За специализациите в следдипломното обучение могат да кандидатстват кадри с висше образование(професионален бакалавър, бакалавър и магистър) от всички сфери и отрасли на стопанската дейност.