За академичната 2018/2019 учебна година приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” - Свищов се осъществява:

 
 
 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване
  на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в
  раздел "Допълнително положени държавни зрелостни изпити", проведен в
  периода 2008 г. - 2018 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език – английски, немски или руски език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олимпиади (кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, като се признава оценка Отличен 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата).
 


Изискванията към кандидат-студентите за кандидатстване за всички специалности и форми на обучение в СА „Д. А. Ценов“ са следните:

 • да имат завършено средно образование;
 • да имат вписани балообразуващи оценки в дипломата за завършено средно образование, необходими за кандидатстване в СА "Д.А.Ценов".


По реда и условията на българските граждани могат да кандидатстват и чужденци, ако:

 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България, удостоверен с валиден документ за самоличност;
 • имат статут на бежанци;
 • кандидатите са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
 • кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
 • имат двойно гражданство, едното от които е българско.


Не се допускат да кандидатстват и да се обучават в СА „Д. А. Ценов“:

 • студенти в същото или в друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали (важи само за кандидатстващите за държавна поръчка);
 • завършилите висше образование, субсидирано от държавата и придобили Образователно-квалификационна степен “бакалавър” не могат да кандидатстват за второ висше, субсидирано от държавата в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен;
 • чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Р България;
 • лица със следните психични заболявания: шизофрения - изходно състояние (с шизофренен дефект), трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения - алтернантно и хронично протичане, чести психотични фази; епилепсия - изразена епилептична промяна на личността, чести (особено големи) епилептични припадъци; доказана истинска параноя; травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.