Междинно класиране за попълване на незаети места само в платена форма на обучение на 10.09.2018 г.

 

Подаване на документи за кандидатстване

с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит, с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище

27.08. - 08.09.2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането

10.09.2018 г.

Записване на класираните студенти

10.09. – 15.09.2018 г.

 

 

Класиране, потвърждаване и записване на новоприетите студенти

  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 Обявяване на резултатите

09.07.2018 г.

 Потвърждаване и записване на класираните студенти  с диплома   оригинал

09.07. – 14.07.2018 г.

  ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 Обявяване на резултатите

16.07.2018 г.

 Записване на приетите от второ класиране и прекласираните от     първо класиране студенти с диплома оригинал

16.07. – 21.07.2018 г.

  ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 Обявяване на резултатите

23.07.2018 г.

 Записване на класираните студенти с диплома оригинал

23.07. – 28.07.2018 г.

  КЛАСИРАНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ  МЕСТА – до 15.09.2018 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за записване на новоприетите студенти

 
Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

При записването си, студентите представят в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов:

  • Комплект документи за записване на новоприети студенти;
  • Диплома за средно образование – оригинал и копие;
  • Три снимки;
  • Лична карта;  
  • Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Таксите се внасят в офиса на Общинска банка АД в Академичния кампус или се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА”

 

* При отписване от съответната специалност и форма на обучение внесената семестриална такса не се възстановява.

Актуална информация за всички етапи на КСК 2018 можете да намерите на адрес:
www.uni-svishtov.bg (Прием/Бакалавър)
E-mail: ksk@uni-svishtov.bg
Телефони за запитвания:
0882/552 5230631/ 66 381, 66 431, 66 225, 66 226, 66 227, 66 234