СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 
Центърът за международна дейност (ЦМД) осъществява организационното, технологичното и техническото осигуряване на  международната дейност на Стопанска академия. ЦМД отговаря за дейностите по създаване, поддържане и разширяване на международните контакти на Стопанска академия, които позволяват изграждането на трайни партньорства за научно и образователно коопериране. ЦМД допринася за интегрирането на Стопанска академия и нейната академична общност в световното образователно и научноизследователско пространство.
 
Центърът е създаден с решение № 7/09.07.2008 г. на Академичния съвет на СА "Д. А. Ценов" – Свищов.