Образователно портфолио на докторските програми, предлагани от СА "Д. А. Ценов"

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за провеждане на обучение на докторанти в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление. Обучението в третата степен на висшето образование – образователната и научна степен „доктор” се осъществява по 16 акредитирани докторски програми:

Докторска програма
Език и форми на обучение
Квалификационна характеристика
Учебни планове
Български език
Руски език
Английски език
I. Професионално направление 3.8. Икономика
1 Икономика и управление (аграрна икономика)
Р,З,С
-
-
2 Икономика и управление (индустрия)
Р,З,С
Р,З,С
Р,З,С
3 Икономика и управление (туризъм)
Р,З,С
Р,З,С
-
4 Икономика и управление (търговия)
Р,З,С
-
-
5 Маркетинг
Р,З,С
-
Р,З,С
6 Планиране
Р,З,С
Р,З,С
Р,З,С
7 Политическа икономия
Р,З,С
Р,З,С
-
8 Приложение на изчислителната техника в икономиката
Р,З,С
Р,С
Р,С
9 Световно стопанство и МИО
Р,З,С
-
Р,З,С
10 Статистика и демография
Р,З,С
-
-
11 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)
Р,З,С
Р,З,С
Р,З,С
12 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Р,З,С
С
С
13 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
Р,З,С
-
-
14 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Р,З,С
Р,З,С
Р,З,С
II. Професионално направление 3.7. Администрация и управление
 
15 Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Р,З,С
Р,З,С
Р,З,С
16 Социално управление
Р,З,С
Р,З,С
Р,З,С

Забележка: 1. Р - Редовна форма, З - Задочна форма, С - Самостоятелна форма.


Форми на обучение
Обучение се осъществява:
  • по държавна поръчка в редовна и задочна форма;
  • платено в редовна, задочна и самостоятелна форма.

Срок на обучение
Редовна форма на обучение - до 3 години;
Задочна форма на обучение - до 4 години;
Самостоятелна форма на обучение - до 5 години.

Семестриални такси
За редовно и задочно обучение, финансирано от държавата (държавна поръчка) докторантите заплащат нормативно установени семестриални такси.
Докторантите са освободени от заплащането на семестриални такси през последните две години от обучение в докторантура, финансирана от държавата.

Редовните докторанти получават в рамките на целия срок на обучение месечна стипендия и имат право на общежитие.