Adaptation of strategies for corporate social responsibility 
to address the implications of the Industry 4.0”

Project number: 2020-1-BG01-KA203-079025

Проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“ се реализира от СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с Федерацията на инвалидите в България, Университета в Ниш и академични асоциации от Германия и Португалия  в рамките на програма „Еразъм +“. Проектът се фокусира върху подобряване на интердисциплинарните връзки и по-нататъшното развитие на прилагането на Индустрия 4.0 и запълване на пропуските в подготовката на студентите по отношение на основните предизвикателства, които тя създава.

Основната цел на проекта е да създаде курс за обучение на студенти по икономически специалности в висшите училища за последиците от Индустрия 4.0 и приближаването на предизвикателствата към общата ефективност на предприятията и социално въздействие на стопанските дейности. По-конкретно: подбор на учебни материали, педагогически подходи и помощни инструменти, създаване на учебен курс и наръчник за преподаватели; създаване на поддържащ набор

Проектът ще включва следните дейности:

  • Разработване, пилотиране и оптимизиране на интелектуални резултати:
  1. CSRI4.0 Компетентна рамка с учебна програма
  2. Обучителен курс за въздействието на Индустрия 4.0 върху КСО
  3. Лекторско ръководство с приложения
  • Управление на проекти, разпространение, мониторинг на качеството и експлоатация

Партньори:

  • Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България
  • ACEEU GmbH – Германия
  • FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания
  • UNIVERZITET U NISU – Сърбия

Срок на изпълнениеоктомври 2020 г. – септември 2022 г.

Стойност на проекта: 200 950 Евро

Очаквани резултати:

- идентифициране на недостатъците в текущите програми за бизнес и управление в университетите по отношение на предизвикателствата пред КСО.
- създаване на база за разбиране и справяне с реалността на интернационализацията, глобализацията и дигитализацията в националната и световната икономика.
- стимулиране на въвеждането на академичния състав и студентите в контакти с бизнес субекти.
- осигуряване на подкрепа от специалисти по КСО за укрепване на перспективите за поставяне на социални цели на предприятията и прехвърляне на тези идеи към завършилите.
- повишаване на привлекателността на работата със социалната икономика и социалното предприемачество успоредно с постиженията на основните бизнес цели.
- предлагане на практически помощен инструментариум за университетски преподаватели, работещи върху икономиката на корпорациите, за да подобрят разбирането им за нуждите от вграждане на новопоявяващи се черти на КСО и по-нататъшното развитие на знанията на студентите, за да ги подготвят за сложността на глобализиращата се икономика.

- подкрепа за обмен на мнения относно пречките пред лесното интегриране на темата за КСО в Индустрия 4.0 и предложения относно подобряване на програмите за обучение.

Потенциалните дългосрочни ползи от проекта ще бъдат изразени в: повишаване значително на техните очаквания и амбиции за по-нататъшно участие в инициативи за изследване на КСО в ерата на Индустрия 4.0; намаляване на броя на лекциите, изправени пред трудностите при справянето с възникващите аспекти на КСО; подобряване на образователните постижения на обучаващите се чрез развиване на подобрени компетентности, необходими в новите икономически условия; вдъхновяване на способността за усвояване на нова учебна материя по привлекателен начин; подобряване на разбирането за променящия се характер на КСО


 

Проект № 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение” се осъществява от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в рамките на програма „Еразъм+“ за изграждане на стратегически партньорства в сектора на висшето образование. Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 01.09.2018 г. – 31.08.2020 г.
Във фокуса на проекта е социалното включване на жените, желаещи да развиват собствен бизнес в областта на търговията и логистиката чрез интеграция в предприемачество в слабо развитите региони на България (Северен централен и Северозападен регион), Италия и Англия чрез обучение, придобиване на практически умения и компетенции за генериране на финансова, културна и социална стойност. Една от целите на проекта е да се създаде иновативна платформа за обмен на опит и добри практики в подкрепа на развитието на предприемачески умения у жените, която да улесни достъпа до дигиталните технологии във формалното и неформалното образование на учащите в неравностойно положение. Очаква се развитието на предприемачески умения у жените да осигури заетост и икономически растеж в регионите на партниращите организации.
Фейсбук страницата на проекта е достъпна на адрес: https://www.facebook.com/SocialInclusionWomenEntrepreneurship/


• Съобщения и дейности по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

 
Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 “Базирано на ECVET продължаващо професионално образование и обучение в подкрепа на подобряването на предприемачески умения у младите хора и микро МСП чрез управленско счетоводство" (Y4B) се реализира от СА “Д. А. Ценов” в партньорство с Университета в Гази (Турция), “Згура-М” ООД (България), PhoenixKM (Белгия) и K Poulopoulos PC (Гърция). Периодът на изпълнение на проекта от 17 декември 2018 г. до 16 декември 2020 г.
Проектът Y4B е насочен към млади хора с ниска квалификация, които се впускат в предприемачеството без да имат необходимите умения за стартиране на свой бизнес, към млади хора с недостатъчен трудов стаж и без съществен специализиран технически, управленски или предприемачески опит и към лица, желаещи да разширят своите компетентности в областта на предприемачеството чрез придобиване на нови знания по управленско счетоводство. 

Проект № 2016-1-BG01-KA203-023754 ("OPEN MIND – геймифицирана платформа и отворен онлайн курс по социално предприемачество за обучаеми-жени и студенти от различни области на обучение”) има за цел да подобри достъпа до предприемаческо образование и да създаде равни възможности на пазара на труда за групи в неравностойно положение. Проектът насърчава социалното предприемачество при жените и младите хора от нестопанските сфери на изследвания чрез включването им в иновативен отворен курс по социално предприемачество.

В резултат от реализацията на проекта се създават 3 основни интелектуални продукта: 1. Масов онлайн отворен курс (МООК) „Въведение в социалното предприемачество“ за студенти от различни области на обучение. 2. Иновативна онлайн платформа, която улеснява процеса на електронно обучение и дава възможност за експериментално обучение чрез индивидуални и групови задачи, обучителна и партньорска оценка, коучинг и обратна връзка от практикуващи (социални предприемачи) и възможности за допълнителна образователна и стартираща подкрепа от инвеститори и заинтересовани лица. 3. Докладът за оценка на въздействието, който помага да се очертаят основните резултати от проекта и да се привлече стратегическа подкрепа на инициативата.

Резултатите от обучението в платформата са представени на многобройни събития, организирани от страните партньори. 60 преподаватели и обучаващи са подготвени да предоставят постоянна подкрепа на учащите. Партньорите привличат повече от 120 участници в пилотния проект, които действат като посланици на инициативата. Общо 1008 обучаеми са записани в курса до октомври 2018 г. и броят им продължава да нараства досега. Платформата работи на 5 езика (EN, BG, GR, PL, RO) и ще се поддържа поне до 2020 година.

MOOК се основава на цялостна методология и включва 8 модула с обща продължителност на обучението от 75 часа (3 ECTS кредита), които са разработени съвместно от партньорите, и запознава обучаемите с основите на социалното предприемачество. Проектът акцентира върху различията между половете в предприемачеството и насърчава по-балансирания избор на полове в кариерата чрез привличане на учащи от женски пол занимаващи се с различни изследвания и ги насочва към социалното предприемачество. Съдържанието на курса включва 50 примера на стартиращи бизнеси на жени предприемачи и насърчава успешни модели за подражание чрез участие на жени предприемачи като ментори.

Геймифицираната платформа: • Поставя обучаващите се на мястото на социалните предприемачи и им дава възможност да изпитат същността на социалния предприемач. Включването на обучаемите в проучването на бизнес концепциите и основи на социалното предприемачество чрез реални казуси и предизвикателства им дава възможност да се впуснат в едно вълнуващо и мотивационно учене. • Насърчаване на сътрудничеството и конкурентната динамика сред обучаемите, насърчаване на творчеството и експериментирането, повишаване на лидерството и критичното мислене, като по този начин им помага да развият специфичните меки умения и предприемачески начин на мислене, докато се занимават с конкретни ситуации в игралната среда. • Характеристиките на дизайна на играта (съвместна работа, споделяне, обратна връзка, награди и др.) помага да се създаде приятелска среда за обучение, с висока степен на въвлеченост и участие, така че обучаемите да придобият общи умения за предприемачество и по-специфични бизнес умения при разрешаването на специфични социални проблеми, в сътрудничество и съревнование за постигане на по-добри резултати. Геймифицираната платформа и разработената методология позволяват да се свържат постиженията на обучаемите с ЕСТК кредити, за да се даде възможност за по-добро признаване на резултатите.

Платформата за електронно обучение обединява, създавайки по-благоприятна и приобщаваща предприемаческа екосистема чрез: • водещи доставчици на образование и обучение, които ръководят обучаемите по време на обучението; • опитни предприемачи и бизнес ментори, които споделят практически съвети и помагат на обучаемите да развият своите идеи; • заинтересовани страни и потенциални инвеститори, които предлагат възможности, обратна връзка и финансиране на приложими социални идеи за стартиране на бизнес; • студенти, последен курс на обучение и представители на бизнеса, които могат да осигурят обучение на връстниците си и да подобрят лидерските им умения; • междудисциплинарна общност на учащите, която ще насърчи сътрудничеството и ще вдъхнови идеи и развитие.

По този начин проектът постига добра подготовка за социално предприемачество, предлагайки ползи за всички участващи страни. OPEN MIND подобрява достъпа до обучение по предприемачество за голям брой обучаеми и гарантира, че те имат възможност да придобият предприемачески умения, да стартират и да работят в бизнес или в самостоятелна заетост, независимо от техния пол и опит.

Проектът е отличен със сертификат за качествено изпълнение на Годишната валоризационна конференция 2017 на ЦРЧР, а през 2020 г., МООК „Въведение в социалното предприемачество“ е включен в списъка на ЕК с полезни безплатни онлайн ресурси за обучение, изготвени с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“.Източник: http://open-mind-project.eu/bg/category/news/