ще включва текстова и/или аудиовизуална информация, както се счита за необходимо за сферичното обхващане на темата и за привлекателността и ангажираността на съдържанието.

РП3: Дигитална симулационна среда за подпомагане на обучението, оценяването и размишленията

 1. Създаване на дигитална симулационна среда, в която ще се провеждат предварително разработени сценарии, като по този начин ще се постигне ангажиращ опит в оценката и ще се създадат условия за размисъл и подобрение.
 2. Проектиране на 3 сценария за симулационната среда, които да насърчават придобиването на знания, умения и компетентности по HoReCa5.0.
 3. Игровизация, включена в симулационната среда, чрез предлагане на награди за постигане на екологични постижения, напр. спестяване на разходи благодарение на внедряването на инструменти за изкуствен интелект, намаляване на хранителните отпадъци, процент на спестена енергия, повишена удовлетвореност на клиентите и др.
 4. Редакторска/авторска система, която ще позволява създаването и импортирането на нови сценарии, като по този начин ще се гарантира мащабируемостта и устойчивостта на инструмента.

РП4: HoReCa5.0 Насочващ наръчник базиран на казуси за устойчиво изпълнение на обучението

 1. HoReCa5.0 насочващ наръчник на обучителя/обучаемия ще съдържа отделни раздели за педагогиката и примерни случаи от приложението на материала, както и насоки за това как да се използва всеки от модулите поотделно.
 2. Крайният резултат ще се състои от PDF/книга атрактивно съдържание, както и във формат, подобен на HTML Wizard, посредством уеб приложение.

Сайт на проекта: https://ai.horecaccess.eu/за-проекта/?lang=bg

Adaptation of strategies for corporate social responsibility 
to address the implications of the Industry 4.0”

Project number: 2020-1-BG01-KA203-079025

Проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“ се реализира от СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с Федерацията на инвалидите в България, Университета в Ниш и академични асоциации от Германия и Португалия  в рамките на програма „Еразъм +“. Проектът се фокусира върху подобряване на интердисциплинарните връзки и по-нататъшното развитие на прилагането на Индустрия 4.0 и запълване на пропуските в подготовката на студентите по отношение на основните предизвикателства, които тя създава.

Основната цел на проекта е да създаде курс за обучение на студенти по икономически специалности в висшите училища за последиците от Индустрия 4.0 и приближаването на предизвикателствата към общата ефективност на предприятията и социално въздействие на стопанските дейности. По-конкретно: подбор на учебни материали, педагогически подходи и помощни инструменти, създаване на учебен курс и наръчник за преподаватели; създаване на поддържащ набор

Проектът ще включва следните дейности:

 • Разработване, пилотиране и оптимизиране на интелектуални резултати:
 1. CSRI4.0 Компетентна рамка с учебна програма
 2. Обучителен курс за въздействието на Индустрия 4.0 върху КСО
 3. Лекторско ръководство с приложения
 • Управление на проекти, разпространение, мониторинг на качеството и експлоатация

Партньори:

 • Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България
 • ACEEU GmbH – Германия
 • FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания
 • UNIVERZITET U NISU – Сърбия

Срок на изпълнениеоктомври 2020 г. – септември 2022 г.

Стойност на проекта: 200 950 Евро

Очаквани резултати:

- идентифициране на недостатъците в текущите програми за бизнес и управление в университетите по отношение на предизвикателствата пред КСО.
- създаване на база за разбиране и справяне с реалността на интернационализацията, глобализацията и дигитализацията в националната и световната икономика.
- стимулиране на въвеждането на академичния състав и студентите в контакти с бизнес субекти.
- осигуряване на подкрепа от специалисти по КСО за укрепване на перспективите за поставяне на социални цели на предприятията и прехвърляне на тези идеи към завършилите.
- повишаване на привлекателността на работата със социалната икономика и социалното предприемачество успоредно с постиженията на основните бизнес цели.
- предлагане на практически помощен инструментариум за университетски преподаватели, работещи върху икономиката на корпорациите, за да подобрят разбирането им за нуждите от вграждане на новопоявяващи се черти на КСО и по-нататъшното развитие на знанията на студентите, за да ги подготвят за сложността на глобализиращата се икономика.

- подкрепа за обмен на мнения относно пречките пред лесното интегриране на темата за КСО в Индустрия 4.0 и предложения относно подобряване на програмите за обучение.

Потенциалните дългосрочни ползи от проекта ще бъдат изразени в: повишаване значително на техните очаквания и амбиции за по-нататъшно участие в инициативи за изследване на КСО в ерата на Индустрия 4.0; намаляване на броя на лекциите, изправени пред трудностите при справянето с възникващите аспекти на КСО; подобряване на образователните постижения на обучаващите се чрез развиване на подобрени компетентности, необходими в новите икономически условия; вдъхновяване на способността за усвояване на нова учебна материя по привлекателен начин; подобряване на разбирането за променящия се характер на КСО


 

Проект № 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение” се осъществява от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в рамките на програма „Еразъм+“ за изграждане на стратегически партньорства в сектора на висшето образование. Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 01.09.2018 г. – 31.08.2020 г.
Във фокуса на проекта е социалното включване на жените, желаещи да развиват собствен бизнес в областта на търговията и логистиката чрез интеграция в предприемачество в слабо развитите региони на България (Северен централен и Северозападен регион), Италия и Англия чрез обучение, придобиване на практически умения и компетенции за генериране на финансова, културна и социална стойност. Една от целите на проекта е да се създаде иновативна платформа за обмен на опит и добри практики в подкрепа на развитието на предприемачески умения у жените, която да улесни достъпа до дигиталните технологии във формалното и неформалното образование на учащите в неравностойно положение. Очаква се развитието на предприемачески умения у жените да осигури заетост и икономически растеж в регионите на партниращите организации.
Фейсбук страницата на проекта е достъпна на адрес: https://www.facebook.com/SocialInclusionWomenEntrepreneurship/


• Съобщения и дейности по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

 
Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 “Базирано на ECVET продължаващо професионално образование и обучение в подкрепа на подобряването на предприемачески умения у младите хора и микро МСП чрез управленско счетоводство" (Y4B) се реализира от СА “Д. А. Ценов” в партньорство с Университета в Гази (Турция), “Згура-М” ООД (България), PhoenixKM (Белгия) и K Poulopoulos PC (Гърция). Периодът на изпълнение на проекта от 17 декември 2018 г. до 16 декември 2020 г.
Проектът Y4B е насочен към млади хора с ниска квалификация, които се впускат в предприемачеството без да имат необходимите умения за стартиране на свой бизнес, към млади хора с недостатъчен трудов стаж и без съществен специализиран технически, управленски или предприемачески опит и към лица, желаещи да разширят своите компетентности в областта на предприемачеството чрез придобиване на нови знания по управленско счетоводство. 

Проект № 2016-1-BG01-KA203-023754 ("OPEN MIND – геймифицирана платформа и отворен онлайн курс по социално предприемачество за обучаеми-жени и студенти от различни области на обучение”) има за цел да подобри достъпа до предприемаческо образование и да създаде равни възможности на пазара на труда за групи в неравностойно положение. Проектът насърчава социалното предприемачество при жените и младите хора от нестопанските сфери на изследвания чрез включването им в иновативен отворен курс по социално предприемачество.

В резултат от реализацията на проекта се създават 3 основни интелектуални продукта: 1. Масов онлайн отворен курс (МООК) „Въведение в социалното предприемачество“ за студенти от различни области на обучение. 2. Иновативна онлайн платформа, която улеснява процеса на електронно обучение и дава възможност за експериментално обучение чрез индивидуални и групови задачи, обучителна и партньорска оценка, коучинг и обратна връзка от практикуващи (социални предприемачи) и възможности за допълнителна образователна и стартираща подкрепа от инвеститори и заинтересовани лица. 3. Докладът за оценка на въздействието, който помага да се очертаят основните резултати от проекта и да се привлече стратегическа подкрепа на инициативата.

Резултатите от обучението в платформата са представени на многобройни събития, организирани от страните партньори. 60 преподаватели и обучаващи са подготвени да предоставят постоянна подкрепа на учащите. Партньорите привличат повече от 120 участници в пилотния проект, които действат като посланици на инициативата. Общо 1008 обучаеми са записани в курса до октомври 2018 г. и броят им продължава да нараства досега. Платформата работи на 5 езика (EN, BG, GR, PL, RO) и ще се поддържа поне до 2020 година.

MOOК се основава на цялостна методология и включва 8 модула с обща продължителност на обучението от 75 часа (3 ECTS кредита), които са разработени съвместно от партньорите, и запознава обучаемите с основите на социалното предприемачество. Проектът акцентира върху различията между половете в предприемачеството и насърчава по-балансирания избор на полове в кариерата чрез привличане на учащи от женски пол занимаващи се с различни изследвания и ги насочва към социалното предприемачество. Съдържанието на курса включва 50 примера на стартиращи бизнеси на жени предприемачи и насърчава успешни модели за подражание чрез участие на жени предприемачи като ментори.

Геймифицираната платформа: • Поставя обучаващите се на мястото на социалните предприемачи и им дава възможност да изпитат същността на социалния предприемач. Включването на обучаемите в проучването на бизнес концепциите и основи на социалното предприемачество чрез реални казуси и предизвикателства им дава възможност да се впуснат в едно вълнуващо и мотивационно учене. • Насърчаване на сътрудничеството и конкурентната динамика сред обучаемите, насърчаване на творчеството и експериментирането, повишаване на лидерството и критичното мислене, като по този начин им помага да развият специфичните меки умения и предприемачески начин на мислене, докато се занимават с конкретни ситуации в игралната среда. • Характеристиките на дизайна на играта (съвместна работа, споделяне, обратна връзка, награди и др.) помага да се създаде приятелска среда за обучение, с висока степен на въвлеченост и участие, така че обучаемите да придобият общи умения за предприемачество и по-специфични бизнес умения при разрешаването на специфични социални проблеми, в сътрудничество и съревнование за постигане на по-добри резултати. Геймифицираната платформа и разработената методология позволяват да се свържат постиженията на обучаемите с ЕСТК кредити, за да се даде възможност за по-добро признаване на резултатите.

Платформата за електронно обучение обединява, създавайки по-благоприятна и приобщаваща предприемаческа екосистема чрез: • водещи доставчици на образование и обучение, които ръководят обучаемите по време на обучението; • опитни предприемачи и бизнес ментори, които споделят практически съвети и помагат на обучаемите да развият своите идеи; • заинтересовани страни и потенциални инвеститори, които предлагат възможности, обратна връзка и финансиране на приложими социални идеи за стартиране на бизнес; • студенти, последен курс на обучение и представители на бизнеса, които могат да осигурят обучение на връстниците си и да подобрят лидерските им умения; • междудисциплинарна общност на учащите, която ще насърчи сътрудничеството и ще вдъхнови идеи и развитие.

По този начин проектът постига добра подготовка за социално предприемачество, предлагайки ползи за всички участващи страни. OPEN MIND подобрява достъпа до обучение по предприемачество за голям брой обучаеми и гарантира, че те имат възможност да придобият предприемачески умения, да стартират и да работят в бизнес или в самостоятелна заетост, независимо от техния пол и опит.

Проектът е отличен със сертификат за качествено изпълнение на Годишната валоризационна конференция 2017 на ЦРЧР, а през 2020 г., МООК „Въведение в социалното предприемачество“ е включен в списъка на ЕК с полезни безплатни онлайн ресурси за обучение, изготвени с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“.Източник: http://open-mind-project.eu/bg/category/news/