Класиране и записване на новоприетите студенти

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

16.07.2020 г.

Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома оригинал

16.07. – 22.07.2020 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

23.07.2020 г.

Записване на приетите от второ класиране и прекласираните от първо класиране студенти с диплома оригинал

23.07. – 31.07.2020 г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

03.08.2020 г.

Записване на класираните студенти с диплома оригинал

03.08. – 08.08.2020 г.

КЛАСИРАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА - до 30.09.2020г.


При записването си студентите представят във Фронт офис "Обслужване на студенти" (Факултетски корпус, етаж 1):

  • комплект документи за записване на новоприети студенти;
  • диплома за средно образование – оригинал и копие;
  • три снимки;
  • лична карта;
  • документ за внесена семестриална такса за обучение.

*Забележка
Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерския съвет по предложение на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“. 
При отписване от съответната специалност и форма на обучение внесената семестриална такса не се възстановява.

 


РАБОТНО ВРЕМЕ
на Фронт офис "Обслужване на студенти"
за записване на новоприетите студенти

 
Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

Актуална информация за всички етапи на КСК 2020 можете да намерите на адрес:
www.uni-svishtov.bg (Прием/Бакалавър)
E-mail: ksk@uni-svishtov.bg
Телефони за запитвания:
0882/552 5230631/ 66 381, 66 225, 66 226, 66 227, 66 234