ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ
Студентите в СА „Димитър А. Ценов“, в зависимост от успеваемостта и социалния им статус, имат право да получават: стипендии за постигнат висок успех; евростипендии от държавни институции, частни фирми и фондации; социални стипендии и помощи.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ
СА „Димитър А. Ценов“ предоставя възможност на своите възпитаници да се включат в летни младежки и студентски програми (бригади) във Великобритания, САЩ и редица други страни с цел – пътуване, подобряване на езиковите умения, осъществяване на културен обмен и спечелване на доходи. За тази цел в Правилника за дейността на Висшето училище е разписан точен регламент, уреждащ критериите, правилата и изискванията за безпрепятствено включване на студентите в тези програми.

СТУДЕНТСКИ УСЛУГИ
СА „Димитър А. Ценов“ представя на своите студенти разнообразни услуги, посредством Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, Центъра за международна дейност, Центъра за следдипломно и факултативно обучение, Центъра за професионално обучение, Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия (АЛУМНИ), отдел „Студентска политика“, Хотелски комплекси „Корпус Юг“ и Учебна база Север“, Академичния компютърен център и др.

ФАКУЛТАТИВЕН КУРС
Центърът за следдипломно и факултативно обучение организира факултативен уеб-базиран курс по “Бизнес комуникации” на чужд език – английски, немски и руски език, при дек¬ларирано желание за изучаване от студента. При записване на курса студентът заплаща еднократно утвърдена такса за обучение.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ
Програма „Еразъм+“ е една от най-успешните инициативи на ЕС в областта на образованието , обучението, младежта и спорта, която цели подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и постигането на модерно висше образование, базирано на тясното взаимодействие между университетите и работодателите. Програмата насърчава и подкрепя академичната мобилност на студенти с цел обучение или практика в чужбина. За периода на мобилност студентите получават финансова подкрепа, а периодът на обучение или практика се признава като част от учебния им план или се вписва в Европейското им дипломно приложение. На мобилните студенти се издава и Европас сертификат за мобилност на български и английски език, който се подписва от приемащата и изпращащата институция.