Европейското дипломно приложение(European Diploma Supplement - EDS) се издава на всички възпитаници на висшите образователни институции в Европа, в допълнение към тяхната диплома. 

Европейското дипломно приложение е разработен съвместно от ЮНЕСКО и Съвета на Европа с цел предоставяне на информация, която може да бъде лесно разбрана от работодателите и академичните институции в международен план.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов издава на успешно дипломиралите се студенти – Европейско дипломно приложение (вж. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища /приета с ПМС №215 от 12.08.2004 г., обн., ДВ., бр. 75 от 27.08.2004 г. в сила от 27.08.2004 г.)

Документът се издава в три месечен срок от успешно полагане на държавен изпит – безплатно, на английски език и с уникален идентификационен номер.

Европейско дипломно приложение се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

Приложението е от голяма полза, тъй като същото може да се разглежда като част от автобиографията на всеки кандидат за работна позиция. Все повече работодатели държат на него, защото то е важен документ, който измерва вашите постижения в детайли.