Класиране, потвърждаване и записване на новоприетите студенти:


СА „Д. А. Ценов“ – Свищов удължава срока за подаване на документи за кандидатстване в ОКС „бакалавър“ в платена форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна)

  

Подаване на документи за кандидатстване

с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище

07.10.2019 г. - 25.10.2019 г.

Обявяване на резултатите от класирането 

  28.10.2019 г.

Записване на класираните студенти

28.10. - 31.10.2019 г.

  

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

08.07.2019 г.

Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома оригинал

08.07. - 13.07.2019 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

15.07.2019 г.

Записване на приетите от второ класиране и прекласираните от първо класиране студенти с диплома оригинал

15.07. - 20.07.2019 г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

22.07.2019 г.

Записване на класираните студенти с диплома оригинал

22.07. - 27.07.2019 г.


КЛАСИРАНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА – до 30.09.2019 г.

Резултатите от всяко класиране се обявяват в сайта на СА „Д. А. Ценов“ 
При наличие на незапълнени места след 01.08.2019 г. ще бъдат проведени допълнителни етапи до запълване на обявените бройки за прием.

При записването си студентите представят във Фронт офис "Обслужване на студенти" (Факултетски корпус, етаж 1):

  • комплект документи за записване на новоприети студенти;
  • диплома за средно образование – оригинал и копие;
  • три снимки;
  • лична карта;
  • документ за внесена семестриална такса за обучение.

*Забележка
Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерския съвет по предложение на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“. 
При отписване от съответната специалност и форма на обучение внесената семестриална такса не се възстановява.

 


РАБОТНО ВРЕМЕ
на Фронт офис "Обслужване на студенти"
за записване на новоприетите студенти

 
Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

Актуална информация за всички етапи на КСК 2019 можете да намерите на адрес:
www.uni-svishtov.bg (Прием/Бакалавър)
E-mail: ksk@uni-svishtov.bg
Телефони за запитвания:
0882/552 5230631/ 66 381, 66 225, 66 226, 66 227, 66 234